Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

e-Administracja w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-AP-eAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: e-Administracja w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 2 rok - stacjonarne
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

> 55-60 godzin, w tym:

- 15 godzin laboratoryjnych,

- 20 godzin indywidualnej pracy słuchacza,

- 5 godzin konsultacji dla zainteresowanych,

- 10-15 godzin przygotowania do zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się - wiedza:

- Zna możliwości wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji, małym przedsiębiorstwie.

- Zna genezę powstania społeczeństwa informacyjnego, etapy rozwoju oraz jego wpływ na administrację. Zna etapy rozwoju e-administracji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

- Potrafi wskazać rozwiązania stosowane w e-administracji np. e-PUAP.

- Potrafi ocenić rozwiązania stosowane w e-administracji.

- Potrafi wskazać i zastosować rozwiązania e-administracji dla obywatela.

- Potrafi wskazać szanse i zagrożenia związane z e-administracją.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność.

- Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań.

- Jest gotowy do zdiagnozowania własnych braków w wiedzy i umiejętnościach.

- Jest gotowy do samokształcenia.

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej;

- nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się usługami świadczonymi na drodze elektronicznej (przygotowanie do pracy zawodowej).

Poprzez uczestnictwo w laboratorium student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz nabiera pożądanych postaw w zakresie obsługi usług online dostępnych w administracji publicznej.

Na zajęciach korzysta się z licznych stron internetowych: administracji publicznej.

Kurs ten ma przygotować studentów do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik (certyfikat ecdl).

Pełny opis:

1/ Zagadnienia podstawowe

Co to jest e-administracja? Obszary świadczenia usług e-administracji w sferze publicznej: G2G (Goverment to Goverment), G2C (Goverment to Consumer), G2B (Goverment to Business), G2Z (Goverment to Citizen). Cechy e-administracji. Poziomy świadczenia usług e-administracji (informacyjny, interakcja jednostronna, interakcja dwustronna, transakcja, personalizacja). Usługi priorytetowe dla społeczeństwa informacyjnego w kontekście administracji.

2/ Źródła i pozyskiwanie informacji

Popularne protokoły. Nazewnictwo domen. Biuletyn Informacji Publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Podmioty zobowiązane do prowadzenia BIP: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, podmioty reprezentujące samorząd terytorialny, związki zawodowe i ich organizacje, partie polityczne itp.

Dostępne bazy zawierające akty prawne - dostęp bezpłatne.

3/ Publiczne bazy danych

Bezpłatne bazy danych dostępne w internecie np.

e-gospodarka jako portal oferujący ciekawe usługi.

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Krajowa Rada Komornicza

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Polskie Książki Telefoniczne

Europages Adres URL

4/ Elektroniczna wymiana dokumentów

Cele zastosowania elektronicznej wymiany dokumentów. Bezpieczeństwo danych w elektronicznej wymianie dokumentów (niezaprzeczalność, integralność danych, poufność).

Podpis elektroniczny. Rola podpisu elektronicznego w elektronicznej wymianie dokumentów. Porównanie podpisu elektronicznego i podpisem tradycyjnym. Obszary zastosowania podpisu elektronicznego. Obowiązki uczestników elektronicznej wymiany dokumentów. Pojęcia: certyfikat, klucz prywatny, klucz publiczny, zaufana trzecia strona, znacznik czasu, CRL, autoryzacja, eIDAS.

5/ Dekalog urzędnika w pracy w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnej

Bezpieczeństwo pracy przy komputerze.

Polityka bezpieczeństwa informacyjnego. Co to jest bezpieczeństwo informacyjne? Informatyczne? Teleinformatyczne? Co może chronić dane: firewall, programy antywirusowe, programy antyspamowe, system wykrywania włamań, itp. Odpowiednie ustalanie haseł. Poziomy bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

Bezpieczne korzystanie z chmury. Bezpieczne korzystanie z sieci zewnętrznych na służbowym sprzęcie. Bezpieczne pozbywanie się zużytego sprzętu. Naprawy sprzętu - bezpieczeństwo danych.

6/ e-PUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Słownik ważnych wyrażeń. Zakładanie profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

e-Wokanda. e-Sąd.

7/ Zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w administracji

Poziomy zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Właściwości informacji, które są zagrożone podczas użytkowania informacji: poufność, dokładność, dostępność. Kryteria oceny informacji: relewantność, dokładność, aktualność, kompletność, spójność, odpowiedniość formy, wiarygodność. Atrybuty ochrony informacji: tajność, integralność, dostępność, rozliczalność, niezaprzeczalność, autentyczność.

Zasady bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych podłączonych do sieci publicznej. Nie tylko system antywirusowy!

8/ Test

Literatura:

Literatura on-line

>> Wilk S., E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2014.

link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCzf7Lm8DzAhXwkYsKHZ_pApQQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Frepozytorium.ur.edu.pl%2Fbitstream%2Fhandle%2Fitem%2F2386%2FElektroniczna%2520administracja%2520w%2520spo%25C5%2582ecze%25C5%2584stwie%2520informacyjnym.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3fMaVTZLnDyeifTs5rO7TZ

>> Ejdys J. Zaufanie do technologii w e-administracji, Białystok 2018.

Link: https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/J_Ejdys_Zaufanie.pdf

>> Papińska-Kacperek J., Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Łódź 2013.

Link: https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/31469/Papinska-Kacperek_Uslugi%20cyfrowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y

>> Mańkowska N., Metody pomiaru e-administracji w kontekście konkurencyjności międzynarodowej, Ekonomia Międzynarodowa14 (2016), s. 158-168.

Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4h-PWp8DzAhUNlIsKHd-mBqw4ChAWegQIDhAB&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_14_04%2Fc%2F1281-951.pdf&usg=AOvVaw3V0kUefQNi-op64edaLZe3

>> Perdał R. Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań 2014.

Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ2ZehqcDzAhWGvYsKHZnBDG8QFnoECA4QAQ&url=http%3A%2F%2Frepozytorium.amu.edu.pl%3A8080%2Fbitstream%2F10593%2F17530%2F1%2F2014_EADM.pdf&usg=AOvVaw2XpWJHaRRu4E0an-HZ_0H3

>>Błązewski M., Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviens, 6 (1) 2017, s. 107–11.

Link: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79812/PDF/02_03_M_Blazewski_Zasada_zapewnienia_bezpieczenstwa_w_e-administracji.pdf

>> Twizeyimana J., The public value of E-Government – A literature review, Government Information Quarterly, 36 (2) 2019, s. 167-178.

Link:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X1730196X

Literatura tradycyjna

>> Szafrański B., Weydmann R., Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa, Warszawa 2019.

>> Kowalczyk M., Cyfrowe państwo: uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2019.

>> Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2009.

Bazy danych

>>Eurostat - dane w kategorii: Digital economy and society

Link:https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society

>> GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.

Link: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/14/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2020_r..pdf

Akty prawne i raporty

>> Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011121198/U/D20011198Lj.pdf

>> Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011301450/O/D20011450.pdf

>> Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji

Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPlObVrsDzAhXjlIsKHbN-BIcQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fhistoriainformatyki.pl%2Fskan.php%3Fdoc_id%3D1247%26type%3Dpdf%26for_download%3D1&usg=AOvVaw24pTEpW5FT-0wj0NguGq3I

Metody i kryteria oceniania:

Praca studentów jest oceniana na bieżąco. Za właściwe wykonanie zadań można otrzymać 1 punkt na 1 temat. Do zdobycia jest maksymalnie 7 punktów. Zdobycie maksymalnej liczby punktów oznacza zwolnienie z testu końcowego oraz ocenę bardzo dobry.

Kurs kończy się testem, składającym się z 5 pytań.

Na ocenę końcową składają się łącznie punkty za zadania oraz z testu - z wyłączeniem sytuacji, gdy ktoś otrzymał 7 punktów za zadania.

Punktacja:

12-10: bdb

9: db+

8: db

7: dst+

6: dst

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)