Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jakością w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-AP-ZJwA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0418) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i administracją
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością w administracji
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 2 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

55-60 godzin, w tym 15 godzin laboratoryjnych, 20 godzin indywidualna praca słuchacza, 5 godzin konsultacji dla zainteresowanych, 10-15 godzin przygotowania do zaliczenia przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna etapy wprowadzania systemów zarządzania jakością.

Zna różne podejścia definicyjne w zakresie jakości usług administracyjnych.

Zna zasady zapisane w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wskazać problemy jakie mogą wystąpić podczas wprowadzania systemów zarządzania jakością.

Potrafi przeprowadzić analizę SWOT w zakresie nowych rozwiązań projakościowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wykazuje motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- SWOT

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie z podstawowymi pojęciami teorii zarządzania jakością w administracji publicznej oraz problematyki wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością. W toku nauczania studenci otrzymają wiedzę z zakresu roli i znaczenia jakości w funkcjonowaniu administracji publicznej. Wiedza teoretyczna zostanie pogłębiona przykładami konkretnych wdrożeń systemów zarządzania jakością w urzędach (studia przypadków).

Pełny opis:

Aministracja i zarządzanie publiczne – zagadnienia ogólne.

Istota, formy działania i organizacja administracji publicznej w Polsce, podstawowe pojęcia: administracja, administrowanie, zarządzanie publiczne, biurokracja, zarządzanie publiczne w teorii organizacji i zarządzania.

Najważniejsze modele i rozwiązania w zakresie nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, koncepcje Nowych Metod Zarządzania.

Jakość w działalności administracji publicznej.

Pojęcie sprawności, racjonalności i jakości w działaniu administracji. Wybrane metody i narzędzia doskonalenia jakości administracji. Koncepcje oceny administracji publicznej – prakseologiczna, wg kryteriów jakości usług, audit jakości, analiza instrumentalna, wzorce jakości.

Podstawowe modele zarządzanie jakością w administracji publicznej.

Model Doskonałości EFQM. Powszechny Model Oceny CAF. Normy ISO serii 9000 “Zarządzanie Jakością”. Studia przypadków.

Literatura:

Bugdol M., Zarzadzanie jakością w administracji publicznej, Uniwersytet Opolski, Opole 2001.

Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji Publicznej, Warszawa 2008.

Gitling M. System zapewnienia jakości w administracji publicznej. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogiczno-Ekonomicznych, Brzeg, 2003

Jakość administracji publicznej. The quality of public administration : międzyna­rodowa konferencja naukowa, Cedzyna k. Kielc 24-26 września 2004 r. [red. nauk. Jan Łukasiewicz]; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie, 2004.

Kraszewski J., Nowoczesna koncepcja zarządzania jakością, Toruń, 2006

Przybyszewski R., Współczesne trendy zarządzania jakością w administracji publicznej. W: „Problemy Jakości”, 2005-7

Rychły-Lipińska A.D., System zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej, [red. nauk. Tadeusz Waściński]. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn, 2007

Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach. Wyd.C.H.Beck, Warszawa, 2006.

Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Jakość administracji publicznej = The quality of public administration : międzyna­rodowa konferencja naukowa, Cedzyna k. Kielc 24-26 września 2004 r. [red. nauk. Jan Łukasiewicz]; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie, 2004.

Studia z zakresu zarządzania publicznego. 2002. Mat. seminarium naukowego, t. II. Pod red. J. Hausnera i M. Kukiełki. AE. Kraków.

Wawak S. (red.), Zarządzanie Jakością – teoria i praktyka. Wyd. HELION, Gliwice, 2006

Wspólna Metoda Oceny (CAF). Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę. CAF 2006, EIPA, 2008, http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Polish_2006.pdf

Wysocki S., Jak poprawić jakość działania administracji publicznej, w: „Służba Cywilna” (nr 2/2001). http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=80&Itemid=62

Zaleski J. [et. al.], Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej: raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, ISP, 2000

Zalewski A.(red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. SGH, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacją, z aktywnym udziałem studentów (dyskusje, zagadnienia problemowe), studia przypadków.

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy semestralnej (studium przypadku) - udział w ostatecznej ocenie 80%, obecność na zajęciach – udzial w ostatecznej ocenie 20%.

Praca semestralna w formie pisemnej na temat wybranego zagadnienia związanego z zarządzaniem jakością (referat naukowy) o objętości 8-10 stron standardowych złożona w trakcie sesji. Ocena podwyższona za pracę semestralną w języku angielskim.

Możliwość zaliczenia nieobecności podczas dyżuru w formie ustnego przedstawienia zagadnienia z zakresu tematycznego opuszczonych zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pięta
Prowadzący grup: Piotr Pięta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień w zakresie zarządzania jakością w administracji.

Pełny opis:

Lista zagadnień poruszanych na zajęciach:

1. Zasady zarządzania jakością;

2. Prawo do dobrej administracji;

3. New Public Management;

4. Modele zarządzania jakością;

5. Narzędzia zarządzania jakością;

6. Kontrola i audyt w zarządzaniu jakością;

7. Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością.

Literatura:

Celej P., Kaczmarczyk M., Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Sosnowiec 2016.

Gitling M., System zapewnienia jakości w administracji publicznej, Brzeg 2003.

Hąber P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Gliwice 2010.

Krukowski K., Sasak J. (red. nauk.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Kraków 2016.

Lisiecki M., Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Lublin 2009.

Łukasiewicz J. (red.), Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004.

Osiński J. (red. nauk.), Administracja publiczna na progu XXI wieku, Warszawa 2011.

Piekara A., Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Warszawa 2010.

Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków 2016, Kraków 2017.

Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków 2011.

Szczepańska K., Zasady zarządzania jakością, Warszawa 2018.

Ulewicz R., Blaskova M., Quality Production Improvement, Częstochowa 2016.

Waściński T., Rychły-Lipińska A.D., System zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej, Olsztyn 2007.

Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Warszawa 2013.

Podaną powyżej literaturę można uzupełniać o inne teksty, artykuły itp.

Uwagi:

Na ocenę końcową z przedmiotu będą składały się następujące elementy:

- przygotowanie prezentacji multimedialnej, zawierającej omówienie wybranego zagadnienia oraz opisanie konkretnych przypadków z nim związanych;

- aktywność na zajęciach.

Liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – praca pisemna z zakresu zarządzania jakością w administracji).

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila amrozy@umk.pl, najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień w zakresie zarządzania jakością w administracji.

Pełny opis:

Lista zagadnień poruszanych na zajęciach:

1. Zasady zarządzania jakością;

2. Prawo do dobrej administracji;

3. New Public Management;

4. Modele zarządzania jakością;

5. Narzędzia zarządzania jakością;

6. Kontrola i audyt w zarządzaniu jakością;

7. Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością.

Literatura:

Celej P., Kaczmarczyk M., Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Sosnowiec 2016.

Gitling M., System zapewnienia jakości w administracji publicznej, Brzeg 2003.

Hąber P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Gliwice 2010.

Krukowski K., Sasak J. (red. nauk.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Kraków 2016.

Lisiecki M., Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Lublin 2009.

Łukasiewicz J. (red.), Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004.

Osiński J. (red. nauk.), Administracja publiczna na progu XXI wieku, Warszawa 2011.

Piekara A., Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Warszawa 2010.

Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków 2016, Kraków 2017.

Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków 2011.

Szczepańska K., Zasady zarządzania jakością, Warszawa 2018.

Ulewicz R., Blaskova M., Quality Production Improvement, Częstochowa 2016.

Waściński T., Rychły-Lipińska A.D., System zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej, Olsztyn 2007.

Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Warszawa 2013.

Podaną powyżej literaturę można uzupełniać o inne teksty, artykuły itp.

Uwagi:

Na ocenę końcową z przedmiotu będą składały się następujące elementy:

- przygotowanie prezentacji multimedialnej, zawierającej omówienie wybranego zagadnienia oraz opisanie konkretnych przypadków z nim związanych;

- aktywność na zajęciach.

Liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – praca pisemna z zakresu zarządzania jakością w administracji).

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila amrozy@umk.pl, najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.