Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Misje zagraniczne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-BEG-MZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Misje zagraniczne UE
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wybór specjalizacji: Bezpieczeństwo europejskie i globalne

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15h

2. Praca indywidualna: 15h

3. Przygotowania do uzyskania zaliczenia: 10h

4. Praktyki: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

1) Student/-ka ma elementarną wiedzę o roli i znaczeniu Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych (K_W08);


2) Student/-ka rozumie istotę działania UE w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza zaś jej misji i operacji zagranicznych (K_W14).

Efekty uczenia się - umiejętności:

1) Student/-ka analizuje związki przyczynowo-skutkowe między działaniami/brakiem działań UE a rolą tejże organizacji w stosunkach międzynarodowych (K_U08);


2) Student/-ka interpretuje i analizuje działania zewnętrzne UE w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, jak również podejmuje próby prognozowania rozwoju wydarzeń (K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1) Student/-ka dostrzega problemy natury etyczno-moralnej a dotyczące podejmowania przez liderów UE decyzji o rozpoczęciu misji i operacji zagranicznych (K_K02);


2) Student/-ka potrafi uargumentować własne zdanie w kwestii działań zewnętrznych UE, jak również pod wpływem merytorycznych argumentów swoich oponentów gotów jest do modyfikowania własnych opinii (K_K05).

Metody dydaktyczne:

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego (ocena ciągła);

- pisemny test końcowy.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Konwersatorium posłuży jako platforma do rozważań dotyczących roli i znaczenia Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na jej (aktualne i przewidywane) zdolności cywilne i wojskowe w zakresie przeprowadzania misji i operacji zagranicznych.

Pełny opis:

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa zrzeszająca 28 państw członkowskich chciałaby piastować na arenie międzynarodowej rolę lidera i podmiotu współkształtującego stosunki międzynarodowe. Choć od wielu lat udaje się, najpierw Wspólnotom Europejskim, a obecnie Unii Europejskiej, odgrywać kluczową rolę w stosunkach gospodarczych i handlowych świata (mimo trwającego kryzysu nadal tak jest), to jednak ambicje przywódców europejskich sięgają także wiodącej roli UE w kwestiach politycznych i militarnych, w tym zarządzania konfliktami. Stąd też koncepcja utworzenia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, a w jej ramach organizowania i przeprowadzania misji i operacji cywilnych i wojskowych poza obszarem UE. Rolą niniejszego konwersatorium będzie poszukiwanie odpowiedzi na m.in. następujące pytania: czy i ewentualnie jak Traktat z Lizbony zmodyfikował regulacje o WPBiO? Jeśli tak to w jaki sposób to uczyniono i jakie są tego konsekwencje? Czy aktualna podstawa prawna pozwala UE sprawnie i efektywnie działać poza jej granicami? Czy można wreszcie uznać UE jako kluczowego uczestnika nie tylko gospodarczych, ale i polityczno-wojskowych stosunków międzynarodowych? Czy jest UE zdolna samodzielnie realizować misje i operacje pokojowe?

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik Mirosław, Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Ciupiński Andrzej, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman Katharina P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz Tomasz (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Gryz Jarosław, System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary, Toruń 2009.

- Kozub Marian, Panek Bogdan, Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kulczycki Marek, Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Moustakis Fotios, German Tracey, Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen Per M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski Aleksander Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Whitman Richard G., Wolff Stefan (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- artykuły naukowe z czasopism branżowych (np. Athenaeum, Sprawy Międzynarodowe, Stosunki Międzynarodowe, Studia Europejskie itp itd.)

- strony internetowe Rady Unii Europejskiej

- strony internetowe Europejskiej Agencji Obrony

- strony Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

- strony Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz 3) sukcesu na teście końcowym.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 1. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 2-3). 4 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Może się to okazać niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z kursu, ponieważ:

minimum 3 aktywności = ocena końcowa podwyższona o pół stopnia (warunek: ocena pozytywna z testu).

minimum 5 aktywności = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą

3. Test końcowy

Po spełnieniu powyższych warunków studenci dopuszczeni zostaną do pisania testu końcowego. Test ten składać się będzie z 25 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Prowadzący nie przewiduje jakichkolwiek punktów ujemnych za udzielanie błędnych odpowiedzi, w związku z tym, gdy dojdzie do sytuacji, że ktoś czegoś nie wie, warto będzie „strzelać” - może się uda…

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = „dwója” z konwersatorium (bez wyjątków!!!)

Przybycie na wyznaczony termin pisania testu końcowego jest obowiązkowe - nie można samemu decydować, kiedy pisać! Jeżeli bez konsultacji z Prowadzącym Student nie przyjdzie na test = ocena niedostateczna w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium posłuży jako platforma do rozważań dotyczących roli i znaczenia Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na jej (aktualne i przewidywane) zdolności cywilne i wojskowe w zakresie przeprowadzania misji i operacji zagranicznych.

Pełny opis:

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa zrzeszająca 28 państw członkowskich chciałaby piastować na arenie międzynarodowej rolę lidera i podmiotu współkształtującego stosunki międzynarodowe. Choć od wielu lat udaje się, najpierw Wspólnotom Europejskim, a obecnie Unii Europejskiej, odgrywać kluczową rolę w stosunkach gospodarczych i handlowych świata (mimo trwającego kryzysu nadal tak jest), to jednak ambicje przywódców europejskich sięgają także wiodącej roli UE w kwestiach politycznych i militarnych, w tym zarządzania konfliktami. Stąd też koncepcja utworzenia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, a w jej ramach organizowania i przeprowadzania misji i operacji cywilnych i wojskowych poza obszarem UE. Rolą niniejszego konwersatorium będzie poszukiwanie odpowiedzi na m.in. następujące pytania: czy i ewentualnie jak Traktat z Lizbony zmodyfikował regulacje o WPBiO? Jeśli tak to w jaki sposób to uczyniono i jakie są tego konsekwencje? Czy aktualna podstawa prawna pozwala UE sprawnie i efektywnie działać poza jej granicami? Czy można wreszcie uznać UE jako kluczowego uczestnika nie tylko gospodarczych, ale i polityczno-wojskowych stosunków międzynarodowych? Czy jest UE zdolna samodzielnie realizować misje i operacje pokojowe?

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik Mirosław, Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Ciupiński Andrzej, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman Katharina P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz Tomasz (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Gryz Jarosław, System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary, Toruń 2009.

- Kozub Marian, Panek Bogdan, Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kulczycki Marek, Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Moustakis Fotios, German Tracey, Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen Per M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski Aleksander Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Whitman Richard G., Wolff Stefan (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- artykuły naukowe z czasopism branżowych (np. Athenaeum, Sprawy Międzynarodowe, Stosunki Międzynarodowe, Studia Europejskie itp itd.)

- strony internetowe Rady Unii Europejskiej

- strony internetowe Europejskiej Agencji Obrony

- strony Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

- strony Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium posłuży jako platforma do rozważań dotyczących roli i znaczenia Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na jej (aktualne i przewidywane) zdolności cywilne i wojskowe w zakresie przeprowadzania misji i operacji zagranicznych.

Pełny opis:

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa zrzeszająca 28 państw członkowskich chciałaby piastować na arenie międzynarodowej rolę lidera i podmiotu współkształtującego stosunki międzynarodowe. Choć od wielu lat udaje się, najpierw Wspólnotom Europejskim, a obecnie Unii Europejskiej, odgrywać kluczową rolę w stosunkach gospodarczych i handlowych świata (mimo trwającego kryzysu nadal tak jest), to jednak ambicje przywódców europejskich sięgają także wiodącej roli UE w kwestiach politycznych i militarnych, w tym zarządzania konfliktami. Stąd też koncepcja utworzenia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, a w jej ramach organizowania i przeprowadzania misji i operacji cywilnych i wojskowych poza obszarem UE. Rolą niniejszego konwersatorium będzie poszukiwanie odpowiedzi na m.in. następujące pytania: czy i ewentualnie jak Traktat z Lizbony zmodyfikował regulacje o WPBiO? Jeśli tak to w jaki sposób to uczyniono i jakie są tego konsekwencje? Czy aktualna podstawa prawna pozwala UE sprawnie i efektywnie działać poza jej granicami? Czy można wreszcie uznać UE jako kluczowego uczestnika nie tylko gospodarczych, ale i polityczno-wojskowych stosunków międzynarodowych? Czy jest UE zdolna samodzielnie realizować misje i operacje pokojowe?

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik Mirosław, Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Ciupiński Andrzej, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman Katharina P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz Tomasz (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Gryz Jarosław, System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary, Toruń 2009.

- Kozub Marian, Panek Bogdan, Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kulczycki Marek, Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Moustakis Fotios, German Tracey, Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen Per M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski Aleksander Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Whitman Richard G., Wolff Stefan (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- artykuły naukowe z czasopism branżowych (np. Athenaeum, Sprawy Międzynarodowe, Stosunki Międzynarodowe, Studia Europejskie itp itd.)

- strony internetowe Rady Unii Europejskiej

- strony internetowe Europejskiej Agencji Obrony

- strony Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

- strony Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium posłuży jako platforma do rozważań dotyczących roli i znaczenia Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na jej (aktualne i przewidywane) zdolności cywilne i wojskowe w zakresie przeprowadzania misji i operacji zagranicznych.

Pełny opis:

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa zrzeszająca 28 państw członkowskich chciałaby piastować na arenie międzynarodowej rolę lidera i podmiotu współkształtującego stosunki międzynarodowe. Choć od wielu lat udaje się, najpierw Wspólnotom Europejskim, a obecnie Unii Europejskiej, odgrywać kluczową rolę w stosunkach gospodarczych i handlowych świata (mimo trwającego kryzysu nadal tak jest), to jednak ambicje przywódców europejskich sięgają także wiodącej roli UE w kwestiach politycznych i militarnych, w tym zarządzania konfliktami. Stąd też koncepcja utworzenia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, a w jej ramach organizowania i przeprowadzania misji i operacji cywilnych i wojskowych poza obszarem UE. Rolą niniejszego konwersatorium będzie poszukiwanie odpowiedzi na m.in. następujące pytania: czy i ewentualnie jak Traktat z Lizbony zmodyfikował regulacje o WPBiO? Jeśli tak to w jaki sposób to uczyniono i jakie są tego konsekwencje? Czy aktualna podstawa prawna pozwala UE sprawnie i efektywnie działać poza jej granicami? Czy można wreszcie uznać UE jako kluczowego uczestnika nie tylko gospodarczych, ale i polityczno-wojskowych stosunków międzynarodowych? Czy jest UE zdolna samodzielnie realizować misje i operacje pokojowe?

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik Mirosław, Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Ciupiński Andrzej, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman Katharina P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz Tomasz (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Gryz Jarosław, System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary, Toruń 2009.

- Kozub Marian, Panek Bogdan, Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kulczycki Marek, Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Moustakis Fotios, German Tracey, Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen Per M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski Aleksander Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Whitman Richard G., Wolff Stefan (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- artykuły naukowe z czasopism branżowych (np. Athenaeum, Sprawy Międzynarodowe, Stosunki Międzynarodowe, Studia Europejskie itp itd.)

- strony internetowe Rady Unii Europejskiej

- strony internetowe Europejskiej Agencji Obrony

- strony Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

- strony Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Strona przedmiotu: http://Brak.
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium posłuży jako platforma do rozważań dotyczących roli i znaczenia Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na jej (aktualne i przewidywane) zdolności cywilne i wojskowe w zakresie przeprowadzania misji i operacji zagranicznych.

Pełny opis:

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa zrzeszająca 28 państw członkowskich chciałaby piastować na arenie międzynarodowej rolę lidera i podmiotu współkształtującego stosunki międzynarodowe. Choć od wielu lat udaje się, najpierw Wspólnotom Europejskim, a obecnie Unii Europejskiej, odgrywać kluczową rolę w stosunkach gospodarczych i handlowych świata (mimo trwającego kryzysu nadal tak jest), to jednak ambicje przywódców europejskich sięgają także wiodącej roli UE w kwestiach politycznych i militarnych, w tym zarządzania konfliktami. Stąd też koncepcja utworzenia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, a w jej ramach organizowania i przeprowadzania misji i operacji cywilnych i wojskowych poza obszarem UE. Rolą niniejszego konwersatorium będzie poszukiwanie odpowiedzi na m.in. następujące pytania: czy i ewentualnie jak Traktat z Lizbony zmodyfikował regulacje o WPBiO? Jeśli tak to w jaki sposób to uczyniono i jakie są tego konsekwencje? Czy aktualna podstawa prawna pozwala UE sprawnie i efektywnie działać poza jej granicami? Czy można wreszcie uznać UE jako kluczowego uczestnika nie tylko gospodarczych, ale i polityczno-wojskowych stosunków międzynarodowych? Czy jest UE zdolna samodzielnie realizować misje i operacje pokojowe?

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Banasik Mirosław, Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2015.

- Ciupiński Andrzej, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Coleman Katharina P., International organisations and peace enforcement: the politics of international legitimacy, Cambridge 2007.

- Dukiewicz Tomasz (red.), Operacje stabilizacyjne i wsparcia pokoju, Wrocław 2010.

- Gryz Jarosław, System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary, Toruń 2009.

- Kozub Marian, Panek Bogdan, Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warszawa 2010.

- Kulczycki Marek, Armed forces in the system of international security, Wrocław 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie, Warszawa 2013.

- Marszałek Maciej, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Warszawa 2014.

- Moustakis Fotios, German Tracey, Securing Europe: western interventions towards a new security community, Londyn-Nowy Jork 2009.

- Norheim-Martinsen Per M., The European Union and Military Force. Governance and Strategy, Cambridge 2013.

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.

- Przybylska-Maszner Beata (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

- Rawski Aleksander Z., Misje serc, Warszawa 2012.

- Whitman Richard G., Wolff Stefan (red.), The European Union as a Global Conflict Manager, Londyn-Nowy Jork 2012.

- artykuły naukowe z czasopism branżowych (np. Athenaeum, Sprawy Międzynarodowe, Stosunki Międzynarodowe, Studia Europejskie itp itd.)

- strony internetowe Rady Unii Europejskiej

- strony internetowe Europejskiej Agencji Obrony

- strony Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

- strony Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)