Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lobbing europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-AP-LE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lobbing europejski
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Strona przedmiotu: http://Brak.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wybór specjalizacji: Administracja publiczna w Unii Europejskiej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15h

2. Praca indywidualna: 15h

3. Przygotowania do uzyskania zaliczenia: 10h

4. Praktyki: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

1) Student/-ka poznaje definicje zjawiska, strategie i metody rzecznictwa interesów w instytucjach UE, regulacje prawne w tym zakresie, kluczowe podmioty lobbujące w UE (K_W14);


2) Student/-ka ma rozszerzoną wiedzę o aktualnym stanie zjawiska lobbingu w Polsce i w Unii Europejskiej (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

1) Student/-ka odróżnia różne modele i strategie lobbingu, dokonuje krytycznej ich oceny, potrafi dobrać właściwe metody rzecznictwa celem rozwikłania konkretnego problemu (K_U09);


2) Student/-ka potrafi forsować swój punkt widzenia na forum grupy (K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1) Student/-ka doskonale rozumie potrzebę profesjonalnego i etycznego postępowania w działalności publicznej i pracy zawodowej (K_K02);


2) Student/-ka potrafi przewidywać skutki określonych decyzji i działań/zaniechań (K_K01).

Metody dydaktyczne:

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego (ocena ciągła);

- pisemny test końcowy.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Studenci dowiedzą się czym jest lobbing, jakie formy przybierać może rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej i w wybranych jej państwach członkowskich (np. w Polsce), jakie są cechy charakterystyczne lobbingu europejskiego, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach unijnych, jakie regulacje prawne/etyczne normują tę sferę działalności, wreszcie kto i za czym lobbuje w UE.

Pełny opis:

Tworzenie prawa, czy to na poziomie państwa (np. Polska) czy organizacji ponadnarodowej (np. Unia Europejska) wywiera ogromny wpływ na rzeczywistość, w której funkcjonować muszą różnego typu podmioty sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, terytorialnego, czy wreszcie jednostki ludzkie. A skoro tak, to chcą one mieć realny wpływ na tworzenie tychże aktów prawnych. To prowadzi z kolei do rozwoju, w ostatnich kilkunastu latach bardzo dynamicznego, zjawiska lobbingu, często nazywanego także rzecznictwem interesów. Celem więc konwersatorium będzie odpowiedzenie na szereg pytań: Czymże jest lobbing? Jakie są korzenie współczesnego lobbingu? Czy i ewentualnie dlaczego zjawisko to jest ważne? Dlaczego budzi ono skrajne emocje? Jakie formy zjawisko to przybiera w instytucjach Unii Europejskiej? Jakie działania są podejmowane, by zjawisko to umocować i uregulować prawnie? Czy są to inicjatywy wystarczające? Wreszcie, jakie perspektywy na przyszłość rysują się przed tym zjawiskiem?

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006.

- Kuczma Paweł, Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

-Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

- Kurczewska Urszula, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Warszawa 2011.

- Oświecimski Konrad, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012.

- Piwowar Bogusław, Świeca Jacek, Lobbing. Biznes – Prawo – Polityka, Warszawa 2010.

2. Literatura uzupełniająca:

- Benedikt Antoni, Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

- Clamen Michel, Lobbing i jego sekrety, Warszawa 2005.

- Czub Jarosław F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

- Geiger Andreas, EU lobbying handbook. A guide to modern participation in Brussels, Berlin 2006.

- Graniszewski Leszek, Piatkowski Cezary, Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

- Greenwood Justin, Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź 2005.

- MacGrath Conor, Lobbying in Washington, London, and Brussels, Lewiston 2005.

- Machelski Zbigniew, Rubisz Lech (red.), Grupy interesu: teorie i działanie, Toruń 2003.

- Nownes Anthony J., Interest Groups in American Politics. Pressure and Power, London-New York 2013.

- Tanasescu Irina, The European Commission and Interest Groups, Brussels 2009.

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008.

- van Schendelen Rinus, Machiavelli w Brukseli: sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk 2006.

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

- Zetter Lionel, Lobbying: the art of political persuasion, Petersfield 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz 3) sukcesu na teście końcowym.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 1. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 2-3). 4 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Może się to okazać niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z kursu, ponieważ:

minimum 3 aktywności = ocena końcowa podwyższona o pół stopnia (warunek: ocena pozytywna z testu).

minimum 6 aktywności = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą

3. Test końcowy

Po spełnieniu powyższych warunków studenci dopuszczeni zostaną do pisania testu końcowego. Test ten składać się będzie z 25 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Prowadzący nie przewiduje jakichkolwiek punktów ujemnych za udzielanie błędnych odpowiedzi, w związku z tym, gdy dojdzie do sytuacji, że ktoś czegoś nie wie, warto będzie „strzelać” - może się uda…

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = „dwója” z konwersatorium (bez wyjątków!!!)

Przybycie na wyznaczony termin pisania testu końcowego jest obowiązkowe - nie można samemu decydować, kiedy pisać! Jeżeli bez konsultacji z Prowadzącym Student nie przyjdzie na test = ocena niedostateczna w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci dowiedzą się czym jest lobbing, jakie formy przybierać może rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej i w wybranych jej państwach członkowskich (np. w Polsce), jakie są cechy charakterystyczne lobbingu europejskiego, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach unijnych, jakie regulacje prawne/etyczne normują tę sferę działalności, wreszcie kto i za czym lobbuje w UE.

Pełny opis:

Tworzenie prawa, czy to na poziomie państwa (np. Polska) czy organizacji ponadnarodowej (np. Unia Europejska) wywiera ogromny wpływ na rzeczywistość, w której funkcjonować muszą różnego typu podmioty sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, terytorialnego, czy wreszcie jednostki ludzkie. A skoro tak, to chcą one mieć realny wpływ na tworzenie tychże aktów prawnych. To prowadzi z kolei do rozwoju, w ostatnich kilkunastu latach bardzo dynamicznego, zjawiska lobbingu, często nazywanego także rzecznictwem interesów. Celem więc konwersatorium będzie odpowiedzenie na szereg pytań: Czymże jest lobbing? Jakie są korzenie współczesnego lobbingu? Czy i ewentualnie dlaczego zjawisko to jest ważne? Dlaczego budzi ono skrajne emocje? Jakie formy zjawisko to przybiera w instytucjach Unii Europejskiej? Jakie działania są podejmowane, by zjawisko to umocować i uregulować prawnie? Czy są to inicjatywy wystarczające? Wreszcie, jakie perspektywy na przyszłość rysują się przed tym zjawiskiem?

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006.

- Kuczma Paweł, Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

- Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

- Kurczewska Urszula, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Warszawa 2011.

- Kurczewska Urszula, Jasiecki Krzysztof (red.), Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

- Oświecimski Konrad, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012.

- Piwowar Bogusław, Świeca Jacek, Lobbing. Biznes – Prawo – Polityka, Warszawa 2010.

2. Literatura uzupełniająca:

- Benedikt Antoni, Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

- Clamen Michel, Lobbing i jego sekrety, Warszawa 2005.

- Czub Jarosław F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

- Geiger Andreas, EU lobbying handbook. A guide to modern participation in Brussels, Berlin 2006.

- Graniszewski Leszek, Piatkowski Cezary, Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

- Greenwood Justin, Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź 2005.

- MacGrath Conor, Lobbying in Washington, London, and Brussels, Lewiston 2005.

- Machelski Zbigniew, Rubisz Lech (red.), Grupy interesu: teorie i działanie, Toruń 2003.

- Nownes Anthony J., Interest Groups in American Politics. Pressure and Power, London-New York 2013.

- Tanasescu Irina, The European Commission and Interest Groups, Brussels 2009.

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008.

- van Schendelen Rinus, Machiavelli w Brukseli: sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk 2006.

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

- Zetter Lionel, Lobbying: the art of political persuasion, Petersfield 2008.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci dowiedzą się czym jest lobbing, jakie formy przybierać może rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej i w wybranych jej państwach członkowskich (np. w Polsce), jakie są cechy charakterystyczne lobbingu europejskiego, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach unijnych, jakie regulacje prawne/etyczne normują tę sferę działalności, wreszcie kto i za czym lobbuje w UE.

Pełny opis:

Tworzenie prawa, czy to na poziomie państwa (np. Polska) czy organizacji ponadnarodowej (np. Unia Europejska) wywiera ogromny wpływ na rzeczywistość, w której funkcjonować muszą różnego typu podmioty sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, terytorialnego, czy wreszcie jednostki ludzkie. A skoro tak, to chcą one mieć realny wpływ na tworzenie tychże aktów prawnych. To prowadzi z kolei do rozwoju, w ostatnich kilkunastu latach bardzo dynamicznego, zjawiska lobbingu, często nazywanego także rzecznictwem interesów. Celem więc konwersatorium będzie odpowiedzenie na szereg pytań: Czymże jest lobbing? Jakie są korzenie współczesnego lobbingu? Czy i ewentualnie dlaczego zjawisko to jest ważne? Dlaczego budzi ono skrajne emocje? Jakie formy zjawisko to przybiera w instytucjach Unii Europejskiej? Jakie działania są podejmowane, by zjawisko to umocować i uregulować prawnie? Czy są to inicjatywy wystarczające? Wreszcie, jakie perspektywy na przyszłość rysują się przed tym zjawiskiem?

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006.

- Kuczma Paweł, Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

- Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

- Kurczewska Urszula, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Warszawa 2011.

- Kurczewska Urszula, Jasiecki Krzysztof (red.), Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

- Oświecimski Konrad, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012.

- Piwowar Bogusław, Świeca Jacek, Lobbing. Biznes – Prawo – Polityka, Warszawa 2010.

2. Literatura uzupełniająca:

- Benedikt Antoni, Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

- Clamen Michel, Lobbing i jego sekrety, Warszawa 2005.

- Czub Jarosław F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

- Geiger Andreas, EU lobbying handbook. A guide to modern participation in Brussels, Berlin 2006.

- Graniszewski Leszek, Piatkowski Cezary, Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

- Greenwood Justin, Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź 2005.

- MacGrath Conor, Lobbying in Washington, London, and Brussels, Lewiston 2005.

- Machelski Zbigniew, Rubisz Lech (red.), Grupy interesu: teorie i działanie, Toruń 2003.

- Nownes Anthony J., Interest Groups in American Politics. Pressure and Power, London-New York 2013.

- Tanasescu Irina, The European Commission and Interest Groups, Brussels 2009.

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008.

- van Schendelen Rinus, Machiavelli w Brukseli: sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk 2006.

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

- Zetter Lionel, Lobbying: the art of political persuasion, Petersfield 2008.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci dowiedzą się czym jest lobbing, jakie formy przybierać może rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej i w wybranych jej państwach członkowskich (np. w Polsce), jakie są cechy charakterystyczne lobbingu europejskiego, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach unijnych, jakie regulacje prawne/etyczne normują tę sferę działalności, wreszcie kto i za czym lobbuje w UE.

Pełny opis:

Tworzenie prawa, czy to na poziomie państwa (np. Polska) czy organizacji ponadnarodowej (np. Unia Europejska) wywiera ogromny wpływ na rzeczywistość, w której funkcjonować muszą różnego typu podmioty sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, terytorialnego, czy wreszcie jednostki ludzkie. A skoro tak, to chcą one mieć realny wpływ na tworzenie tychże aktów prawnych. To prowadzi z kolei do rozwoju, w ostatnich kilkunastu latach bardzo dynamicznego, zjawiska lobbingu, często nazywanego także rzecznictwem interesów. Celem więc konwersatorium będzie odpowiedzenie na szereg pytań: Czymże jest lobbing? Jakie są korzenie współczesnego lobbingu? Czy i ewentualnie dlaczego zjawisko to jest ważne? Dlaczego budzi ono skrajne emocje? Jakie formy zjawisko to przybiera w instytucjach Unii Europejskiej? Jakie działania są podejmowane, by zjawisko to umocować i uregulować prawnie? Czy są to inicjatywy wystarczające? Wreszcie, jakie perspektywy na przyszłość rysują się przed tym zjawiskiem?

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006.

- Kuczma Paweł, Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

- Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

- Kurczewska Urszula, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Warszawa 2011.

- Kurczewska Urszula, Jasiecki Krzysztof (red.), Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

- Oświecimski Konrad, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012.

- Piwowar Bogusław, Świeca Jacek, Lobbing. Biznes – Prawo – Polityka, Warszawa 2010.

2. Literatura uzupełniająca:

- Benedikt Antoni, Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

- Clamen Michel, Lobbing i jego sekrety, Warszawa 2005.

- Czub Jarosław F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

- Geiger Andreas, EU lobbying handbook. A guide to modern participation in Brussels, Berlin 2006.

- Graniszewski Leszek, Piatkowski Cezary, Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

- Greenwood Justin, Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź 2005.

- MacGrath Conor, Lobbying in Washington, London, and Brussels, Lewiston 2005.

- Machelski Zbigniew, Rubisz Lech (red.), Grupy interesu: teorie i działanie, Toruń 2003.

- Nownes Anthony J., Interest Groups in American Politics. Pressure and Power, London-New York 2013.

- Tanasescu Irina, The European Commission and Interest Groups, Brussels 2009.

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008.

- van Schendelen Rinus, Machiavelli w Brukseli: sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk 2006.

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

- Zetter Lionel, Lobbying: the art of political persuasion, Petersfield 2008.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)