Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-OM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Stosunki międzyn. I stopnia - 3 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pożądane zaliczenie przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne.

Całkowity nakład pracy studenta:

170 godz.:

- 60 godz. - godziny kontaktowe

- 20 godz. - praca indywidualna studenta w celu przygotowania się do konwersatorium: wyszukanie potrzebnych informacji i materiałów; przeczytanie tekstów (fragmentów Karty NZ, Statutu MTS, uchwał organów Organizacji, podręcznika) wskazanych przed poszczególnymi zajęciami

- 90 godz. - przygotowanie się do egzaminu oraz do kolokwium zaliczeniowego

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna na poziomie podstawowym terminologię z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego (zwłaszcza w zakresie prawa organizacji międzynarodowych) – K_W01,

W2 student posiada podstawową wiedzę o najważniejszych, powszechnych i regionalnych organizacjach międzyrządowych uczestniczących współcześnie w stosunkach międzynarodowych - K_W07

W3: student zna normy i zasady prawa międzynarodowego dotyczące tworzenia i funkcjonowania organizacji międzyrządowych - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student czyta statuty organizacji międzyrządowych i interpretuje zawarte w nich normy prawne - K_U01

U2: student wyszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje w celu przygotowania się do zajęć informacje dotyczące organizacji międzynarodowych, korzystając ze źródeł pisanych i elektronicznych (zwłaszcza oficjalnych witryn organizacji) - K_U02

U3: student prawidłowo stosuje normy prawa organizacji międzynarodowych w zakresie oceny propozycji rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student odpowiedzialnie przygotowuje wskazany materiał do bieżących zajęć - wyszukuje i czyta wymagane dokumenty oraz pozyskuje inne informacje - K_K01

K2: student jest otwarty na modyfikację swoich poglądów na temat potrzeby istnienia i rozwoju organizacji międzynarodowych - K_K06

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z dziedziny teorii organizacji międzynarodowych oraz kwestie dotyczące genezy, celów, członkostwa, struktury, zasad działania i roli najważniejszych istniejących współcześnie organizacji międzyrządowych o charakterze powszechnym (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu Narodów Zjednoczonych) oraz partykularnych (takich jak Unia Afrykańska, Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich, ASEAN, Rada Europy, OBWE, OECD, NATO).

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia prezentowane podczas wykładu:

1. Pojęcie i geneza organizacji międzynarodowych. Podziały organizacji międzynarodowych;

2. Pojęcie statutu, siedziby oraz statutu siedziby organizacji międzynarodowej;

3. Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowej i jej atrybuty;

4. Struktura organizacji międzynarodowych: organy organizacji międzynarodowych (podział), pojęcie funkcjonariuszy międzynarodowych;

5. Proces decyzyjny w organizacjach międzynarodowych; charakter prawny uchwał organów organizacji międzynarodowych;

6. Funkcje organizacji międzynarodowych;

7. Organizacje międzynarodowe a państwa: członkostwo w organizacjach międzynarodowych (nabycie i utrata członkostwa, sankcje organizacyjne, rodzaje członkostwa), przedstawicielstwa państw przy organizacjach i przedstawicielstwa organizacji przy państwach;

8. Liga Narodów.

9. Pojęcie i elementy systemu Narodów Zjednoczonych; organizacje wyspecjalizowane NZ (pojęcie, cechy, nazwy i siedziby poszczególnych organizacji wyspecjalizowanych, specyfika struktury ILO); wybrane programy, fundusze i instytuty systemu NZ (nazwy i siedziby);

10. Pozaeuropejskie organizacje regionalne (geneza, podstawy prawne działania, siedziba, członkostwo, struktura, cele): Unia Afrykańska, Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN);

11. Rada Europy, OBWE, OECD (geneza, podstawy prawne działania, członkostwo, siedziba, struktura, cele);

12. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego - NATO (geneza, podstawy prawne działania, członkostwo, struktura, system bezpieczeństwa zbiorowego).

Konwersatorium poświęcone jest następującym zagadnieniom:

1. Geneza ONZ;

2. Charakterystyka Karty NZ i Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (charakter prawny, relacja Karty i Statutu, szczególna pozycja norm Karty, poprawki i rewizja, teksty autentyczne);

2. Cele i zasady ONZ;

3. Członkostwo w ONZ (nabycie i utrata członkostwa pełnego, obserwatorzy, zawieszenie w prawach członka, historyczny rozwój członkostwa);

4. Skład, tryb pracy, zasady głosowania, funkcje i kompetencje organów głównych ONZ (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarczo-Społeczna, Rada Powiernicza, Sekretarz Generalny i Sekretariat, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości);

5. Wybrane organy pomocnicze działające w strukturze ONZ (komitety główne Zgromadzenia Ogólnego, Rada Praw Człowieka, Wojskowy Komitet Sztabowy, trybunały karne ad hoc, komisje regionalne Rady Gospodarczo-Społecznej);

6. Reforma ONZ;

7. Międzynarodowe organizacje pozarządowe: pojęcie, cechy, rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Analiza wybranych organizacji pozarządowych.

Literatura:

Literatura:

I. Podstawowa:

1) Materiały źródłowe:

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. ze Statutem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 377 (V) "Uniting for Peace" z 1950 r.

2) Opracowania:

B. Kuźniak, M. Marcinko, Milena Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017.

The International Court of Justice: Handbook, The Hague 2013, dostępne na: https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf.

Portal ONZ: https://www.un.org/en/about-un/index.html.

Portal Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are.

II. Uzupełniająca:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2015.

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe: założenia, cele, działalność, Warszawa 2001.

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe: prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2004.

J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2000.

S. Sengupta, What Is the United Nations? Its History, Its Goals and Its Relevance, New York Times, 24.09.2019, dostępne na: https://www.nytimes.com/2019/09/24/world/americas/what-is-the-united-nations.html,

United Nations Handbook 2017-18, Wellington 2017, dostępne na: https://www.mfat.govt.nz/assets/Peace-and-Security/United_Nations_Handbook_2017_18.pdf.

Wielka encyklopedia prawa, t. IV: Prawo międzynarodowe publiczne, red. J. Symonides, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi (jednokrotnego wyboru) i pytaniami otwartymi;

warunek dopuszczenia do egzaminu – zaliczenie konwersatorium.

Konwersatorium:

Końcowe zaliczenie pisemne (pytania otwarte); ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć).

Egzamin pisemny - W1, W2, W3, U1

Kolokwium - W1, W2, W3, U1, U3

Ocena ciągła - U2, K1, K2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer, Bartłomiej Różycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)