Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse publiczne w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-AP-FPUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość, ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne w UE
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, polityki gospodarczej oraz instytucji UE

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i procesach

gospodarczych, na poziomie krajowym i międzynarodowym

K_W05 - Zna międzynarodowe powiązania polityczne, gospodarcze, kulturalne i

wojskowe między uczestnikami stosunków międzynarodowych

K_W08 - Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania, trybu stanowienia prawa i zasad prawnych w Unii Europejskiej


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- Potrafi wyszukiwać, oceniać, interpretować teksty z zakresu stosunków

międzynarodowych z punktu widzenia nauk: o polityce, ekonomicznych, prawnych oraz historii

K_U02- Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i wykorzystywać informacje

ze źródeł pisanych i elektronicznych

K_U04 - Formułuje własne tezy i je uzasadnia, a także ocenia poglądy innych i dyskutuje o tym w języku polskim i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05 - We własnym zakresie planuje i realizuje proces samokształcenia

K_U06 - Planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową

K_U07 - Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe

wydarzeń międzynarodowych

K_U08 - Opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych

K_U09 - Analizuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 - Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki


Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w formie wykładu konwersatoryjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia nt. Finansów publicznych w UE przybliżają zasady finansowania Unii Europejskiej oraz wydatkowania unijnych środków, a także zaznajamiają z podstawowymi danymi finansowymi w zakresie wielkości unijnego budżetu, wysokości płaconych składek na jego rzecz przez poszczególnej państwa członkowskie, wysokości wsparcia z budżetu UE dla poszczególnych obszarów, a także salda każdego z państw w rozliczeniach finansowych z UE.

Pełny opis:

1. istota budżetu UE

2. zasady budżetowe przy konstrukcji budżetu UE

3. procedura budżetowa UE (rola instytucji UE, zmiany wprowadzone traktatem lizbońskim)

4. istota i znaczenie perspektywy finansowej (główne założenia obecnej perspektywy finansowej, zmiany względem poprzedniej)

5. główne grupy wydatków budżetu UE

6. źródła dochodów budżetu UE

7. przywileje (rabaty) w finansowaniu budżetu UE

8. reformy finansowania budżetu UE

9. płatnicy netto i beneficjenci netto budżetu UE

10. główni beneficjenci środków z budżetu UE w ramach poszczególnych grup wydatków

11. propozycje nowych dochodów budżetu UE

12. finansowanie pozabudżetowe w UE: Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Fundusz Rozwoju, operacje pożyczkowe Komisji Europejskiej, Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (EFSM) / Europejski Mechanizm Stabilności (ESM),

Program wsparcia na rzecz bilansu płatniczego (BoP), Program pomocy makrofinansowej (MFA)

Literatura:

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2009

Publikacje, raporty, analizy dostępne na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej poświęconej budżetowi UE:

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en

Metody i kryteria oceniania:

warunki zaliczenia:

przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia (prezentacja PowerPoint)

aktywność podczas zajęć

końcowe kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)