Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby dyplomatycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-2-DK-OPSD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby dyplomatycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe II st - 2 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu historii (polskiej i powszechnej) oraz historii dyplomacji.

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 4 pkt. ECTS.

Aby Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu, niezbędny jest nakład pracy:

4 pkt. x min. 30 h = 120 h poświęconych m.in. na:

- uczestnictwo w zajęciach;

- pracę indywidualną (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału);

- przygotowanie i uczestnictwo w zaliczeniu (kolokwium);

- aktywny udział w prezentacjach;

- zaliczenie tzw. "wejściówek".

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię

używaną w dziedzinach nauki, w ramach których są prowadzone badania nad stosunkami międzynarodowym i w szczególności prawem dyplomatycznym i konsularnym (K_W03)

W2. Zna i rozumie mechanizmy działania prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz regulacji dyplomatyczno-konsularnych w

stosunkach międzynarodowych oraz w polityce zagranicznej i

wewnętrznej Polski (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia problemów stosunków dyplomatycznych (K_U02)

U2. Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie, w języku polskim, o zagadnieniach stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków dyplomatycznych (K_U08)

U3. Wskazuje związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi i w kwestiach bezpieczeństwa (o różnej wadze i znaczeniu) , dokonuje ich analizy i

interpretacji, wreszcie prognozuje możliwe dalsze scenariusze wydarzeń (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1. Jest otwarty na nowe idee i gotów do weryfikacji swoich przekonań w świetle nowych informacji i argumentów (K_K07)

K2. Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań (K_K08)

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja i omawianie zagadnień.

2. Praca w grupach.

3. Prezentacje multimedialne.

4. Analiza materiałów źródłowych.

5. Śledzenie bieżących wydarzeń i doniesień medialnych związanych z funkcjonowaniem polskiej i obcej służby zagranicznej.


Możliwość prowadzenia zajęć zdalnie (synchronicznie) na platformie Zoom Meeting (linka wysyłany na skrzynkę w USOSie przed zajęciami).

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą, organizacją i funkcjonowaniem polskiej służby zagranicznej. Ma on również za zadanie rozwinięcie świadomości istnienia oraz umiejętności korzystania z pomocy służb dyplomatycznych i konsularnych za granicą.

Pełny opis:

Konwersatorium służy zapoznaniu z genezą polskiej służby dyplomatycznej oraz jej obecną organizacją i sposobami funkcjonowania. W jego trakcie student powinien rozwinąć umiejętność korzystania z pomocy służby dyplomatycznej oraz konsularnej zarówno podczas pobytu za granicą, jak również w przypadku załatwiania niektórych formalności wymagających nawiązania kontaktów z instytucjami i organami innych państw.

Ponadto, zajęcia mają przybliżyć miejsce i rolę polskiej służby zagranicznej w prowadzeniu zarówno relacji bilateralnych, jak też międzynarodowych (historycznie i współcześnie).

Dodatkowo konwersatorium na ma celu zapoznanie lub ugruntowanie znajomości podstawowych reguł rządzących protokołem dyplomatycznym i korespondencją dyplomatyczną oraz innych praktycznych aspektów funkcjonowania służby dyplomatycznej w Polsce i za granicą.

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Protokół dyplomatyczny – ogólne zasady: precedencja (klasy i rangi dyplomatyczne), zasada alternatu, prawica heraldyczna, prawa i obowiązki dyplomaty, przywileje i immunitety.

3. Wewnętrzne organy państwa w stosunkach międzynarodowych.

4. Zewnętrzne organy państwa w stosunkach międzynarodowych.

5. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uwarunkowania pracy w służbie zagranicznej (normy prawne i obyczajowe, etyka w pracy dyplomaty i konsula, prawa i obowiązki pracowników dyplomatycznych i konsularnych).

6./7. Protokół dyplomatyczny w organizacjach międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem ONZ i UE) - symbole, precedencja, języki organizacji (2 spotkania).

8. Wizyty zagraniczne – rodzaje wizyt, przygotowania logistyczne i merytoryczne, stałe elementy wizyt na różnych szczeblach, konferencje, negocjacje, konferencja prasowa, rola tłumacza.

9. Podpisywanie umów i porozumień - aspekty organizacyjne (przygotowanie miejsca, uroczystość, protokół flagowy)

10./11. Przyjęcia dyplomatyczne, służbowe i towarzyskie – rodzaje, organizacja, zasady (2 spotkania).

12. Zasady ubioru i stroje w służbie dyplomatycznej.

13. Korespondencja w służbie zagranicznej państwa (rodzaje not dyplomatycznych).

14. Kolokwium zaliczeniowe.

15. Zajęcia końcowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Etyka dyplomacji, praca zbiorowa (J. Barcz, J. Baszkiewicz i in.), PISM, Warszawa 2002

2. Czaja J., Wybrane elementy wiedzy o negocjacjach dyplomatycznych (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. L. Łukaszuk, Warszawa 1999

3. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. Obecność na zajęciach.

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe, plusy za aktywność na zajęciach, wejściówki).

3. Kolokwium zaliczeniowe (ponad 50% na zaliczenie).

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania.

Pytania dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisania oceny) należy zgłaszać najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.