Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Instytucje i prawo UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-IPUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje i prawo UE
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem instytucje i prawo Unii Europejskiej student powinien posługiwać się terminologią z zakresu teorii państwa i prawa oraz posiadać ogólną wiedzę na temat historii integracji europejskiej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład ma wartość 4 punktów ECTS, konwersatorium - 4 punktów ECTS.

8x30 h = minimum 240 godzin pracy poświęconych m.in. na:

1. uczęszczanie na wykład i konwersatorium;

2. pracę indywidualną studenta: uzupełnienie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, pisanie prac zaliczeniowych, czytanie literatury;

3. przygotowanie do egzaminu i zaliczenia końcowego.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: charakteryzuje w sposób ogólny Unię Europejską, jej system instytucjonalny oraz zakres obowiązywania jej prawa - K_W08

W2: zna instytucje UE, sposoby ich wyłaniania oraz skład - K_W08

W3: dysponuje wiedzą na temat aktów prawnych, trybu stanowienia prawa i zasad prawnych Unii Europejskiej - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dokonać analizy postanowień dokumentów stanowiących podstawę integracji i Unii Europejskiej - K_U01

U2: poprawnie stosuje terminologie z zakresu prawa Unii Europejskiej - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego rozwoju i aktualizowania swojej wiedzy bazując na różnych źródłach informacji - K_K01

K2: Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki - K_K06

Metody dydaktyczne:

Wykład organizacyjno-informacyjny oraz problemowy (z postawieniem podstawowych tez i elementami dyskusji) wzbogacony prezentacją multimedialną.


Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, różnych form dyskusji i prezentacji, praca w grupach.

Praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia w oparciu o teksty źródłowe.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej oraz porządku prawnego tworzonego w jej ramach. W rezultacie z jednej strony przedstawione zostaną aspekty organizacyjne systemu instytucjonalnego Unii oraz funkcje pełnione przez najważniejsze organy Unii, z drugiej zaś zagadnienia związane z jej systemem prawnym, tj. zasady i źródła prawa UE, reguły dotyczące jego tworzenia i stosowania.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżenie problematyki instytucji i prawa Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie zatem charakter prawny, osobowość prawna, struktura oraz wartości, na których opiera się Unia. Następnie scharakteryzowane zostanie pojęcie systemu instytucjonalnego UE oraz jego najważniejsze zasady. Kolejne wykłady koncentrują się natomiast na omówieniu poszczególnych instytucji UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz pełnionych przez nie funkcji. Przedstawione zostaną również najważniejsze kwestie związane z porządkiem prawnym Unii -

doprecyzowane zostanie pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE, jego najważniejsze zasady, główne źródła (prawo pierwotne, wtórne, umowy międzynarodowe) oraz tryb stanowienia i stosowania prawa w UE.

Konwersatoria poświęcone będą analizie dokumentów i aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania UE, ukazaniu, w jaki sposób ulegały one zmianom i jaki to miało wpływ na system instytucjonalny i prawny UE. W sposób szczególny będą koncentrować się funkcjonowaniu instytucji unijnych w praktyce oraz na orzecznictwie TS UE dotyczącym prawa UE, w tym wydawanych w jego ramach aktów prawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

3. D. HEGEDÜS, What Role for EU institutions in Confronting Europe’s Democracy and Rule of Law Crisis?, March 2019, dostępne na stronie:http://www.gmfus.org/file/26982/download

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Metody i kryteria oceniania:

1. egzamin pisemny (opisowy klub test) - W1, W2 i W3

2. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - udział w dyskusji - U1, U2, K1 i K2

3. przygotowanie referatu lub orzecznictwa na zadany temat - W1, W3, U1, U2

4. końcowe zaliczenie - U2, W1, W2 i W3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej oraz porządku prawnego tworzonego w jej ramach.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżenie problematyki instytucji i prawa Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie zatem charakter prawny, osobowość prawna, struktura oraz wartości, na których opiera się Unia. Następnie scharakteryzowane zostanie pojęcie systemu instytucjonalnego UE oraz jego najważniejsze zasady. Kolejne wykłady koncentrują się natomiast na omówieniu poszczególnych instytucji UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz pełnionych przez nie funkcji. Przedstawione zostaną również najważniejsze kwestie związane z porządkiem prawnym Unii -

doprecyzowane zostanie pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE, jego najważniejsze zasady, w tym dotyczące rozdziału kompetencji UE i państw członkowskich, główne źródła (prawo pierwotne, wtórne, umowy międzynarodowe) oraz tryb stanowienia prawa w UE. Osobno zostanie omówione zagadnienie relacji między prawem UE a prawem krajowym, czyli jego pierwszeństwo i bezpośredni skutek w krajowych porządkach prawnych.

Konwersatoria poświęcone będą analizie dokumentów i aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania UE, ukazaniu, w jaki sposób ulegały one zmianom i jaki to miało wpływ na system instytucjonalny i prawny UE. W sposób szczególny będą koncentrować się na funkcjonowaniu instytucji unijnych w praktyce oraz na orzecznictwie TS UE dotyczącym prawa UE, w tym wydawanych w jego ramach aktów prawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

3. D. HEGEDÜS, What Role for EU institutions in Confronting Europe’s Democracy and Rule of Law Crisis?, March 2019, dostępne na stronie:http://www.gmfus.org/file/26982/download

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej oraz porządku prawnego tworzonego w jej ramach.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżenie problematyki instytucji i prawa Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie zatem charakter prawny, osobowość prawna, struktura oraz wartości, na których opiera się Unia. Następnie scharakteryzowane zostanie pojęcie systemu instytucjonalnego UE oraz jego najważniejsze zasady. Kolejne wykłady koncentrują się natomiast na omówieniu poszczególnych instytucji UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz pełnionych przez nie funkcji. Przedstawione zostaną również najważniejsze kwestie związane z porządkiem prawnym Unii -

doprecyzowane zostanie pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE, jego najważniejsze zasady, w tym dotyczące rozdziału kompetencji UE i państw członkowskich, główne źródła (prawo pierwotne, wtórne, umowy międzynarodowe) oraz tryb stanowienia prawa w UE. Osobno zostanie omówione zagadnienie relacji między prawem UE a prawem krajowym, czyli jego pierwszeństwo i bezpośredni skutek w krajowych porządkach prawnych.

Konwersatoria poświęcone będą analizie dokumentów i aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania UE, ukazaniu, w jaki sposób ulegały one zmianom i jaki to miało wpływ na system instytucjonalny i prawny UE. W sposób szczególny będą koncentrować się na funkcjonowaniu instytucji unijnych w praktyce oraz na orzecznictwie TS UE dotyczącym prawa UE, w tym wydawanych w jego ramach aktów prawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

3. D. HEGEDÜS, What Role for EU institutions in Confronting Europe’s Democracy and Rule of Law Crisis?, March 2019, dostępne na stronie:http://www.gmfus.org/file/26982/download

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej oraz porządku prawnego tworzonego w jej ramach.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżenie problematyki instytucji i prawa Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie zatem charakter prawny, osobowość prawna, struktura oraz wartości, na których opiera się Unia. Następnie scharakteryzowane zostanie pojęcie systemu instytucjonalnego UE oraz jego najważniejsze zasady. Kolejne wykłady koncentrują się natomiast na omówieniu poszczególnych instytucji UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz pełnionych przez nie funkcji. Przedstawione zostaną również najważniejsze kwestie związane z porządkiem prawnym Unii -

doprecyzowane zostanie pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE, jego najważniejsze zasady, w tym dotyczące rozdziału kompetencji UE i państw członkowskich, główne źródła (prawo pierwotne, wtórne, umowy międzynarodowe) oraz tryb stanowienia prawa w UE. Osobno zostanie omówione zagadnienie relacji między prawem UE a prawem krajowym, czyli jego pierwszeństwo i bezpośredni skutek w krajowych porządkach prawnych.

Konwersatoria poświęcone będą analizie dokumentów i aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania UE, ukazaniu, w jaki sposób ulegały one zmianom i jaki to miało wpływ na system instytucjonalny i prawny UE. W sposób szczególny będą koncentrować się na funkcjonowaniu instytucji unijnych w praktyce oraz na orzecznictwie TS UE dotyczącym prawa UE, w tym wydawanych w jego ramach aktów prawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

3. D. HEGEDÜS, What Role for EU institutions in Confronting Europe’s Democracy and Rule of Law Crisis?, March 2019, dostępne na stronie:http://www.gmfus.org/file/26982/download

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej oraz porządku prawnego tworzonego w jej ramach.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżenie problematyki instytucji i prawa Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie zatem charakter prawny, osobowość prawna, struktura oraz wartości, na których opiera się Unia. Następnie scharakteryzowane zostanie pojęcie systemu instytucjonalnego UE oraz jego najważniejsze zasady. Kolejne wykłady koncentrują się natomiast na omówieniu poszczególnych instytucji UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz pełnionych przez nie funkcji. Przedstawione zostaną również najważniejsze kwestie związane z porządkiem prawnym Unii -

doprecyzowane zostanie pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE, jego najważniejsze zasady, w tym dotyczące rozdziału kompetencji UE i państw członkowskich, główne źródła (prawo pierwotne, wtórne, umowy międzynarodowe) oraz tryb stanowienia prawa w UE. Osobno zostanie omówione zagadnienie relacji między prawem UE a prawem krajowym, czyli jego pierwszeństwo i bezpośredni skutek w krajowych porządkach prawnych.

Konwersatoria poświęcone będą analizie dokumentów i aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania UE, ukazaniu, w jaki sposób ulegały one zmianom i jaki to miało wpływ na system instytucjonalny i prawny UE. W sposób szczególny będą koncentrować się na funkcjonowaniu instytucji unijnych w praktyce oraz na orzecznictwie TS UE dotyczącym prawa UE, w tym wydawanych w jego ramach aktów prawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

3. D. HEGEDÜS, What Role for EU institutions in Confronting Europe’s Democracy and Rule of Law Crisis?, March 2019, dostępne na stronie:http://www.gmfus.org/file/26982/download

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)