Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-2-PGUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem prawo gospodarcze Unii Europejskiej student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat historii integracji europejskiej, instytucji oraz prawa UE.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

8x30 godzin=około 240 godzin

poświęconych na:

1. uczęszczanie na wykład i konwersatorium

2. pracę indywidualną studenta: uzupełnienie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, pisanie prac zaliczeniowych, czytanie literatury

3. przygotowanie do egzaminu i zaliczenia końcowego


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę o podstawowych regulacjach prawnych Unii Europejskiej dotyczących swobód rynku wewnętrznego oraz wybranych polityk sektorowych (polityki konkurencji, wspólnej polityki handlowej, polityki gospodarczej i pieniężnej) - K_W06

W2: zna najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa gospodarczego UE - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie interpretować orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wybranych polityk sektorowych UE - K_U01

U2: prawidłowo stosuje normy prawa unijnego w celu oceny konsekwencji prawnych podanego stanu faktycznego - K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: samodzielnie ocenia znaczenie regulacji i orzecznictwa dotyczącego prawa gospodarczego UE- K_K01

K2: potrafi myśleć i działać w sposób twórczy przy rozwiazywaniu zadań dotyczących problematyki prawa gospodarczego UE - K_K08


Metody dydaktyczne:

wykład organizacyjno-informacyjny oraz problemowy (z postawieniem podstawowych tez i elementami dyskusji)

prezentacja multimedialna


Konwersatorium: wykorzystanie metod aktywizujących, różnych form dyskusji i prezentacji (w tym referatów); praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia w oparciu o teksty źródłowe, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, studium przypadku (rozwiązywanie kazusów)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i zasad prawa gospodarczego Unii Europejskiej, jak również najważniejszych regulacji prawnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących swobód rynku wewnętrznego, polityki gospodarczej i pieniężnej, polityki konkurencji oraz wspólnej polityki handlowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe regulacje oraz najważniejsze rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Po omówieniu jego pojęcia i zasad kolejne wykłady koncentrują się na swobodach rynku wewnętrznego, tj. swobodzie przepływu towarów, osób, usług i kapitału - przedstawione zostaną podstawy prawne i istotne cechy tych swobód, wzajemne relacje między nimi oraz wyjątki od stosowania dotyczących ich regulacji unijnych. W ramach wykładów przedstawione zostaną też najważniejsze zagadnienia związane z unią gospodarczo-walutową oraz unijne reguły ochrony konkurencji, w tym zakaz praktyk ograniczających konkurencję, kontrola koncentracji przedsiębiorstw, regulacje dotyczące pomocy publicznej.

Konwersatorium koncentruje się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa gospodarczego UE - zostanie ono omówione bardziej szczegółowo niż w ramach wykładu. Studenci analizują konkretne rozstrzygnięcia dotyczące swobód rynku wewnętrznego i polityki konkurencji oraz stosują normy prawa gospodarczego UE dla rozwiązania konkretnych problemów (kazusy).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawidzka-Łojek A. , R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

2. Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011, wyd.I.

3. A. Cuyvers, Free Movement of Persons in the EU

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58827/Free_Movement_of_Persons_in_the_EU.pdf?sequence=1

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bidziński, D. Jagiełło (red.), Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016.

2. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom I, Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009.

3. Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006.

4. A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Warszawa 2007.

5. A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004 – 2009, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin pisemny (opisowy klub test) - W1 i W2

konwersatorium:

1. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (udział w dyskusji) - U1, U2, K1 i K2

2. kolokwium (test pisemny z kazusem) - W1, W2, U1 i U2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i zasad prawa gospodarczego Unii Europejskiej, jak również najważniejszych regulacji prawnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących swobód rynku wewnętrznego, polityki gospodarczej i pieniężnej, polityki konkurencji oraz wspólnej polityki handlowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe regulacje oraz najważniejsze rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Po omówieniu jego pojęcia i zasad kolejne wykłady koncentrują się na swobodach rynku wewnętrznego, tj. swobodzie przepływu towarów, osób, usług i kapitału - przedstawione zostaną podstawy prawne i istotne cechy tych swobód, wzajemne relacje między nimi oraz wyjątki od stosowania dotyczących ich regulacji unijnych. W ramach wykładów przedstawione zostaną też najważniejsze zagadnienia związane z unią gospodarczo-walutową oraz unijne reguły ochrony konkurencji, w tym zakaz praktyk ograniczających konkurencję, kontrola koncentracji przedsiębiorstw, regulacje dotyczące pomocy publicznej.

Konwersatorium koncentruje się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa gospodarczego UE - zostanie ono omówione bardziej szczegółowo niż w ramach wykładu. Studenci analizują konkretne rozstrzygnięcia dotyczące swobód rynku wewnętrznego i polityki konkurencji oraz stosują normy prawa gospodarczego UE dla rozwiązania konkretnych problemów (kazusy).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawidzka-Łojek A. , R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

2. Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011, wyd.I.

3. A. Cuyvers, Free Movement of Persons in the EU

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58827/Free_Movement_of_Persons_in_the_EU.pdf?sequence=1

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bidziński, D. Jagiełło (red.), Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016.

2. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom I, Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009.

3. Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006.

4. A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Warszawa 2007.

5. A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004 – 2009, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i zasad prawa gospodarczego Unii Europejskiej, jak również najważniejszych regulacji prawnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących swobód rynku wewnętrznego, polityki gospodarczej i pieniężnej, polityki konkurencji oraz wspólnej polityki handlowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe regulacje oraz najważniejsze rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Po omówieniu jego pojęcia i zasad kolejne wykłady koncentrują się na swobodach rynku wewnętrznego, tj. swobodzie przepływu towarów, osób, usług i kapitału - przedstawione zostaną podstawy prawne i istotne cechy tych swobód, wzajemne relacje między nimi oraz wyjątki od stosowania dotyczących ich regulacji unijnych. W ramach wykładów przedstawione zostaną też najważniejsze zagadnienia związane z unią gospodarczo-walutową oraz unijne reguły ochrony konkurencji, w tym zakaz praktyk ograniczających konkurencję, kontrola koncentracji przedsiębiorstw, regulacje dotyczące pomocy publicznej.

Konwersatorium koncentruje się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa gospodarczego UE - zostanie ono omówione bardziej szczegółowo niż w ramach wykładu. Studenci analizują konkretne rozstrzygnięcia dotyczące swobód rynku wewnętrznego i polityki konkurencji oraz stosują normy prawa gospodarczego UE dla rozwiązania konkretnych problemów (kazusy).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawidzka-Łojek A. , R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

2. Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011, wyd.I.

3. A. Cuyvers, Free Movement of Persons in the EU

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58827/Free_Movement_of_Persons_in_the_EU.pdf?sequence=1

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bidziński, D. Jagiełło (red.), Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016.

2. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom I, Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009.

3. Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006.

4. A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Warszawa 2007.

5. A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004 – 2009, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i zasad prawa gospodarczego Unii Europejskiej, jak również najważniejszych regulacji prawnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących swobód rynku wewnętrznego, polityki gospodarczej i pieniężnej, polityki konkurencji oraz wspólnej polityki handlowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe regulacje oraz najważniejsze rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Po omówieniu jego pojęcia i zasad kolejne wykłady koncentrują się na swobodach rynku wewnętrznego, tj. swobodzie przepływu towarów, osób, usług i kapitału - przedstawione zostaną podstawy prawne i istotne cechy tych swobód, wzajemne relacje między nimi oraz wyjątki od stosowania dotyczących ich regulacji unijnych. W ramach wykładów przedstawione zostaną też najważniejsze zagadnienia związane z unią gospodarczo-walutową oraz unijne reguły ochrony konkurencji, w tym zakaz praktyk ograniczających konkurencję, kontrola koncentracji przedsiębiorstw, regulacje dotyczące pomocy publicznej.

Konwersatorium koncentruje się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa gospodarczego UE - zostanie ono omówione bardziej szczegółowo niż w ramach wykładu. Studenci analizują konkretne rozstrzygnięcia dotyczące swobód rynku wewnętrznego i polityki konkurencji oraz stosują normy prawa gospodarczego UE dla rozwiązania konkretnych problemów (kazusy).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawidzka-Łojek A. , R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

2. Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011, wyd.I.

3. A. Cuyvers, Free Movement of Persons in the EU

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58827/Free_Movement_of_Persons_in_the_EU.pdf?sequence=1

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bidziński, D. Jagiełło (red.), Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016.

2. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom I, Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009.

3. Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006.

4. A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Warszawa 2007.

5. A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004 – 2009, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i zasad prawa gospodarczego Unii Europejskiej, jak również najważniejszych regulacji prawnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących swobód rynku wewnętrznego, polityki gospodarczej i pieniężnej, polityki konkurencji oraz wspólnej polityki handlowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe regulacje oraz najważniejsze rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Po omówieniu jego pojęcia i zasad kolejne wykłady koncentrują się na swobodach rynku wewnętrznego, tj. swobodzie przepływu towarów, osób, usług i kapitału - przedstawione zostaną podstawy prawne i istotne cechy tych swobód, wzajemne relacje między nimi oraz wyjątki od stosowania dotyczących ich regulacji unijnych. W ramach wykładów przedstawione zostaną też najważniejsze zagadnienia związane z unią gospodarczo-walutową oraz unijne reguły ochrony konkurencji, w tym zakaz praktyk ograniczających konkurencję, kontrola koncentracji przedsiębiorstw, regulacje dotyczące pomocy publicznej.

Konwersatorium koncentruje się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa gospodarczego UE - zostanie ono omówione bardziej szczegółowo niż w ramach wykładu. Studenci analizują konkretne rozstrzygnięcia dotyczące swobód rynku wewnętrznego i polityki konkurencji oraz stosują normy prawa gospodarczego UE dla rozwiązania konkretnych problemów (kazusy).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawidzka-Łojek A. , R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

2. Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011, wyd.I.

3. A. Cuyvers, Free Movement of Persons in the EU

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58827/Free_Movement_of_Persons_in_the_EU.pdf?sequence=1

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bidziński, D. Jagiełło (red.), Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016.

2. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom I, Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009.

3. Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006.

4. A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Warszawa 2007.

5. A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004 – 2009, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)