Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zwalczanie terroryzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-BEG-ZT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie terroryzmu
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wybór specjalizacji "Bezpieczeństwo europejskie i globalne"

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15h

2. Praca indywidualna: 15h

3. Przygotowania do uzyskania zaliczenia: 10h

4. Praktyki: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

1) Student/-ka zna genezę powstania zjawiska terroryzmu, przyczyny jego eskalacji oraz rodzaje (K_W08);


2) Student/-ka dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą metod i form zwalczania terroryzmu, tak wewnątrz kraju (Polska) jak i organizacji międzynarodowych (UE) (K_W16).

Efekty uczenia się - umiejętności:

1) Student/-ka wykrywa i analizuje proste zależności między zamachami terrorystycznymi a działaniami państw na arenie wewnątrzkrajowej i międzynarodowej (K_U08);


2) Student/-ka potrafi analizować i krytycznie oceniać działania mające na celu przeciwdziałanie terroryzmowi (K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1) Student/-ka dostrzega moralne i prawne problemy dotyczące różnych form walki z terroryzmem (K_K02);


2) Student/-ka ma świadomość wykorzystywania mediów masowych do swoich celów zarówno przez terrorystów jak i podmioty kontrterrorystyczne (K_K02).


Metody dydaktyczne:

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego (ocena ciągła);

- pisemny test końcowy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje genezę i przyczyny powstania zjawiska terroryzmu, jego rodzaje i formy prowadzenia działalności, a także przybliża Studentom metody i formy przeciwdziałania mu tak w skali globalnej, europejskiej, jak i krajowej.

Pełny opis:

Zjawisko terroryzmu jest dziś postrzegane jako jedno z kluczowych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa. Mamy z nim bowiem do czynienia, na różną oczywiście skalę, w niemal każdym zakątku świata. A ponieważ nie jest owo zjawisko przypisane stricte jednemu regionowi globu to i różne są jego przyczyny, różne są motywacje zamachowców, formy prowadzenia "działalności" itd. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście działalność mediów masowych, ktrórych przekaz służyć może zarówno wywoływaniu strachu, jak również przyczyniać się może np. zwiększaniu czujności obywatelskiej. Z punktu widzenia Polski, prócz tworzenia własnych zasobów i zdolności kontrterrorystycznych, kluczowa w zwalczaniu terroryzmu jest działalność Unii Europejskiej i NATO, stosujących bardzo szerokie spektrum działań antyterrorystycznych. I właśnie przyjrzeniu się wskazanym powyżej kwestiom służyć będzie niniejsze konwersatorium.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Bolechów Bartosz, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Ezrow Natasha, Global politics and violent non-state actors, SAGE 2017.

- Goban-Klas Tomasz, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Grotowicz Viktor, Terroryzm w Europie Zachodniej (w imię narodu i lepszej sprawy), Warszawa 1999.

- Hoffman Bruce, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.

- Kosta Raul Andrzej, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł Andrzej, Gajlewicz Katarzyna (red.), Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, Warszawa 2009.

- Liedel Krzysztof, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Marszałek-Kawa Joanna, Wudarski Szymon (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń 2007.

- Liedel Krzysztof, Mocka Stanisław (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Marszałek Maciej, Limanowski Jerzy Tomasz (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- Martin Gus (red.), The Sage encyclopedia of terrorism, SAGE 2011.

- Oleksiewicz Izabela, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Redzik Cezary, Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy, Gdynia 2013.

- Stelmach Jarosław (red.), Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.

- Szlachter Damian, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń 2007.

- Wojciechowski Sebastian, Osiewicz Przemysław, Zrozumieć współczesny terroryzm, Warszawa 2017.

- Wojnicz Luiza, Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu, Toruń 2011.

- Żuber Marian, Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Warszawa 2015.

- Inne dowolne źródła, w tym internetowe, z zakresu poruszanej problematyki.

Metody i kryteria oceniania:

WYMAGANIA:

Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz 3) sukcesu na teście końcowym.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 1. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 2-3). 4 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Może się to okazać niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z kursu, ponieważ:

minimum 3 aktywności = ocena końcowa podwyższona o pół stopnia (warunek: ocena pozytywna z testu).

minimum 6 aktywności = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą

3. Test końcowy

Po spełnieniu powyższych warunków studenci dopuszczeni zostaną do pisania testu końcowego. Test ten składać się będzie z 25 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Prowadzący nie przewiduje jakichkolwiek punktów ujemnych za udzielanie błędnych odpowiedzi, w związku z tym, gdy dojdzie do sytuacji, że ktoś czegoś nie wie, warto będzie „strzelać” - może się uda…

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = „dwója” z konwersatorium (bez wyjątków!!!)

Przybycie na wyznaczony termin pisania testu końcowego jest obowiązkowe - nie można samemu decydować, kiedy pisać! Jeżeli bez konsultacji z Prowadzącym Student nie przyjdzie na test = ocena niedostateczna w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje genezę i przyczyny powstania zjawiska terroryzmu, jego rodzaje i formy prowadzenia działalności, a także przybliża Studentom metody i formy przeciwdziałania mu tak w skali globalnej, europejskiej, jak i krajowej.

Pełny opis:

Zjawisko terroryzmu jest dziś postrzegane jako jedno z kluczowych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa. Mamy z nim bowiem do czynienia, na różną oczywiście skalę, w niemal każdym zakątku świata. A ponieważ nie jest owo zjawisko przypisane stricte jednemu regionowi globu to i różne są jego przyczyny, różne są motywacje zamachowców, formy prowadzenia "działalności" itd. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście działalność mediów masowych, ktrórych przekaz służyć może zarówno wywoływaniu strachu, jak również przyczyniać się może np. zwiększaniu czujności obywatelskiej. Z punktu widzenia Polski, prócz tworzenia własnych zasobów i zdolności kontrterrorystycznych, kluczowa w zwalczaniu terroryzmu jest działalność Unii Europejskiej i NATO, stosujących bardzo szerokie spektrum działań antyterrorystycznych. I właśnie przyjrzeniu się wskazanym powyżej kwestiom służyć będzie niniejsze konwersatorium.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Bolechów Bartosz, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Ezrow Natasha, Global politics and violent non-state actors, SAGE 2017.

- Goban-Klas Tomasz, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Grotowicz Viktor, Terroryzm w Europie Zachodniej (w imię narodu i lepszej sprawy), Warszawa 1999.

- Hoffman Bruce, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.

- Kosta Raul Andrzej, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł Andrzej, Gajlewicz Katarzyna (red.), Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, Warszawa 2009.

- Liedel Krzysztof, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Marszałek-Kawa Joanna, Wudarski Szymon (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń 2007.

- Liedel Krzysztof, Mocka Stanisław (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Marszałek Maciej, Limanowski Jerzy Tomasz (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- Martin Gus (red.), The Sage encyclopedia of terrorism, SAGE 2011.

- Oleksiewicz Izabela, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Redzik Cezary, Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy, Gdynia 2013.

- Stelmach Jarosław (red.), Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.

- Szlachter Damian, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń 2007.

- Wojciechowski Sebastian, Osiewicz Przemysław, Zrozumieć współczesny terroryzm, Warszawa 2017.

- Wojnicz Luiza, Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu, Toruń 2011.

- Żuber Marian, Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Warszawa 2015.

- Inne dowolne źródła, w tym internetowe, z zakresu poruszanej problematyki.

Uwagi:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje genezę i przyczyny powstania zjawiska terroryzmu, jego rodzaje i formy prowadzenia działalności, a także przybliża Studentom metody i formy przeciwdziałania mu tak w skali globalnej, europejskiej, jak i krajowej.

Pełny opis:

Zjawisko terroryzmu jest dziś postrzegane jako jedno z kluczowych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa. Mamy z nim bowiem do czynienia, na różną oczywiście skalę, w niemal każdym zakątku świata. A ponieważ nie jest owo zjawisko przypisane stricte jednemu regionowi globu to i różne są jego przyczyny, różne są motywacje zamachowców, formy prowadzenia "działalności" itd. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście działalność mediów masowych, ktrórych przekaz służyć może zarówno wywoływaniu strachu, jak również przyczyniać się może np. zwiększaniu czujności obywatelskiej. Z punktu widzenia Polski, prócz tworzenia własnych zasobów i zdolności kontrterrorystycznych, kluczowa w zwalczaniu terroryzmu jest działalność Unii Europejskiej i NATO, stosujących bardzo szerokie spektrum działań antyterrorystycznych. I właśnie przyjrzeniu się wskazanym powyżej kwestiom służyć będzie niniejsze konwersatorium.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Bolechów Bartosz, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Ezrow Natasha, Global politics and violent non-state actors, SAGE 2017.

- Goban-Klas Tomasz, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Grotowicz Viktor, Terroryzm w Europie Zachodniej (w imię narodu i lepszej sprawy), Warszawa 1999.

- Hoffman Bruce, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.

- Kosta Raul Andrzej, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł Andrzej, Gajlewicz Katarzyna (red.), Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, Warszawa 2009.

- Liedel Krzysztof, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Marszałek-Kawa Joanna, Wudarski Szymon (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń 2007.

- Liedel Krzysztof, Mocka Stanisław (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Marszałek Maciej, Limanowski Jerzy Tomasz (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- Martin Gus (red.), The Sage encyclopedia of terrorism, SAGE 2011.

- Oleksiewicz Izabela, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Redzik Cezary, Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy, Gdynia 2013.

- Stelmach Jarosław (red.), Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.

- Szlachter Damian, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń 2007.

- Wojciechowski Sebastian, Osiewicz Przemysław, Zrozumieć współczesny terroryzm, Warszawa 2017.

- Wojnicz Luiza, Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu, Toruń 2011.

- Żuber Marian, Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Warszawa 2015.

- Inne dowolne źródła, w tym internetowe, z zakresu poruszanej problematyki.

Uwagi:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje genezę i przyczyny powstania zjawiska terroryzmu, jego rodzaje i formy prowadzenia działalności, a także przybliża Studentom metody i formy przeciwdziałania mu tak w skali globalnej, europejskiej, jak i krajowej.

Pełny opis:

Zjawisko terroryzmu jest dziś postrzegane jako jedno z kluczowych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa. Mamy z nim bowiem do czynienia, na różną oczywiście skalę, w niemal każdym zakątku świata. A ponieważ nie jest owo zjawisko przypisane stricte jednemu regionowi globu to i różne są jego przyczyny, różne są motywacje zamachowców, formy prowadzenia "działalności" itd. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście działalność mediów masowych, ktrórych przekaz służyć może zarówno wywoływaniu strachu, jak również przyczyniać się może np. zwiększaniu czujności obywatelskiej. Z punktu widzenia Polski, prócz tworzenia własnych zasobów i zdolności kontrterrorystycznych, kluczowa w zwalczaniu terroryzmu jest działalność Unii Europejskiej i NATO, stosujących bardzo szerokie spektrum działań antyterrorystycznych. I właśnie przyjrzeniu się wskazanym powyżej kwestiom służyć będzie niniejsze konwersatorium.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Bolechów Bartosz, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Ezrow Natasha, Global politics and violent non-state actors, SAGE 2017.

- Goban-Klas Tomasz, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Grotowicz Viktor, Terroryzm w Europie Zachodniej (w imię narodu i lepszej sprawy), Warszawa 1999.

- Hoffman Bruce, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.

- Kosta Raul Andrzej, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł Andrzej, Gajlewicz Katarzyna (red.), Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, Warszawa 2009.

- Liedel Krzysztof, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Marszałek-Kawa Joanna, Wudarski Szymon (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń 2007.

- Liedel Krzysztof, Mocka Stanisław (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Marszałek Maciej, Limanowski Jerzy Tomasz (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- Martin Gus (red.), The Sage encyclopedia of terrorism, SAGE 2011.

- Oleksiewicz Izabela, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Redzik Cezary, Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy, Gdynia 2013.

- Stelmach Jarosław (red.), Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.

- Szlachter Damian, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń 2007.

- Wojciechowski Sebastian, Osiewicz Przemysław, Zrozumieć współczesny terroryzm, Warszawa 2017.

- Wojnicz Luiza, Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu, Toruń 2011.

- Żuber Marian, Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Warszawa 2015.

- Inne dowolne źródła, w tym internetowe, z zakresu poruszanej problematyki.

Uwagi:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Willa
Prowadzący grup: Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje genezę i przyczyny powstania zjawiska terroryzmu, jego rodzaje i formy prowadzenia działalności, a także przybliża Studentom metody i formy przeciwdziałania mu tak w skali globalnej, europejskiej, jak i krajowej.

Pełny opis:

Zjawisko terroryzmu jest dziś postrzegane jako jedno z kluczowych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa. Mamy z nim bowiem do czynienia, na różną oczywiście skalę, w niemal każdym zakątku świata. A ponieważ nie jest owo zjawisko przypisane stricte jednemu regionowi globu to i różne są jego przyczyny, różne są motywacje zamachowców, formy prowadzenia "działalności" itd. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście działalność mediów masowych, ktrórych przekaz służyć może zarówno wywoływaniu strachu, jak również przyczyniać się może np. zwiększaniu czujności obywatelskiej. Z punktu widzenia Polski, prócz tworzenia własnych zasobów i zdolności kontrterrorystycznych, kluczowa w zwalczaniu terroryzmu jest działalność Unii Europejskiej i NATO, stosujących bardzo szerokie spektrum działań antyterrorystycznych. I właśnie przyjrzeniu się wskazanym powyżej kwestiom służyć będzie niniejsze konwersatorium.

Literatura:

Przykładowa literatura:

- Bolechów Bartosz, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

- Ezrow Natasha, Global politics and violent non-state actors, SAGE 2017.

- Goban-Klas Tomasz, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

- Grotowicz Viktor, Terroryzm w Europie Zachodniej (w imię narodu i lepszej sprawy), Warszawa 1999.

- Hoffman Bruce, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.

- Kosta Raul Andrzej, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2012.

- Kozieł Andrzej, Gajlewicz Katarzyna (red.), Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, Warszawa 2009.

- Liedel Krzysztof, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Marszałek-Kawa Joanna, Wudarski Szymon (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń 2007.

- Liedel Krzysztof, Mocka Stanisław (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa 2010.

- Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

- Marszałek Maciej, Limanowski Jerzy Tomasz (red.), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa 2014.

- Martin Gus (red.), The Sage encyclopedia of terrorism, SAGE 2011.

- Oleksiewicz Izabela, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.

- Redzik Cezary, Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy, Gdynia 2013.

- Stelmach Jarosław (red.), Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.

- Szlachter Damian, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń 2007.

- Wojciechowski Sebastian, Osiewicz Przemysław, Zrozumieć współczesny terroryzm, Warszawa 2017.

- Wojnicz Luiza, Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu, Toruń 2011.

- Żuber Marian, Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Warszawa 2015.

- Inne dowolne źródła, w tym internetowe, z zakresu poruszanej problematyki.

Uwagi:

Nie dotyczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)