Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty zbrojne XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-KZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikty zbrojne XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii oraz wiedzy o współczesnym świecie na poziomie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Obecność na na wykładzie, 15 raz po 1,5 godziny wykładowe. Praca w bibliotece i domu 15 do 20 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie relacje i zaleznosci pomiędzy przeszłoscią a aktualnymi wydarzeniami, takze w aspekcie upowszechniania wiedzy.

Opanował fachowa terminologię z zakresu studiowanego kierunku ( w tym wypadku wojen i wojskowości), jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

Wykazuje pogłebioną znajomość historii porównawczej Europy w obszarach polityki, gospodarki, wojskowości, dziedzictwa kulturowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedze w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Posiada umiejętność gromadzenia warsztatu badań, dobierając i metody i narzedzia właściwe dla wybranego problemu.

Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i politycznych oraz pokrewnych, korzystając z bibliografii, baz danych, mediów, itp.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uznaje i szanuje różne punkty widzenia determinowane różnym położeniem narodowym i kulturowym; dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego,wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwstawianiu się instrumentalizacji wiedzy w zakresie studiowanej spocjalności przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach i przekazywania informacji osobom zainteresowanym spoza grona fachowców.

Rozwija swoje zainteresowania zawodowe, społeczne i kulturalne.

Metody dydaktyczne:

Wykład jest wspomagany prezentacją z komputera. Każdemu wykładowi towarzyszy prezentacja na ekranie, zawierająca najważniejsze wątki wykładu, z datami, nazwiskami i opisami miejsc geograficznych. W trakcie wykładu podkreślam znaczenie omawianego konfliktu dla miedzynarodowego środowiska politycznego i ekonomicznego. Wyświetlany tekst wspomagany jest ikonografią. W zależności od konfliktu są to mapy i szkice kartograficzne, zdjęcia postaci (polityków, żołnierzy, ludności cywilnej) oraz z samej walki.

Studenci są zachęcani do zadawania pytań, także przerywajac wykład.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony najwazniejszym konfliktom zbrojnym w XX (po 1945 r.) i XXI w. (do czasów współczesnych). Osią rozważań jest analiza zmian zachodzacych w środowisku międzynarodowym, w skali globalnej i regionalnej, pod wpływem tradycyjnych, asymetrycznych i hybrydowych konfliktów zbrojnych w warunkach dwubiegunowego świata oraz po rozpadzie ZSRR.

Pełny opis:

Pierwsze wykłady zostaną poświęcone konfliktom związanym z formowaniem się środowiska międzynarodowego pod wpływem zmian wywołanych II wojną światową, rozpadem sytemu kolonialnego oraz rywalizacją między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Szczegółowo zostaną omówione: wojna koreańska w l. 1950-1954 konflikt indochiński (faza francuska i amerykańska), konflikty towarzyszące dekolonizacji Afryki, konflikty indyjsko-pakistańskie, konflikt bliskowschodnii oraz radziecka interwencja polityczna i zbrojna w Afganistanie. We wszystkich wykładach znajdzie się miejsce na analizę znaczenia konfliktów dla bezpieczeństwa współczesnego środowiska międzynarodowego. W drugiej części wykładów zostaną przedstawione konflikty zbrojne mające miejsce po 1991 r.: wojna domowa na terenie Bałkan Zachodnich w l. 1991 - 1999 i interwencja NATO w 1999 r., konflikty na terenie postsowieckim w l. 1991-2008 (Tadżykistan, Kaukaz), wojny w Zatoce Perskiej, interwencja USA i NATO w Afganistanie, nterwencja USA i koalicji chętnych w Iraku w 2003 r. oraz interwencja NATO i niektórych państw arabskich (m. in. Kataru) w Libii w 2011 r. W tej części wykładów szczególne miejsce znajdzie analiza aktywności (i ostatecznych skutków) środowiska miedzynarodowego i jego najsilniejszych podmiotów na rzecz zachowania bezpieczeństwa. Wykłady zakończy przegląd najważniejszych bieżacych konfliktów z komponentami militarnym w 2011 - 2012 r. (Bliski Wschód, państwa środkowej Afryki, Afganistan, sytuacja na granicy pakistańsko-indyjskiej). Cykl wykładów kończą analizy przebiegu walk z ISIS oraz działń militarnych na południowym-wschodzie Ukrainy od 2014 r.

Literatura:

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, pod red. R. Zięby, Warszawa 2018

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. K. Liedl, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Warszawa 2011

Cleverd v. M., Zmienne oblicze wojny. Od Marny do Iraku, Poznań 2008, s. 209-331

Freedman L., Przyszła wojna. Warszawa 2018

Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006, s. 305 - 961.

Kuczyński M., Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne, punkty zapalne 1990-2000, Warszawa 2001

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne-zarys problematyki, Warszawa 2006

Lorenz W., The Evolution of Deterrence: From Cold War to Hybrid War, The Polish Quarterly International Affairs, v. 26, Warszawa 2017, no2/2017

Lyubka A., Has the war really changed Ukrainians, New Eastern Europe, September-October No 5 (XXVIII) 2017

Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010

Pacek B., Wojna Hybrydowa na Ukrainie, Warszawa 2018

Tofler A., Tofler H., Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, Poznań 2006

Trebin M., Wojny XXI wieka, Moskwa-Minsk 2005

Woodward B., Plan ataku, Warszawa 2004

Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, Katowice 2014

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - podczas sesji, trzy problemy do analizy, każdy po 3 punkty. Zaliczenie od 7 punktów. W sesji poprawkowej egzamin ustny, od trzech do pięciu pytań problemowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki
Prowadzący grup: Michał Klimecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.