Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-MSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki kulturalne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość procesów kulturalnych zachodzących w świecie współczesnym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1 ECTS (30h) - udział w zajęciach

1 ECTS (30h) - przygotowanie do zajęć (poszukiwanie literatury, przygotowanie referatu), przygotowanie do kolokwium

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma elementarną wiedzę o uczestnikach międzynarodowych stosunków kulturalnych - K_W08.

W2: Zna międzynarodowe powiązania kulturalne we współczesnym świecie - K_W09.

W3: Zna najważniejsze normy i zasady prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony dóbr kultury i współpracy kulturalnej - K_W11.

W4: Posiada wiedzę na na temat przyczyn i form integracji europejskiej na płaszczyźnie kulturalnej - K_W13.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wyszukuje, dokonuje selekcji i oceny informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych - K_U02.

U2: Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, wystąpienie na wybrany temat z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych oraz dyskusję - K_U04; K_U06.

U3: Wykrywa i analizuje związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami międzynarodowymi a procesami kulturowymi, w tym zachodzącymi w Europie - K_U08.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wykazuje aktywność poprzez zabieranie głosu w dyskusji, formułowanie własnych opinii i analiz na temat efektywności wymiany międzynarodowej i dialogu międzykulturowego - K_K04.

K2: Potrafi pracować w grupie przy opracowaniu tematu - K_K06.

K3: Uświadamia odpowiedzialność za zachowanie międzynarodowego dziedzictwa kulturalnego i konieczności współpracy międzynarodowej w tym zakresie - K_K08.

Metody dydaktyczne:

- Pogadanka

- dyskusja

- prezentacja multimedialna

- studium przypadku

- analiza tekstów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest istota, geneza, uwarunkowania, narzędzia oraz instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy kulturalnej w dzisiejszym świecie. Dla lepszego zrozumienia problematyki zajęć niezbędna jest znajomość współczesnego i historycznego kontekstu stosunków międzynarodowych oraz procesów zachodzących w kulturze w XX-XXI w. Pogłębioną refleksję nad tematyką przedmiotu ułatwia wiedza z zakresu historii stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, organizacji międzynarodowych, a także socjologii, kulturologii, antropologii kulturowej i historii sztuki.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie ukazanie wzrostu znaczenia kultury we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Tematyka przedmiotu dotyczy początków, rozwoju i uwarunkowań współpracy kulturalnej między państwami, postępu procesu jej instytucjonalizacji – na poziomie bilateralnym, regionalnym oraz globalnym. Szczególna uwaga jest zwrócona na wymianę kulturalną w Europie, miejsce kultury w tożsamości Europejczyków i integracji krajów europejskich, główne kierunki rozwoju europejskiej polityki kulturalnej jak: kultura a wzrost gospodarczy, ochrona spuścizny i różnorodności kulturowej oraz dialog międzykulturowy. Ponadto celem przedmiotu jest przedstawienie mechanizmów i instrumentów współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego w razie wojny i w czasie pokoju, zapobiegania i redukcji skali nielegalnego obrotu dóbr kultury oraz sprzyjania ich restytucji. Następnie na przykładzie wybranych państw, w tym Polski, prezentowane są różne modele i narzędzia zagranicznej polityki kulturalnej. Akcent jest kładziony na znaczenie dyplomacji kulturalnej w promowaniu kraju w świecie, kształtowaniu jego pozytywnego wizerunku i wykorzystaniu narodowego dorobku kulturalnego jako rozpoznawalnej marki krajowej. Przedmiotem dyskusji jest wpływ globalizacji i współczesnych przemian w świecie na rozwój kultury. W trakcie całych zajęć podkreślana jest potrzeba rozszerzenia międzynarodowej współpracy kulturalnej, która sprzyja budowaniu mostów między narodami i państwami, stanowi środek przeciwdziałania konfliktom, szczególnie na tle różnic kulturowych i religijnych, pomaga łagodzić napięcia w społeczeństwach pokonfliktowych. Z tego powodu istotne znaczenie ma wiedza z zakresu komunikacji międzykulturowej: jej form, głównych barier i sposobów ich pokonywania.

Literatura:

Poniżej zamieszczona podstawową literatury przedmiotu, przydatna do pracy w trakcie zajęć i końcowego zaliczenia. Materiały uzupełniające do poszczególnych tematów dostępne u prowadzącej zajęcia.

Teksty źródłowe

1. Międzynarodowe stosunki kulturalne. Teksty źródłowe, wyb. i opr. Leszczenko Ł., Wrocław 2004.

2. Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, opr. Lewandowski Cz., Wrocław 2001.

3. Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów, red. Głuszyńska I., Lankosz K., Bielsko-Biała 2007

B. Podręczniki

1. Międzynarodowe stosunki kulturalne: podręcznik akademicki, red. A. W. Ziętek, Warszawa 2010.

2. Cebul Krzysztof, Krycki Mateusz, Zenderowski Radosław, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Opracowania i materiały

Appadurai A., Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Minnesota – London 1996 / Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Bezpieczeństwo dóbr kultury. Nowe idee i technologie, red. Sałaciński K., Warszawa 2001.

Cultures and-of Globalization, Cambridge 2011 [electronic resource BUM]

Cynarski W., Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?, Rzeszów 2002.

Dewalska A., Polityczne i kulturalne aspekty integracji europejskiej, Katowice 2000.

Dobra kultury i problemy własności: doświadczenie Europy Środkowej po 1989 roku, red. Czubek G., Kosiewski P., Warszawa 2005.

Drewniacki D., Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych: materiały i komentarze, Warszawa 2000.

Dylematy wielokulturowości, red. Kałoga W., Kraków 2004.

Europejskie modele polityki kulturalnej, red. Gierat-Bieroń B., Kowalski K., Kraków 2005; cz. 2, Kraków 2006.

Gesteland R. R., Crodd-Cultural Business Behavior. Markiting. Negotiating i Managing Across Cultures, Copenhagen 1999/ Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000 [https://www.scribd.com/doc/160953430…].

Griswold W., Cultures and societies in a changing world, 2013 [electronic resource BUMK].

Huntington S.P, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York 1996 / Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001.

Kultura a rozwój, red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kraków 2017.

Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie, Kraków 2010.

Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw?, red .Harrison L.E., Huntington S.P., Poznań 2003.

Kultura polska w zintegrowanej Europie, red. Rybiński R., Toruń 2003.

Matelski D., Polityka Niemiec wobec polskich dóbr kultury w XX wieku, Toruń 2005.

Michałowska G., Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych, Warszawa 1991.

Mickiewicz M., Polska dyplomacja kulturalna, w: Dyplomacja publiczna, red. Ociepka. B., Wrocław 2008.

Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej, Kraków 2006.

Mikułowski-Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa, Olsztyn 1995.

Nicolas H. L., Grabież Europy. Losy dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas drugiej wojny światowej, Kraków 1997.

Niedźwiedź M., Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Kraków 2000.

Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i pokoju. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”, Kraków 1996.

Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.

Polak E., Leska-Ślązak J., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury duchowej, Gdańsk 1999.

Polak E., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996.

Polifonia, dialog i zderzenia kulturalne. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej, red. Kusin U., Toruń 2007.

Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku, red. Czubek G., Kosiewski P., Warszawa 2004.

Ritzer G., The McDonaldization of Society , 1993/ Macdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.

Schultze S.,Culture and customs of Russia, Westport 2000 [electronic resource BUMK].

Sokolewicz Z., Polityka kulturalna Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy, w: Subsydiarność, red. Milczarek D., Warszawa 1998.

Strategic Influence. Public Diplomacy, Counterpropagand, and Political Warfare, ed. by J. Michael Waller, Institute of World Politics Press 2009.

Świętochowska U., Leska-Ślęzak J., Przemiany cywilizacji współczesnej, wyd. 2, Toruń 1999.

Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, red. Oleksy E., 2007.

Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej, wyd. Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 2000.

Waluch K., Kultura w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, Płock 2006.

Waluch K., Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, Płock 2007.

Wojnar J., Kulturowy wymiar rozwoju ONZ/UNESCO, w: Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej, red. Suchodolski B., Warszawa 1997.

Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy, pod. red. Lazari A., Łódź 2007.

Strony internetowe

www.culturalpolicies.net

www.unesco.org

www.europanostra.org

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe

www.unesco.pl

https://massculturalcouncil.org

www.mkidn.gov.pl

www.labforculture.org

www.culture.pl

https://mck.krakow.pl

www.culturis.art.pl

Akty prawa międzynarodowego

1. Konwencja w sprawie ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Haga 1954.

2. Drugi protokół do konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Haga 1999.

3. Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu prawa własności, Paryż 1970.

4. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972.

5. Konwencja o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury, Rzym 1995.

6. Konwencja dotycząca ochrony podwodnego dziedzictwa kulturalnego, Paryż 2001.

7. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa niematerialnego, Paryż 2003.

8. Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, Paryż, 2005.

9. Europejska konwencja kulturalna, Paryż 1954

10. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego, Londyn 1969

11. Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego w Europie, Grenada, 1985

12. Europejska konwencja o przestępstwach przeciwko własności kulturalnej, Delphy 1985

13. Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej, Strasburg 1989.

14. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, Strasburg 1992.

15. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), La Valetta 1992

16. Konwencja o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, Lizbona 1997.

17. Ramowa Konwencja o ochronie mniejszości narodowych, Strasburg 1995.

18. Europejska konwencja krajobrazowa, Florencja 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi:

- obecność na zajęciach - K1, K3

- ustna prezentacja tematu na zajęciach wraz z przygotowaną dyskusją - U1, U2, U3, K2

- końcowe kolokwium - W1, W2, W3, W4.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej (synchronicznie i asynchronicznie).

Pełny opis:

Lista szczegółowych tematów:

1. Miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych

2. Definicja i czynniki rozwoju MSK

3. Instytucjonalizacja MSK

4. Współpraca kulturalna w skali globalnej – UNESCO

5. Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych

6. Problemy przenoszenia dóbr kultury ponad granicami państw

7. Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego

8. Regionalny wymiar współpracy kulturalnej w Europie

9. Wymiana kulturalna w Unii Europejskiej

10. Pojęcie dyplomacji kulturalnej i działania promocyjne wybranych państw

11. Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

12. Kultura w warunkach globalizacji

13. Różnice kulturowe a komunikacja międzykulturowa

Literatura:

www.culturalpolicies.net

www.unesco.org

www.europanostra.org

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe

www.unesco.pl

https://massculturalcouncil.org

www.mkidn.gov.pl

www.culture.pl

https://mck.krakow.pl

Literatura przedmiotu dostępna w rubryce: Podstawowe informacje o przedmiocie. Szczegółowa literatura do tematów będzie podawana w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Lista szczegółowych tematów:

1. Miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych

2. Definicja i czynniki rozwoju MSK

3. Instytucjonalizacja MSK

4. Współpraca kulturalna w skali globalnej – UNESCO

5. Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych

6. Problemy przenoszenia dóbr kultury ponad granicami państw

7. Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego

8. Regionalny wymiar współpracy kulturalnej w Europie

9. Wymiana kulturalna w Unii Europejskiej

10. Pojęcie dyplomacji kulturalnej i działania promocyjne wybranych państw

11. Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

12. Kultura w warunkach globalizacji

13. Różnice kulturowe a komunikacja międzykulturowa

Literatura:

www.culturalpolicies.net

www.unesco.org

www.europanostra.org

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe

www.unesco.pl

https://massculturalcouncil.org

www.mkidn.gov.pl

www.culture.pl

https://mck.krakow.pl

Literatura przedmiotu dostępna w rubryce: Podstawowe informacje o przedmiocie. Szczegółowa literatura do tematów będzie podawana w trakcie zajęć.

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie trzech elementów:

- obecność - 10 pkt

- prezentacja - 10 pkt

- pisemne kolokwium końcowe - 20 pkt

Łącznie - 40 pkt.

Do zaliczenia należy uzyskać co najmniej 60% punktów.

Ocena końcowa obliczana według następującej kalkulacji:

26-28 pkt = 3

29-31 pkt = 3,5

32-34 pkt = 4

35-37 pkt = 4,5

38-40 pkt = 5

Przy czym minimum 13 punktów należy uzyskać z kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Lista szczegółowych tematów:

1. Miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych

2. Definicja i czynniki rozwoju MSK

3. Instytucjonalizacja MSK

4. Współpraca kulturalna w skali globalnej – UNESCO

5. Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych

6. Problemy przenoszenia dóbr kultury ponad granicami państw

7. Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego

8. Regionalny wymiar współpracy kulturalnej w Europie

9. Wymiana kulturalna w Unii Europejskiej

10. Pojęcie dyplomacji kulturalnej i działania promocyjne wybranych państw

11. Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

12. Kultura w warunkach globalizacji

13. Różnice kulturowe a komunikacja międzykulturowa

Literatura:

www.unesco.org

www.europanostra.org

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe

www.unesco.pl

https://massculturalcouncil.org

www.mkidn.gov.pl

www.culture.pl

https://mck.krakow.pl

Literatura przedmiotu dostępna w rubryce: Podstawowe informacje o przedmiocie. Szczegółowa literatura do tematów będzie podawana w trakcie zajęć.

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie trzech elementów:

- obecność - 10 pkt

- prezentacja - 10 pkt

- pisemne kolokwium końcowe - 20 pkt

Łącznie - 40 pkt.

Do zaliczenia należy uzyskać co najmniej 60% punktów.

Ocena końcowa obliczana według następującej kalkulacji:

26-28 pkt = 3

29-31 pkt = 3,5

32-34 pkt = 4

35-37 pkt = 4,5

38-40 pkt = 5

Przy czym minimum 13 punktów należy uzyskać z kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Lista szczegółowych tematów:

1. Miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych

2. Definicja i czynniki rozwoju MSK

3. Instytucjonalizacja MSK

4. Współpraca kulturalna w skali globalnej – UNESCO

5. Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych

6. Problemy przenoszenia dóbr kultury ponad granicami państw

7. Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego

8. Regionalny wymiar współpracy kulturalnej w Europie

9. Wymiana kulturalna w Unii Europejskiej

10. Pojęcie dyplomacji kulturalnej i działania promocyjne wybranych państw

11. Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

12. Kultura w warunkach globalizacji

13. Różnice kulturowe a komunikacja międzykulturowa

Literatura:

www.unesco.org

www.europanostra.org

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe

www.unesco.pl

https://massculturalcouncil.org

www.mkidn.gov.pl

www.culture.pl

https://mck.krakow.pl

Literatura przedmiotu dostępna w rubryce: Podstawowe informacje o przedmiocie. Szczegółowa literatura do tematów będzie podawana w trakcie zajęć.

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie trzech elementów:

- obecność - 10 pkt

- prezentacja - 10 pkt

- pisemne kolokwium końcowe - 20 pkt

Łącznie - 40 pkt.

Do zaliczenia należy uzyskać co najmniej 60% punktów.

Ocena końcowa obliczana według następującej kalkulacji:

26-28 pkt = 3

29-31 pkt = 3,5

32-34 pkt = 4

35-37 pkt = 4,5

38-40 pkt = 5

Przy czym minimum 13 punktów należy uzyskać z kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)