Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-MSG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i procesach

gospodarczych, na poziomie krajowym i międzynarodowym

K_W05 - Zna międzynarodowe powiązania polityczne, gospodarcze, kulturalne i

wojskowe między uczestnikami stosunków międzynarodowych

K_W08 - Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania, trybu stanowienia prawa i zasad prawnych w Unii Europejskiej


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- Potrafi wyszukiwać, oceniać, interpretować teksty z zakresu stosunków

międzynarodowych z punktu widzenia nauk: o polityce, ekonomicznych, prawnych oraz historii

K_U02- Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i wykorzystywać informacje

ze źródeł pisanych i elektronicznych

K_U04 - Formułuje własne tezy i je uzasadnia, a także ocenia poglądy innych i dyskutuje o tym w języku polskim i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05 - We własnym zakresie planuje i realizuje proces samokształcenia

K_U06 - Planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową

K_U07 - Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe

wydarzeń międzynarodowych

K_U08 - Opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych

K_U09 - Analizuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 - Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki


Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1. wykład z zakresu Międzynarodowych stosunków gospodarczych jest prezentacją podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i wyjaśnieniem istoty mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, historii stosunków międzynarodowych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Pełny opis:

1. Bilans płatniczy – pojęcie, elementy

1.1. Nierównowaga bilansu płatniczego, jej przyczyny i skutki

1.2. Sposoby przywracania równowagi bilansu płatniczego

2. Kurs walutowy – funkcje, determinanty poziomu kursu walutowego

2.1. Rodzaje kursów walutowych – systemy kursowe na świecie

2.2. Ekonomiczne skutki zmian kursów walut

2.3. Rynek walutowy – zabezpieczanie się przed ryzykiem kursowym

3. Międzynarodowy system walutowy – pojęcie, funkcje, znaczenie

3.1. System waluty złotej, system dewizowo-złoty, system wielodewizowy – mechanizmy ich funkcjonowania; wady i zalety

3.2. Pojęcie i charakterystyka waluty międzynarodowej

3.3. Wymienialność walut, jej zalety i wady oraz rodzaje

3.4. Analiza kursu złotego po roku 1989 (charakteru i poziomu) oraz zakresu jego wymienialności

4. Problem zagranicznego zadłużenia

4.1. Aktywa rezerwowe – zakres, poziom i wykorzystanie

4.2. Zadłużenie zagraniczne Polski – poziom, przyczyny i skutki

4.3. Światowy kryzys zadłużeniowy – przyczyny, zagrożenia

4.4. Credit-rating – pojęcie, zalety

5. Globalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych – zagrożenia i korzyści

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006

2. Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 2002

3. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002

4. Górniewicz G., Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2002

5. Redo M., Siemiątkowski P., Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, UMK w Toruniu

6. raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Banku Światowego:

https://data.worldbank.org

https://www.worldbank.org/en/about/annual-report

7. raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO

https://www.imf.org/en/Data

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2005

2. red. Haliżak E., Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000

3. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2001

4. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 2001

5. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

egzamin (test) na koniec semestru

aktywność w trakcie zajęć w całym semestrze

aktywność i realizacja zadań na Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)