Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo i praktyka konsularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-1-DK-PiPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo i praktyka konsularna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe II st - 1 rok - stacjonarne
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość podstaw prawa międzynarodowego publicznego i prawa dyplomatycznego

Całkowity nakład pracy studenta:

80 godz.:

- 30 godz. - godziny kontaktowe

- 20 godz. - praca indywidualna studenta w celu przygotowania się do konwersatorium: wyszukanie potrzebnych informacji i materiałów; przeczytanie tekstów (aktów prawnych) wskazanych przed poszczególnymi zajęciami

- 30 godz. - przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z dziedziny prawa konsularnego – K_W03

W2: student zna normy i zasady prawa konsularnego – K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student czyta międzynarodowe i krajowe teksty prawne z dziedziny prawa konsularnego oraz interpretuje zawarte w nich normy prawne - K_U01

U2: student prawidłowo stosuje międzynarodowe i krajowe normy prawa konsularnego w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych - K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student odpowiedzialnie przygotowuje wskazany materiał do bieżących zajęć - wyszukuje i czyta wymagane akty prawne i orzecznictwo - K_K04

K2: student ma przekonanie o sensie i potrzebie funkcjonowania sprawnej służby konsularnej oraz o wartości jej pracy i potrzebie rozwijania współpracy międzynarodowej w sprawach konsularnych - K_K09

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest unormowaniom prawa międzynarodowego oraz polskiego prawa wewnętrznego, regulującym stosunki konsularne, czyli stosunki utrzymywane przez państwa za pośrednictwem urzędów konsularnych. Oprócz treści norm prawnych prezentowane są także zagadnienia związane z praktyką funkcjonowania urzędów konsularnych i pracą urzędników konsularnych, zwłaszcza w kontekście realizowanych przez urzędy funkcji konsularnych.

Przedmiot jest ściśle związany z przedmiotami: prawo międzynarodowe publiczne i prawo dyplomatyczne.

Wskazane jest wcześniejsze zaliczenie prawa międzynarodowego.

Konieczne jest wcześniejsze zaliczenie prawa dyplomatycznego.

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia omawiane w ramach przedmiotu obejmują:

1. Pojęcie stosunków konsularnych;

2. Źródła prawa konsularnego. Znaczenie dwustronnych konwencji konsularnych. Konwencje konsularne wiążące Polskę;

3. Nawiązanie stosunków konsularnych;

4. Stosunki dyplomatyczne a stosunki konsularne;

5. Początek i koniec funkcji urzędu konsularnego;

6. Siedziba, okręg i klasa urzędu konsularnego;

7. Kategorie członków urzędu konsularnego (urzędnicy konsularni, pracownicy konsularni, personel służby);

8. Tryb nominacji kierownika urzędu konsularnego;

9. Listy komisyjne, exequatur;

10. Precedencja między kierownikami urzędów konsularnych oraz precedencja wewnątrz urzędu konsularnego;

11. Immunitety i przywileje konsularne (pojęcie oraz rodzaje przywilejów i immunitetów konsularnych, pozytywny i negatywny aspekt nietykalności osobistej i rzeczowej, rzeczowe i osobowe przywileje i immunitety konsularne a przywileje i immunitety dyplomatyczne – analiza porównawcza, zakres osobowy, czasowy, terytorialny przywilejów i immunitetów konsularnych);

12. Konsulowie zawodowi a konsulowie honorowi (porównanie z uwzględnieniem prawa polskiego);

13. Obowiązki urzędnika konsularnego;

14. Funkcje konsularne i ich realizacja w praktyce (ochrona interesów państwa, ochrona interesów obywateli, funkcje administracyjne, konsul jako urzędnik stanu cywilnego, funkcje sądowe, konsul jako notariusz, funkcje związane z żeglugą morską i powietrzną);

15. Organizacja i funkcjonowanie polskich urzędów konsularnych w świetle raportów konsularnych MSZ.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Materiały źródłowe:

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 r.

Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś z 1992 r.

Ustawa z 25.06.2015 r. Prawo konsularne.

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 14.04.2020 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Lublin 2003.2.

2.Opracowania:

Robledo J.M.G., The Vienna Convention on Consular Relations, United Nations Audiovisual Library of International Law, publikacja elektroniczna dostępna na: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/vccr/vccr_e.pdf.

Sawicki S., Prawo konsularne, Warszawa 2003.

Sawicki S., Przywileje i immunitety konsularne, Wrocław 1989.

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003.

Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz, S. Bogucki, A. Krasuska-Terrillon et al., Warszawa 2015.

Czubik P., Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Kraków 2011.

Czubik P., Kowalski M., Konsul honorowy, Kraków 1999.

Lee L.T., Quigley J.B., Consular Law nad Practice, 3rd edition, Oxford 2008.

Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), red. P. Czubik, W. Burek, Kraków 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne (test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte); ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć).

Kolokwium - W1, W2, U1, U2

Ocena ciągła - K1, K2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)