Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-BEG-KBs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci powinni dysponować podstawową znajomością stosunków międzynarodowych, historii po 1989 r., z zakresu geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

15 wykładów (po 90 minut) oraz samodzielna praca w bibliotece lub domu od 15 do 20 godzin. Razem od 37,5 do 44,5 godziny.

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada zaawansowaną wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, a także o zasadach funkcjonowania różnych systemów politycznych oraz innych organizacji i instytucji społeczno politycznych.

Tłumaczy powiązania interdyscyplinarne historii oraz nauk politycznych i pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, w tym także studiowanych specjalności; dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy zawodowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedze w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Posiada umiejętność gromadzenia warsztatu badań, dobierając i metody i narzędzia właściwe dla wybranego problemu.

Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i politycznych oraz pokrewnych, korzystając z bibliografii, baz danych, mediów, itp.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uznaje i szanuje różne punkty widzenia determinowane różnym położeniem narodowym i kulturowym; dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego,wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwstawianiu się instrumentalizacji wiedzy w zakresie studiowanej spocjalności przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednoczesnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; potrafi pracowac w grupie, przyjmując w niej różne role.

Rozwija swoje zainteresowania zawodowe, społeczne i kulturalne.

Metody dydaktyczne:

Każdemu spotkaniu towarzyszy prezentacja z komputera na ekranie w sali wykładowej, zawierając jego główne wątki i związany z nimi materiał ikonograficzny.

Studenci są zachęcani do zadawania pytań i wyrażania swoich opinii, także przerywajac prowadzacemu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest bezpieczeństwu współczesnego środowiska międzynarodowego (drugie dziesięciolecie XXI w.), warunkującym go procesom politycznym, ekonomicznym, demograficznym, ekologicznym i kulturowym oraz odpowiedzialnym za jego stan podmiotom i wykorzystywanym przez nie instrumentom. Wykad ma charakter problemowy. Przedmiot ma ścisły związek z głównym tematem studiów.

Pełny opis:

Zadaniem prowadzacego jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa współczesnego środowiska międzynarodowego. Zostaną omówione podstawowe pojęcia związane z tematem: bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo regionale, bezpieczeństwo jednostkowe (państwa). W wykładzie znajdzie się następnie miejsce na omówienie głównych problemów (złożoności) współczesnego środowiska międzynarodowego, wynkających m. in. z różnego poziomu rozwoju ekonomicznego poszczególnych państw i regionów (Północ - Południe), ich dostępu do surowców energetycznych i innych (np. wody), fundamentalizmów, nieposzanowania praw człowieka, konflików o charakterze etnicznym i terytorialnym. Oddzielną część stanowią rozważania o zadaniach i aktywności najważniejszych organizacji międzynarodowych (m. in. Unia Europejska, Pakt Północnoatlantycki,Wspólnota Niepodległych Państw, Organizacja Bepieczeństwa i Współpracy w Europie) oraz państw (m. in. USA, Rosja, Chiny, Indie, Brazylia, Australia) na rzecz utrzymania bezpieczeństwa. Zostaną również poruszone wątki związane z działalnością grup państw (G 8, G 20, BRIC). Główny watek wykładu opiera się na stwierdzeniu, że we współczesnym środowisku międzynarodowym bezpieczeństwo regionalne i globalne zależy od umiejętności (lub jej braku) rozwiązywania problemów, w tym o charakterze politycznym i ekonomiczym przez wszystkie jego podmioty.

Literatura:

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, pod red. R. Zięby, Warszawa 2018

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, pod red. K. Liedla, P. Piaseckiej, T. R. Aleksandrowicza, Warszawa 2011

Daalder I. H., Responding to Russia’s Resurgence. Not Quiet the Eastern Front, Foreign Affairs, vol. 96, numer 6, november/december 2017

Lorenz W., The Evolution of Deterrence: From Cold War to Hybrid War, The Polish Quarterly International Affairs, v. 26, Warszawa 2017, no2/2017

Lorenz W., The Evolution of Deterrence: From Cold War to Hybrid War, The Polish Quarterly International Affairs, v. 26, Warszawa 2017, no2/2017

Łoś R. Soft power we współczesnych stosumkach miedzynarodowych, Łódź 2017

Porządek międzynarodowy u progu XXI w., red. R. Kuźniar, Warszawa 2005, s. 227-374

Świat wobec wywań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, red. B. Panek, R. Sawicki, Warszawa 2018

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - podczas sesji, trzy problemy do analizy, każdy po 3 punkty. Zaliczenie od 7 punktów. W sesji poprawkowej egzamin ustny, od trzech do pięciu pytań problemowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Michał Klimecki, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.