Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-AP-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 2 rok - stacjonarne
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całość: 3 ECTS

w tym:

1 ECTS uczestnictwo w wykładach

1 ECTS przygotowanie do zajęć

1 ECTS przygotowanie do zaliczenia

Efekty uczenia się - wiedza:

- Ma podstawową wiedze na temat istoty współczesnej polityki publicznej oraz roli administracji w jej kształtowaniu.

- Ma podstawową wiedze na temat zasad funkcjonowania instytucji społeczno-politycznych.

- Ma podstawową wiedze na temat zarządzania w przestrzeni publicznej.

- Ma podstawową wiedzę o teoriach na temat organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych i innych instytucji publicznych oraz ich historycznej ewolucji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Dostrzega zmiany zachodzące w administracji publicznej i jej otoczeniu.

- Posługuje się konkretnymi regułami i normami w celu rozstrzygania konkretnych spraw.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Współdziała w przygotowywaniu i zarządzaniu projektami społecznymi w ramach administracji publicznej.

- Efektywnie wykorzystuje zasoby osobowe i materialne.

Metody dydaktyczne:

Debata problemowa.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- panelowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Konwersatorium z przedmiotu administracja publiczna, z wykorzystaniem form multimedialnych (PP), z uwzględnieniem interaktywności i komunikacji ze studentami.

Zajęcia przewidują m.in. referaty samodzielne studentów, ale przede wszystkim o charakterze dyskursywnym.

W trakcie przedmiotu ma także miejsce praca na oryginalnych tekstach dokumentów urzędowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z zasadami działania administracji publicznej w Polsce,podstawowymi podziałami składającymi się na to pojęcie (m.in. administracja rządowa, administracja samorządowa, administracja zespolona i niezespolona, itp).

Zostaną omówione najważniejsze źródła prawne dotyczące działania współczesnej administracji w Polsce, zarówno powszechnie obowiązujące jak i wewnętrzne.

W trakcie zajęć student zapozna się również z pragmatyką działania urzędnika i pracownika administracji publicznej, a także samego urzędu.

Ponadto, poza najważniejszymi zagadnieniami wiążącymi się z administracją publiczną w Polsce, student będzie miał okazję zapoznać się z zasadami rządzącymi funkcjonowaniem administracji europejskiej.

1. Zajęcia organizacyjne

- szczegółowe omówienie sposobu realizacji zajęć i zaliczenia przedmiotu

2. Pojęcie administracji publicznej oraz inne kluczowe.

- Zestaw pojęć: państwo, władza, władza publiczna, administracja, administracja (publiczna/niepubliczna), zarządzanie, kierowanie, nadzór, kontrola, konstytucjonalizm, biurokratyzm, zadanie publiczne, organ, służba cywilna, samorząd, subsydiarność (pomocniczość), decentralizacja, centralizacja, dewolucja, delegacja, koncentracja, dekoncentracja, autonomia, federacja, zależność hierarchiczna, osobowość prawna, wspólnota, kolegialność, jednoosobowość, resort (zasada resortowości)

3. Zasady organizacji i działania administracji publicznej.

- J. Malec, Historyczne modele rozwoju biurokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 17-26.

- C.J. Olbromski, Klasyczny model biurokracji Maxa Webera, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 27-41.

4. Tradycje administracji publicznej w Polsce.

- W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 303-350, 395-434.

5. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego oraz polityki lokalnej

- A. Śliz, M.S. Szczepański, Społeczności lokalne: od platońskiego polis do systemów lokalnych, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 17-42.

- A. Antoszewski, Istota władzy samorządowej, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 43-64.

6. Zasada decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej

- L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009, s. 128-175.

- Ch. Millon-Delson, Zasada subsydiarności – założenia, historia oraz problemy współczesne, [w:] Sybsydiarność, pod red. D. Milczarka, Warszawa 1996, s. 41-52.

7. Modele administracji publicznej państwa narodowego i ich dynamika.

- H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 29-64.

- S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 63-86.

8. Administracja rządowa w Polsce.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 61-181.

9. Administracja samorządowa w Polsce.

- H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 115-129, 214-243.

10.Procesy decyzyjne w administracji publicznej.

- A. Habuda, L. Habuda, Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 11-30.

- I. Macek, Aksjologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 77-95.

11.Kadry administracji publicznej.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 163-171.

- J. Czaputowicz, Służba cywilna w procesie integracji europejskiej, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 253-276.

- B. Pytlik, Polityczne kryteria doboru urzędników w rządowej administracji publicznej, [w:] Admiistracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2008 r., s. 147-175.

12.Kontrola administracji publicznej.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 194-205.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 389-410.

13.Administracja w systemie politycznym.

- K. Zuba, Biurokracja jako podmiot polityczny w demokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007, s. 107-123.

- H. Izdebski, , Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007, s. 7-20.

14.Organizacja i techniki pracy administracji.

- A. Schick, Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 23-51.

- R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian społecznoekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009, s. 129-166.

15.Kolokwium końcowe

Literatura:

Literatura zalecana:

1. Niewiadomski Z. Kallas M., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002.

2. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002.

3. Wierzbowski M., Cieślak M., Jagielski J., Lang J., Prawo administracyjne/Podręcznik akademicki, LexisNexis, Warszawa 2007.

4. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP, Liber, Warszawa 2001.

5. Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Elipsa, Warszawa 2001.

6. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004.

7. Zięba – Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.

Literatura dodatkowa:

8. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003.

9. Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków 2002.

10. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2001.

11. Milczarek T., Samorząd gminny: status prawny, organy, kompetencje, mienie, finanse, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1999.

12. Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji publicznej, wyd. Difin, Warszawa 2000.

13. Nowacka E., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.

14. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Oficyna wydawnicza Branta , Warszawa 2000.

15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.

16. A. M. Kjaer, Governance. Key Concepts, Cambridge 2008.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega znajomość wiedzy z przedmiotu a także zdolność do precyzyjnego jej przekazania, z wykorzystaniem stosownej terminologii.

Aktywność na zajęciach, przygotowanie co najmniej jednego referatu oraz obecność na zajęciach (dwie nieusprawiedliwione nieobecności uniemożliwiają zaliczenie zajęć).

Zaliczenie kolokwium na ostatnich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium z przedmiotu administracha publiczna, z wykorzystaniem form multimedialnych (PP), z uwzględnieniem interaktywności i komunikacji ze studentami.

Zajecia przewidują m.in. referaty samodzielne studentów, ale przede wszystkim o charakterze dyskursywnym.

W trakcie przemdiotu ma także miejsce praca na oryginalnych tekstach dokumentów urzędowych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

- szczegółowe omówienie sposobu realizacji zajęć i zaliczenia przedmiotu.

2. Pojęcie administracji publicznej oraz inne kluczowe.

- Zestaw pojęć: państwo, władza, władza publiczna, administracja, administracja (publiczna/niepubliczna), zarządzanie, kierowanie, nadzór, kontrola, konstytucjonalizm, biurokratyzm, zadanie publiczne, organ, służba cywilna, samorząd, subsydiarność (pomocniczość), decentralizacja, centralizacja, dewolucja, delegacja, koncentracja, dekoncentracja, autonomia, federacja, zależność hierarchiczna, osobowość prawna, wspólnota, kolegialność, jednoosobowość, resort (zasada resortowości)

3. Zasady organizacji i działania administracji publicznej.

- J. Malec, Historyczne modele rozwoju biurokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 17-26.

- C.J. Olbromski, Klasyczny model biurokracji Maxa Webera, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 27-41.

4. Tradycje administracji publicznej w Polsce.

- W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 303-350, 395-434.

5. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego oraz polityki lokalnej

- A. Śliz, M.S. Szczepański, Społeczności lokalne: od platońskiego polis do systemów lokalnych, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 17-42.

- A. Antoszewski, Istota władzy samorządowej, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 43-64.

6. Zasada decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej

- L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009, s. 128-175.

- Ch. Millon-Delson, Zasada subsydiarności – założenia, historia oraz problemy współczesne, [w:] Sybsydiarność, pod red. D. Milczarka, Warszawa 1996, s. 41-52.

7. Modele administracji publicznej państwa narodowego i ich dynamika.

- H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 29-64.

- S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 63-86.

8. Administracja rządowa w Polsce.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 61-181.

9. Administracja samorządowa w Polsce.

- H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 115-129, 214-243.

10.Procesy decyzyjne w administracji publicznej.

- A. Habuda, L. Habuda, Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 11-30.

I. Macek, Aksjologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 77-95.

11.Kadry administracji publicznej.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 163-171.

- J. Czaputowicz, Służba cywilna w procesie integracji europejskiej, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 253-276.

- B. Pytlik, Polityczne kryteria doboru urzędników w rządowej administracji publicznej, [w:] Admiistracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2008 r., s. 147-175.

12.Kontrola administracji publicznej.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 194-205.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 389-410.

13.Administracja w systemie politycznym.

- K. Zuba, Biurokracja jako podmiot polityczny w demokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007, s. 107-123.

- A. Giza-Poleszczuk, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007, s. 61-77.

14.Organizacja i techniki pracy administracji.

- A. Schick, Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 23-51.

- R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian społecznoekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009, s. 129-166.

15.Kolokwium końcowe

Literatura:

Literatura zalecana:

1. Niewiadomski Z. Kallas M., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002.

2. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002.

3. Wierzbowski M., Cieślak M., Jagielski J., Lang J., Prawo administracyjne/Podręcznik akademicki, LexisNexis, Warszawa 2007.

4. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP, Liber, Warszawa 2001.

5. Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Elipsa, Warszawa 2001.

6. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004.

7. Zięba – Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.

Literatura dodatkowa:

8. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003.

9. Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków 2002.

10. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2001.

11. Milczarek T., Samorząd gminny: status prawny, organy, kompetencje, mienie, finanse, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1999.

12. Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji publicznej, wyd. Difin, Warszawa 2000.

13. Nowacka E., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.

14. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Oficyna wydawnicza Branta , Warszawa 2000.

15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium z przedmiotu administracha publiczna, z wykorzystaniem form multimedialnych (PP), z uwzględnieniem interaktywności i komunikacji ze studentami.

Zajecia przewidują m.in. referaty samodzielne studentów, ale przede wszystkim o charakterze dyskursywnym.

W trakcie przemdiotu ma także miejsce praca na oryginalnych tekstach dokumentów urzędowych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

- szczegółowe omówienie sposobu realizacji zajęć i zaliczenia przedmiotu.

2. Pojęcie administracji publicznej oraz inne kluczowe.

- Zestaw pojęć: państwo, władza, władza publiczna, administracja, administracja (publiczna/niepubliczna), zarządzanie, kierowanie, nadzór, kontrola, konstytucjonalizm, biurokratyzm, zadanie publiczne, organ, służba cywilna, samorząd, subsydiarność (pomocniczość), decentralizacja, centralizacja, dewolucja, delegacja, koncentracja, dekoncentracja, autonomia, federacja, zależność hierarchiczna, osobowość prawna, wspólnota, kolegialność, jednoosobowość, resort (zasada resortowości)

3. Zasady organizacji i działania administracji publicznej.

- J. Malec, Historyczne modele rozwoju biurokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 17-26.

- C.J. Olbromski, Klasyczny model biurokracji Maxa Webera, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 27-41.

4. Tradycje administracji publicznej w Polsce.

- W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 303-350, 395-434.

5. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego oraz polityki lokalnej

- A. Śliz, M.S. Szczepański, Społeczności lokalne: od platońskiego polis do systemów lokalnych, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 17-42.

- A. Antoszewski, Istota władzy samorządowej, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 43-64.

6. Zasada decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej

- L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009, s. 128-175.

- Ch. Millon-Delson, Zasada subsydiarności – założenia, historia oraz problemy współczesne, [w:] Sybsydiarność, pod red. D. Milczarka, Warszawa 1996, s. 41-52.

7. Modele administracji publicznej państwa narodowego i ich dynamika.

- H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 29-64.

- S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 63-86.

8. Administracja rządowa w Polsce.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 61-181.

9. Administracja samorządowa w Polsce.

- H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 115-129, 214-243.

10.Procesy decyzyjne w administracji publicznej.

- A. Habuda, L. Habuda, Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 11-30.

I. Macek, Aksjologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 77-95.

11.Kadry administracji publicznej.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 163-171.

- J. Czaputowicz, Służba cywilna w procesie integracji europejskiej, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 253-276.

- B. Pytlik, Polityczne kryteria doboru urzędników w rządowej administracji publicznej, [w:] Admiistracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2008 r., s. 147-175.

12.Kontrola administracji publicznej.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 194-205.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 389-410.

13.Administracja w systemie politycznym.

- K. Zuba, Biurokracja jako podmiot polityczny w demokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007, s. 107-123.

- A. Giza-Poleszczuk, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007, s. 61-77.

14.Organizacja i techniki pracy administracji.

- A. Schick, Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 23-51.

- R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian społecznoekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009, s. 129-166.

15.Kolokwium końcowe

Literatura:

Literatura zalecana:

1. Niewiadomski Z. Kallas M., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002.

2. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002.

3. Wierzbowski M., Cieślak M., Jagielski J., Lang J., Prawo administracyjne/Podręcznik akademicki, LexisNexis, Warszawa 2007.

4. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP, Liber, Warszawa 2001.

5. Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Elipsa, Warszawa 2001.

6. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004.

7. Zięba – Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.

Literatura dodatkowa:

8. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003.

9. Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków 2002.

10. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2001.

11. Milczarek T., Samorząd gminny: status prawny, organy, kompetencje, mienie, finanse, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1999.

12. Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji publicznej, wyd. Difin, Warszawa 2000.

13. Nowacka E., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.

14. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Oficyna wydawnicza Branta , Warszawa 2000.

15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium z przedmiotu administracha publiczna, z wykorzystaniem form multimedialnych (PP), z uwzględnieniem interaktywności i komunikacji ze studentami.

Zajecia przewidują m.in. referaty samodzielne studentów, ale przede wszystkim o charakterze dyskursywnym.

W trakcie przemdiotu ma także miejsce praca na oryginalnych tekstach dokumentów urzędowych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

- szczegółowe omówienie sposobu realizacji zajęć i zaliczenia przedmiotu.

2. Pojęcie administracji publicznej oraz inne kluczowe.

- Zestaw pojęć: państwo, władza, władza publiczna, administracja, administracja (publiczna/niepubliczna), zarządzanie, kierowanie, nadzór, kontrola, konstytucjonalizm, biurokratyzm, zadanie publiczne, organ, służba cywilna, samorząd, subsydiarność (pomocniczość), decentralizacja, centralizacja, dewolucja, delegacja, koncentracja, dekoncentracja, autonomia, federacja, zależność hierarchiczna, osobowość prawna, wspólnota, kolegialność, jednoosobowość, resort (zasada resortowości)

3. Zasady organizacji i działania administracji publicznej.

- J. Malec, Historyczne modele rozwoju biurokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 17-26.

- C.J. Olbromski, Klasyczny model biurokracji Maxa Webera, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 27-41.

4. Tradycje administracji publicznej w Polsce.

- W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 303-350, 395-434.

5. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego oraz polityki lokalnej

- A. Śliz, M.S. Szczepański, Społeczności lokalne: od platońskiego polis do systemów lokalnych, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 17-42.

- A. Antoszewski, Istota władzy samorządowej, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 43-64.

6. Zasada decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej

- L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009, s. 128-175.

- Ch. Millon-Delson, Zasada subsydiarności – założenia, historia oraz problemy współczesne, [w:] Sybsydiarność, pod red. D. Milczarka, Warszawa 1996, s. 41-52.

7. Modele administracji publicznej państwa narodowego i ich dynamika.

- H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 29-64.

- S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 63-86.

8. Administracja rządowa w Polsce.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 61-181.

9. Administracja samorządowa w Polsce.

- H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 115-129, 214-243.

10.Procesy decyzyjne w administracji publicznej.

- A. Habuda, L. Habuda, Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 11-30.

I. Macek, Aksjologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 77-95.

11.Kadry administracji publicznej.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 163-171.

- J. Czaputowicz, Służba cywilna w procesie integracji europejskiej, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 253-276.

- B. Pytlik, Polityczne kryteria doboru urzędników w rządowej administracji publicznej, [w:] Admiistracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2008 r., s. 147-175.

12.Kontrola administracji publicznej.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 194-205.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 389-410.

13.Administracja w systemie politycznym.

- K. Zuba, Biurokracja jako podmiot polityczny w demokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007, s. 107-123.

- A. Giza-Poleszczuk, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007, s. 61-77.

14.Organizacja i techniki pracy administracji.

- A. Schick, Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 23-51.

- R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian społecznoekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009, s. 129-166.

15.Kolokwium końcowe

Literatura:

Literatura zalecana:

1. Niewiadomski Z. Kallas M., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002.

2. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002.

3. Wierzbowski M., Cieślak M., Jagielski J., Lang J., Prawo administracyjne/Podręcznik akademicki, LexisNexis, Warszawa 2007.

4. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP, Liber, Warszawa 2001.

5. Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Elipsa, Warszawa 2001.

6. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004.

7. Zięba – Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.

Literatura dodatkowa:

8. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003.

9. Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków 2002.

10. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2001.

11. Milczarek T., Samorząd gminny: status prawny, organy, kompetencje, mienie, finanse, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1999.

12. Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji publicznej, wyd. Difin, Warszawa 2000.

13. Nowacka E., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.

14. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Oficyna wydawnicza Branta , Warszawa 2000.

15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)