Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-PRAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończenie (i rozliczenie) trzech semestrów studiów licencjackich.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS (120h) - organizacja miejsca praktyk, realizacja praktyk (120h), skompletowanie dokumentacji celem uzyskania zaliczenie praktyk.

Efekty uczenia się - wiedza:

1) Zna podstawowe zasady funkcjonowania i rozwoju konkretnego podmiotu w środowisku międzynarodowym (K_W08).

2) Pogłębia wiedzę na temat zasad i norm prawa międzynarodowego, krajowego i lokalnego w określonej dziedzinie, związanej ze specyfiką branży miejsca praktyk (K_W11).

3) W przypadku odbywania praktyki w jednostce samorządu terytorialnego, regionalnej bądź lokalnej administracji publicznej rozumie istotę i specyfikę działania tego typu podmiotów (K_W17).


Efekty uczenia się - umiejętności:

1) Wyszukuje, dokonuje selekcji i oceny informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych, związanych z profilem miejsca praktyk (K_U02).

2) Opracowuje na podstawie źródeł pisanych i elektronicznych krótkie prezentacje, raporty, przeglądy prasy, informacje w języku polskim lub angielskim z zakresu zainteresowań jednostki przyjmującej praktykanta, dokonuje tłumaczenia tekstów lub symultanicznego (K_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności, uświadamia sobie potrzebę ich pogłębiania i doskonalenia dla ciągłego rozwoju zawodowego (K_K01).

2) Przygotowuje się od strony praktycznej do swojej przyszłej pracy w zawodzie, uczy się odpowiedzialnie wykonywać powierzone obowiązki i zadania, uczy się zarządzać czasem (K_K03).

3) Wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność w realizacji zleconych zadań (K_K04).

4) Doskonali umiejętności pracy w zespole (K_K06).


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu stosunków międzynarodowych zdobytej w trakcie studiów, oraz nabycie nowych i szlifowanie już posiadanych praktycznych umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie zawodu w przyszłości.

Praktyki realizowane są w IV semestrze w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów. Ich minimalny wymiar to 120 h (40h/3 tyg. lub 30h/4 tyg.) w trybie ciągłym. Możliwe są 3 ścieżki uzyskania zaliczenia praktyk: A) Student składa wniosek o uznanie wykonywanej działalności za praktykę studencką; B) wybiera miejsce odbywania praktyk z oferty uczelnianej (za pośrednictwem Biura Karier UMK) lub C) organizuje miejsce praktyk samodzielnie (Porozumienie między Wydziałem a podmiotem przyjmującym).

Szczegółowe zasady organizacji i zaliczenia praktyk zamieszczone są na stronie internetowej wydziału.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyk jest lepsze przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej. Służą one utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów, w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych, oraz prawa międzynarodowego, integracji europejskiej, dyplomacji, działalności organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego. Praktycznym celem praktyk jest nabycie i szlifowanie zawodowych kompetencji i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Praktyki mają umożliwić poznanie specyfiki pracy w wybranej branży w zakresie współpracy międzynarodowej, nauczyć pracy samodzielnej i w zespole, służyć doskonaleniu narzędzi komunikacji interpersonalnej oraz zdolności analitycznych i znajomości języków obcych, ułatwiać określenie własnego miejsca na rynku pracy.

Ramowy Program Praktyk Studenckich:

W zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, wchodzi m.in. poznanie:

• podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji;

• regulaminu wewnętrznego instytucji, m.in. przepisów o dyscyplinie pracy, bhp, i ppoż.;

• miejsca i roli instytucji przyjmującej, jej relacji i powiązań z innymi podmiotami;

• struktury organizacyjnej oraz zakresu i form działania instytucji przyjmującej, w tym także procesu podejmowania decyzji w jej ramach;

• zakresu kompetencji poszczególnych komórek instytucji przyjmującej, przepływu informacji, systemu gromadzenia danych/dokumentów i ich archiwizacji;

• historii przedsięwzięć podejmowanych przez daną instytucję.

Umiejętności praktyczne i kompetencje zdobywane i ćwiczone przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, dotyczą m.in.:

• włączania się w proces funkcjonowania danej instytucji;

• uczestniczenia w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki instytucji, gdzie odbywana jest praktyka;

• nabywania kompetencji interpersonalnych;

• wykonywania konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych instytucji, w której odbywana jest praktyka;

• organizowania miejsca i czasu pracy;

• kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy indywidualnej;

• wyrobienia poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;

• kształtowania odpowiedniego stosunku do zawodu.

Literatura:

1) Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

2) Uchwała nr 82 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

W systemie USOS przedmiot wpisywany jako „zaliczenie na ocenę” w IV semestrze (II rok, semestr letni) studiów I stopnia. Studenci mają obowiązek zarejestrować się na ów przedmiot.

Zaliczenie odbywa się na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Studenta po zakończeniu praktyk wydziałowemu opiekunowi.

Wymagana dokumentacja zawiera:

I. Ścieżka A (patrz: Opis):

- Wniosek o uznanie wykonywanej działalności za praktykę studencką

- Zaświadczenie od podmiotu przyjmującego o odbyciu praktyki wraz z oceną praktykanta, podpisem i pieczęcią.

II. Ścieżka B (patrz: Opis):

- dokument: Informacja o skierowaniu na praktykę studencką (względnie Porozumienie o skierowaniu na praktykę studencką z Biura Karier UMK)

- Dziennik praktyk zatwierdzony przez zakładowego opiekuna praktyk (podpis, pieczęć)

- Opinia opisowa o praktykancie wraz z oceną (podpis, pieczęć)

- Opis instytucji przyjmującej (1 strona)

- Analiza funkcjonowania instytucji (1 strona).

III. Ścieżka C (patrz: Opis):

- Porozumienie w sprawie praktyk podpisane przez stronę przyjmującą i Wydział

- Dziennik praktyk zatwierdzony przez zakładowego opiekuna praktyk (podpis, pieczęć)

- Opinia opisowa o praktykancie wraz z oceną (podpis, pieczęć)

- Opis instytucji przyjmującej (1 strona)

- Analiza funkcjonowania instytucji (1 strona).

Zimą i wiosną przewiduje się dwa spotkanie informacyjne dla studentów.

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości - zaleca się osobisty kontakt z koordynatorem kierunkowym praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu stosunków międzynarodowych zdobytej w trakcie studiów, oraz nabycie nowych i szlifowanie już posiadanych praktycznych umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie zawodu w przyszłości.

Praktyki realizowane są w IV semestrze w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów. Ich minimalny wymiar to 120 h (40h/3 tyg. lub 30h/4 tyg.) w trybie ciągłym. Możliwe są 3 ścieżki uzyskania zaliczenia praktyk: A) Student składa wniosek o uznanie wykonywanej działalności za praktykę studencką; B) wybiera miejsce odbywania praktyk z oferty uczelnianej (za pośrednictwem Biura Karier UMK) lub C) organizuje miejsce praktyk samodzielnie (Porozumienie między Wydziałem a podmiotem przyjmującym).

Szczegółowe zasady organizacji i zaliczenia praktyk zamieszczone są na stronie internetowej wydziału.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyk jest lepsze przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej. Służą one utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów, w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych, oraz prawa międzynarodowego, integracji europejskiej, dyplomacji, działalności organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego. Praktycznym celem praktyk jest nabycie i szlifowanie zawodowych kompetencji i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Praktyki mają umożliwić poznanie specyfiki pracy w wybranej branży w zakresie współpracy międzynarodowej, nauczyć pracy samodzielnej i w zespole, służyć doskonaleniu narzędzi komunikacji interpersonalnej oraz zdolności analitycznych i znajomości języków obcych, ułatwiać określenie własnego miejsca na rynku pracy.

Ramowy Program Praktyk Studenckich:

W zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, wchodzi m.in. poznanie:

• podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji;

• regulaminu wewnętrznego instytucji, m.in. przepisów o dyscyplinie pracy, bhp, i ppoż.;

• miejsca i roli instytucji przyjmującej, jej relacji i powiązań z innymi podmiotami;

• struktury organizacyjnej oraz zakresu i form działania instytucji przyjmującej, w tym także procesu podejmowania decyzji w jej ramach;

• zakresu kompetencji poszczególnych komórek instytucji przyjmującej, przepływu informacji, systemu gromadzenia danych/dokumentów i ich archiwizacji;

• historii przedsięwzięć podejmowanych przez daną instytucję.

Umiejętności praktyczne i kompetencje zdobywane i ćwiczone przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, dotyczą m.in.:

• włączania się w proces funkcjonowania danej instytucji;

• uczestniczenia w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki instytucji, gdzie odbywana jest praktyka;

• nabywania kompetencji interpersonalnych;

• wykonywania konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych instytucji, w której odbywana jest praktyka;

• organizowania miejsca i czasu pracy;

• kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy indywidualnej;

• wyrobienia poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;

• kształtowania odpowiedniego stosunku do zawodu.

Literatura:

1) Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

2) Uchwała nr 82 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu stosunków międzynarodowych zdobytej w trakcie studiów, oraz nabycie nowych i szlifowanie już posiadanych praktycznych umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie zawodu w przyszłości.

Praktyki realizowane są w IV semestrze w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów. Ich minimalny wymiar to 120 h (40h/3 tyg. lub 30h/4 tyg.) w trybie ciągłym. Możliwe są 3 ścieżki uzyskania zaliczenia praktyk: A) Student składa wniosek o uznanie wykonywanej działalności za praktykę studencką; B) wybiera miejsce odbywania praktyk z oferty uczelnianej (za pośrednictwem Biura Karier UMK) lub C) organizuje miejsce praktyk samodzielnie (Porozumienie między Wydziałem a podmiotem przyjmującym).

Szczegółowe zasady organizacji i zaliczenia praktyk zamieszczone są na stronie internetowej wydziału.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyk jest lepsze przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej. Służą one utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów, w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych, oraz prawa międzynarodowego, integracji europejskiej, dyplomacji, działalności organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego. Praktycznym celem praktyk jest nabycie i szlifowanie zawodowych kompetencji i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Praktyki mają umożliwić poznanie specyfiki pracy w wybranej branży w zakresie współpracy międzynarodowej, nauczyć pracy samodzielnej i w zespole, służyć doskonaleniu narzędzi komunikacji interpersonalnej oraz zdolności analitycznych i znajomości języków obcych, ułatwiać określenie własnego miejsca na rynku pracy.

Ramowy Program Praktyk Studenckich:

W zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, wchodzi m.in. poznanie:

• podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji;

• regulaminu wewnętrznego instytucji, m.in. przepisów o dyscyplinie pracy, bhp, i ppoż.;

• miejsca i roli instytucji przyjmującej, jej relacji i powiązań z innymi podmiotami;

• struktury organizacyjnej oraz zakresu i form działania instytucji przyjmującej, w tym także procesu podejmowania decyzji w jej ramach;

• zakresu kompetencji poszczególnych komórek instytucji przyjmującej, przepływu informacji, systemu gromadzenia danych/dokumentów i ich archiwizacji;

• historii przedsięwzięć podejmowanych przez daną instytucję.

Umiejętności praktyczne i kompetencje zdobywane i ćwiczone przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, dotyczą m.in.:

• włączania się w proces funkcjonowania danej instytucji;

• uczestniczenia w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki instytucji, gdzie odbywana jest praktyka;

• nabywania kompetencji interpersonalnych;

• wykonywania konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych instytucji, w której odbywana jest praktyka;

• organizowania miejsca i czasu pracy;

• kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy indywidualnej;

• wyrobienia poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;

• kształtowania odpowiedniego stosunku do zawodu.

Literatura:

1) Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

2) Uchwała nr 82 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu stosunków międzynarodowych zdobytej w trakcie studiów, oraz nabycie nowych i szlifowanie już posiadanych praktycznych umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie zawodu w przyszłości.

Praktyki realizowane są w IV semestrze w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów. Ich minimalny wymiar to 120 h (40h/3 tyg. lub 30h/4 tyg.) w trybie ciągłym. Możliwe są 3 ścieżki uzyskania zaliczenia praktyk: A) Student składa wniosek o uznanie wykonywanej działalności za praktykę studencką; B) wybiera miejsce odbywania praktyk z oferty uczelnianej (za pośrednictwem Biura Karier UMK) lub C) organizuje miejsce praktyk samodzielnie (Porozumienie między Wydziałem a podmiotem przyjmującym).

Szczegółowe zasady organizacji i zaliczenia praktyk zamieszczone są na stronie internetowej wydziału.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyk jest lepsze przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej. Służą one utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów, w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych, oraz prawa międzynarodowego, integracji europejskiej, dyplomacji, działalności organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego. Praktycznym celem praktyk jest nabycie i szlifowanie zawodowych kompetencji i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Praktyki mają umożliwić poznanie specyfiki pracy w wybranej branży w zakresie współpracy międzynarodowej, nauczyć pracy samodzielnej i w zespole, służyć doskonaleniu narzędzi komunikacji interpersonalnej oraz zdolności analitycznych i znajomości języków obcych, ułatwiać określenie własnego miejsca na rynku pracy.

Ramowy Program Praktyk Studenckich:

W zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, wchodzi m.in. poznanie:

• podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji;

• regulaminu wewnętrznego instytucji, m.in. przepisów o dyscyplinie pracy, bhp, i ppoż.;

• miejsca i roli instytucji przyjmującej, jej relacji i powiązań z innymi podmiotami;

• struktury organizacyjnej oraz zakresu i form działania instytucji przyjmującej, w tym także procesu podejmowania decyzji w jej ramach;

• zakresu kompetencji poszczególnych komórek instytucji przyjmującej, przepływu informacji, systemu gromadzenia danych/dokumentów i ich archiwizacji;

• historii przedsięwzięć podejmowanych przez daną instytucję.

Umiejętności praktyczne i kompetencje zdobywane i ćwiczone przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, dotyczą m.in.:

• włączania się w proces funkcjonowania danej instytucji;

• uczestniczenia w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki instytucji, gdzie odbywana jest praktyka;

• nabywania kompetencji interpersonalnych;

• wykonywania konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych instytucji, w której odbywana jest praktyka;

• organizowania miejsca i czasu pracy;

• kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy indywidualnej;

• wyrobienia poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;

• kształtowania odpowiedniego stosunku do zawodu.

Literatura:

1) Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

2) Uchwała nr 82 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu stosunków międzynarodowych zdobytej w trakcie studiów, oraz nabycie nowych i szlifowanie już posiadanych praktycznych umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie zawodu w przyszłości.

Praktyki realizowane są w IV semestrze w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów. Ich minimalny wymiar to 120 h (40h/3 tyg. lub 30h/4 tyg.) w trybie ciągłym. Możliwe są 3 ścieżki uzyskania zaliczenia praktyk: A) Student składa wniosek o uznanie wykonywanej działalności za praktykę studencką; B) wybiera miejsce odbywania praktyk z oferty uczelnianej (za pośrednictwem Biura Karier UMK) lub C) organizuje miejsce praktyk samodzielnie (Porozumienie między Wydziałem a podmiotem przyjmującym).

Szczegółowe zasady organizacji i zaliczenia praktyk zamieszczone są na stronie internetowej wydziału.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyk jest lepsze przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej. Służą one utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów, w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych, oraz prawa międzynarodowego, integracji europejskiej, dyplomacji, działalności organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego. Praktycznym celem praktyk jest nabycie i szlifowanie zawodowych kompetencji i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Praktyki mają umożliwić poznanie specyfiki pracy w wybranej branży w zakresie współpracy międzynarodowej, nauczyć pracy samodzielnej i w zespole, służyć doskonaleniu narzędzi komunikacji interpersonalnej oraz zdolności analitycznych i znajomości języków obcych, ułatwiać określenie własnego miejsca na rynku pracy.

Ramowy Program Praktyk Studenckich:

W zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, wchodzi m.in. poznanie:

• podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji;

• regulaminu wewnętrznego instytucji, m.in. przepisów o dyscyplinie pracy, bhp, i ppoż.;

• miejsca i roli instytucji przyjmującej, jej relacji i powiązań z innymi podmiotami;

• struktury organizacyjnej oraz zakresu i form działania instytucji przyjmującej, w tym także procesu podejmowania decyzji w jej ramach;

• zakresu kompetencji poszczególnych komórek instytucji przyjmującej, przepływu informacji, systemu gromadzenia danych/dokumentów i ich archiwizacji;

• historii przedsięwzięć podejmowanych przez daną instytucję.

Umiejętności praktyczne i kompetencje zdobywane i ćwiczone przez Studenta podczas praktyk realizowanych w wybranej instytucji, dotyczą m.in.:

• włączania się w proces funkcjonowania danej instytucji;

• uczestniczenia w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki instytucji, gdzie odbywana jest praktyka;

• nabywania kompetencji interpersonalnych;

• wykonywania konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych instytucji, w której odbywana jest praktyka;

• organizowania miejsca i czasu pracy;

• kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy indywidualnej;

• wyrobienia poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;

• kształtowania odpowiedniego stosunku do zawodu.

Literatura:

1) Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

2) Uchwała nr 82 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.