Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-2-PISM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Stosunki międzyn. II stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień dotyczących stosunków międzynarodowych, w tym teorii stosunków międzynarodowych.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

I. Godziny kontaktowe:

- 30 godz. wykład

- 30 godz. ćwiczenia


II. Praca własna studenta:

- 20 godz. przygotowanie do burzy mózgów/bdyskusji w trakcie zajęć, w tym prezentacji wyników pracy (analiza prognostyczna).

- 20 godz. zespołowe przygotowanie raportu analitycznego na zadany problem;

- 20 godz. przygotowanie do egzaminu końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

EK1 - Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne stosunków międzynarodowych oraz ich ewolucję, co jest podstawą konstruowania prognoz

EK2 - Posiada wiedzę na temat historycznych i bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej, rozumie znaczenie procesów gospodarczych, społecznych i ekologicznych i ich wzajemne kształtowanie, co stanowi podstawę tworzenia wyobrażeń o przyszłości na bazie szukania ciągłości

EK3- Zna znaczenie i możliwości oddziaływania współczesnych uczestników stosunków międzynarodowych na kształtowanie rzeczywistości międzynarodowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK4 – Posiada wiedzę na temat metodologii prognozowania stosunków międzynarodowych i potrafi wykorzystywać ją do prób tworzenia własnych prognoz z założeniem stopnia ich niepewności

EK5 - Potrafi przygotować ustną prezentację i prace pisemną na podstawie zdobytej wiedzy w czasie wykładów, ćwiczeń i lektury tekstów źródłowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK6 - Analizując bieżące wydarzenia i ich interpretacje potrafi w samodzielnych wypowiedziach lub podczas dyskusji przedstawiać własne wizje na temat przyszłości w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych

EK7 – Potrafi na podstawie zdobytej wiedzy przeprowadzać wspólne analizy badawcze dotyczące złożonych aspektów rzeczywistości międzynarodowej, dotyczącej przyszłych rozwiązań problemów [

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, symulacje z użyciem komputera

Praca na podstawie opracowań źródłowych, dyskusja, praca w grupach

Wykład:

Wykład informacyjny

Metody podające – opis

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala studentom zapoznać się z podstawowymi kategoriami oraz metodami prognozowania międzynarodowego. Przedstawione są podstawowe błędy oraz utrudnienia w wiarygodnym prognozowaniu. Jednocześnie jest kładziony nacisk na pracę z informacją w warunkach szumu informacyjnego, czyli odróżnianie dezinformacji, w tym deep fake. W części ćwiczeniowej studenci zdobywają i udoskonalają umiejętności praktycznego tworzenia prognoz międzynarodowych.

Pełny opis:

Wprowadzenie w zagadnienia związane z przewidywaniem przyszłości - czas i jego wyobrażenia, ontologia przyszłości. Rozwój, znaczenie i krytyka futurologii.

Teoretyczne podstawy prognozowania: czym jest prognozowanie, rodzaje prognoz, zakotwiczenie i jakość procesu prognostycznego, zasady korzystania z prognoz, wpływ kategorii wartościujących, ograniczenia prognozowania w naukach społecznych, perspektywa międzynarodowa w prognozowaniu stosunków międzynarodowych

Metodologiczne podstawy prognozowania: (a) metody heurystyczne (burza mózgów, delficka, scenariusze, cross impact, metoda analogii - modele analityczne i synektyczne), a także (b) szeregi czasowe: trendy (i ekstrapolacja trendów), wahania okresowe i sezonowe, wahania cykliczne (oraz teorie cykliczne w SM) analiza i dekompozycja szeregów czasowych, analizy przyczynowe (sprzężenia zwrotne) oraz (c) metody najbardziej sformalizowane: modele ekonometryczne i analiza symulacyjna.

Wybrane raporty i instytucje prognozujące rozwój SM: ogólne zmiany geopolityczne, gospodarcze, przyszłe konflikty, rozwój procesów globalizacyjnych itp., przewidywane zmiany dla poszczególnych kontynentów, państw, ugrupowań, instytucji itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa 1990

Białoskórski, R. Potęga państw 2018: międzynarodowy układ sił w procesie zmian: raport potęgometryczny, ASPRA 2018.

Halpern P., Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości, Warszawa 2004

Hughes B.B., Hillebrand E.E., Exploring and Shaping International Futures, London, 2006;

Sadowski W., O decyzjach i prognozach, Łódź 1997;

Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń, 2005;

Siciński A., Rażniewski A., Studia z teorii i metodologii prognozowania społecznego, Warszawa 1976.

Sitek W. Paradoksy socjologicznych prognoz, Wrocław, 2004;

Zeliaś A., Teoria prognozy, Warszawa, 1997.

Sułek M., „Prognozowanie i symulacje międzynarodowe”, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Podcasty: "Wojna informacyjna", Nowa Europa Wschodnia - portal: https://www.new.org.pl/#858

Carlstrom G., How long will Israel survive? : the threat from within, London : Hurst & Company, 2017.

Ceron A., Curini L., Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media, Routledge 2017.

Coker C., Future war, Polity Press, 2015.

Haukkala H., Popescu N., Russian futures: Horizon 2025, Paris : EU Institute for Security Studies, 2016.

Hill Ch., The future of British foreign policy : security and diplomacy in a world after Brexit, Polity, 2019.

Kahneman D. , Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa, 2012.

Missaoui R., Abdessalem T. (eds.), Trends in Social Network. Analysis Information Propagation, User Behavior Modeling, Forecasting, and Vulnerability Assessment, Springer 2017.

Rojas I., Pomares H., (eds.), Time Series Analysis and Forecasting, Springer 2018.

Zielonka J., Counter-revolution: liberal Europe in retreat, Oxford : Oxford University Press, 2018.

Raporty z serii Global Forecast (CSIS); COUNTRYWATCH REVIEW,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie do ćwiczeń i czynny w nich udział, czyli omawianie, analiza i dyskusja treści wybranych tekstów źródłowych. Student przygotowuje scenariusze prognostyczne i analizę case study z elementami prognostycznymi. Ocenie podlega także umiejętność prezentacji swojej analizy prognostycznej oraz zdolność do obrony hipotez zawartych w scenariuszu. Otrzymana liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie pracy studenta w czasie całego semestru.

Egzamin:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych wykładów, ćwiczeń, literatury obowiązkowej oraz fakultatywnej. Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz metodami prognozowania w sferze międzynarodowej.

Pełny opis:

1. Prognostyka międzynarodowa: pojęcie, klasyfikacja, metody, techniki. Pojęcie prognozowania w stosunkach międzynarodowych. Klasyfikacje i funkcje prognoz. Podstawowe metody i techniki prognozowania stosunków międzynarodowych. Metody badań intuicyjnych. Metody badań ekstrapolacyjnych. Metody badań symulacyjnych. Charakterystyka technik zbierania informacji dotyczących środowiska międzynarodowego. Obserwacje, ankiety, wywiady. Techniki wykorzystania informacji statystycznych. Kryteria wyboru ekspertów. Burza mózgów. Metoda delficka. Ocena zgodności ekspertów. Metoda ankietowa. Inne metody heurystyczne.

2. Prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa

Prognozowanie a podejmowanie decyzji w polityce zagranicznej. Modele procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej. Ocena efektywności polityki zagranicznej państwa. Prognozy i założenia prognostyczne w polskiej polityce zagranicznej.

3. Metody prognozowanie stosunków międzynarodowych

Metody prognozowania. Metoda ekstrapolacji. Metody oparte na analogii. Metody heurystyczne. Analiza morfologiczna.

4. Modelowanie i pomiar w prognozowaniu i planowaniu stosunków międzynarodowych. Pomiar w badaniu stosunków międzynarodowych. Modelowanie w badaniach stosunków międzynarodowych. Modelowanie i pomiar potęgi państwa. Modele pomiaru potęgi państwa: model Germana; Korelaty Wojny; Model Fucksa, Model Cline’a; model RAND Corp.; modele ChRL, Indii, Federacji Rosyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu.

5. Modele układu stosunków międzynarodowych – ich dynamika i logika. Modele układu sił w środowisku międzynarodowym: modele równowagi, polaryzacji/koncentracji, eskalacji/deeskalacji, wrogości/przyjaźni. Cykle imperialne/wojen hegemonicznych.

6. Scenariusze, symulacje i teoria gier. Scenariusze: pojęcie, przykłady i ich budowanie. Symulacja i gry strategiczne. Założenia teorii gier.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa 1990

Białoskórski, R. Potęga państw 2018: międzynarodowy układ sił w procesie zmian: raport potęgometryczny, ASPRA 2018.

Halpern P., Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości, Warszawa 2004

Hughes B.B., Hillebrand E.E., Exploring and Shaping International Futures, London, 2006;

Sadowski W., O decyzjach i prognozach, Łódź 1997;

Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń, 2005;

Siciński A., Rażniewski A., Studia z teorii i metodologii prognozowania społecznego, Warszawa 1976.

Sitek W. Paradoksy socjologicznych prognoz, Wrocław, 2004;

Zeliaś A., Teoria prognozy, Warszawa, 1997.

Sułek M., „Prognozowanie i symulacje międzynarodowe”, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Carlstrom G., How long will Israel survive? : the threat from within, London : Hurst & Company, 2017.

Ceron A., Curini L., Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media, Routledge 2017.

Coker C., Future war, Polity Press, 2015.

Haukkala H., Popescu N., Russian futures: Horizon 2025, Paris : EU Institute for Security Studies, 2016.

Hill Ch., The future of British foreign policy : security and diplomacy in a world after Brexit, Polity, 2019.

Kahneman D. , Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa, 2012.

Missaoui R., Abdessalem T. (eds.), Trends in Social Network. Analysis Information Propagation, User Behavior Modeling, Forecasting, and Vulnerability Assessment, Springer 2017.

Rojas I., Pomares H., (eds.), Time Series Analysis and Forecasting, Springer 2018.

Zielonka J., Counter-revolution: liberal Europe in retreat, Oxford : Oxford University Press, 2018.

Raporty z serii Global Forecast (CSIS); COUNTRYWATCH REVIEW,

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz metodami prognozowania w sferze międzynarodowej.

Pełny opis:

1. Prognostyka międzynarodowa: pojęcie, klasyfikacja, metody, techniki. Pojęcie prognozowania w stosunkach międzynarodowych. Klasyfikacje i funkcje prognoz. Podstawowe metody i techniki prognozowania stosunków międzynarodowych. Metody badań intuicyjnych. Metody badań ekstrapolacyjnych. Metody badań symulacyjnych. Charakterystyka technik zbierania informacji dotyczących środowiska międzynarodowego. Obserwacje, ankiety, wywiady. Techniki wykorzystania informacji statystycznych. Kryteria wyboru ekspertów. Burza mózgów. Metoda delficka. Ocena zgodności ekspertów. Metoda ankietowa. Inne metody heurystyczne.

2. Prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa

Prognozowanie a podejmowanie decyzji w polityce zagranicznej. Modele procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej. Ocena efektywności polityki zagranicznej państwa. Prognozy i założenia prognostyczne w polskiej polityce zagranicznej.

3. Metody prognozowanie stosunków międzynarodowych

Metody prognozowania. Metoda ekstrapolacji. Metody oparte na analogii. Metody heurystyczne. Analiza morfologiczna.

4. Modelowanie i pomiar w prognozowaniu i planowaniu stosunków międzynarodowych. Pomiar w badaniu stosunków międzynarodowych. Modelowanie w badaniach stosunków międzynarodowych. Modelowanie i pomiar potęgi państwa. Modele pomiaru potęgi państwa: model Germana; Korelaty Wojny; Model Fucksa, Model Cline’a; model RAND Corp.; modele ChRL, Indii, Federacji Rosyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu.

5. Modele układu stosunków międzynarodowych – ich dynamika i logika. Modele układu sił w środowisku międzynarodowym: modele równowagi, polaryzacji/koncentracji, eskalacji/deeskalacji, wrogości/przyjaźni. Cykle imperialne/wojen hegemonicznych.

6. Scenariusze, symulacje i teoria gier. Scenariusze: pojęcie, przykłady i ich budowanie. Symulacja i gry strategiczne. Założenia teorii gier.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa 1990

Białoskórski, R. Potęga państw 2018: międzynarodowy układ sił w procesie zmian: raport potęgometryczny, ASPRA 2018.

Halpern P., Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości, Warszawa 2004

Hughes B.B., Hillebrand E.E., Exploring and Shaping International Futures, London, 2006;

Sadowski W., O decyzjach i prognozach, Łódź 1997;

Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń, 2005;

Siciński A., Rażniewski A., Studia z teorii i metodologii prognozowania społecznego, Warszawa 1976.

Sitek W. Paradoksy socjologicznych prognoz, Wrocław, 2004;

Zeliaś A., Teoria prognozy, Warszawa, 1997.

Sułek M., „Prognozowanie i symulacje międzynarodowe”, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Carlstrom G., How long will Israel survive? : the threat from within, London : Hurst & Company, 2017.

Ceron A., Curini L., Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media, Routledge 2017.

Coker C., Future war, Polity Press, 2015.

Haukkala H., Popescu N., Russian futures: Horizon 2025, Paris : EU Institute for Security Studies, 2016.

Hill Ch., The future of British foreign policy : security and diplomacy in a world after Brexit, Polity, 2019.

Kahneman D. , Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa, 2012.

Missaoui R., Abdessalem T. (eds.), Trends in Social Network. Analysis Information Propagation, User Behavior Modeling, Forecasting, and Vulnerability Assessment, Springer 2017.

Rojas I., Pomares H., (eds.), Time Series Analysis and Forecasting, Springer 2018.

Zielonka J., Counter-revolution: liberal Europe in retreat, Oxford : Oxford University Press, 2018.

Raporty z serii Global Forecast (CSIS); COUNTRYWATCH REVIEW,

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz metodami prognozowania w sferze międzynarodowej.

Pełny opis:

1. Prognostyka międzynarodowa: pojęcie, klasyfikacja, metody, techniki. Pojęcie prognozowania w stosunkach międzynarodowych. Klasyfikacje i funkcje prognoz. Podstawowe metody i techniki prognozowania stosunków międzynarodowych. Metody badań intuicyjnych. Metody badań ekstrapolacyjnych. Metody badań symulacyjnych. Charakterystyka technik zbierania informacji dotyczących środowiska międzynarodowego. Obserwacje, ankiety, wywiady. Techniki wykorzystania informacji statystycznych. Kryteria wyboru ekspertów. Burza mózgów. Metoda delficka. Ocena zgodności ekspertów. Metoda ankietowa. Inne metody heurystyczne.

2. Prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa

Prognozowanie a podejmowanie decyzji w polityce zagranicznej. Modele procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej. Ocena efektywności polityki zagranicznej państwa. Prognozy i założenia prognostyczne w polskiej polityce zagranicznej.

3. Metody prognozowanie stosunków międzynarodowych

Metody prognozowania. Metoda ekstrapolacji. Metody oparte na analogii. Metody heurystyczne. Analiza morfologiczna.

4. Modelowanie i pomiar w prognozowaniu i planowaniu stosunków międzynarodowych. Pomiar w badaniu stosunków międzynarodowych. Modelowanie w badaniach stosunków międzynarodowych. Modelowanie i pomiar potęgi państwa. Modele pomiaru potęgi państwa: model Germana; Korelaty Wojny; Model Fucksa, Model Cline’a; model RAND Corp.; modele ChRL, Indii, Federacji Rosyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu.

5. Modele układu stosunków międzynarodowych – ich dynamika i logika. Modele układu sił w środowisku międzynarodowym: modele równowagi, polaryzacji/koncentracji, eskalacji/deeskalacji, wrogości/przyjaźni. Cykle imperialne/wojen hegemonicznych.

6. Scenariusze, symulacje i teoria gier. Scenariusze: pojęcie, przykłady i ich budowanie. Symulacja i gry strategiczne. Założenia teorii gier.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa 1990

Białoskórski, R. Potęga państw 2018: międzynarodowy układ sił w procesie zmian: raport potęgometryczny, ASPRA 2018.

Halpern P., Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości, Warszawa 2004

Hughes B.B., Hillebrand E.E., Exploring and Shaping International Futures, London, 2006;

Sadowski W., O decyzjach i prognozach, Łódź 1997;

Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń, 2005;

Siciński A., Rażniewski A., Studia z teorii i metodologii prognozowania społecznego, Warszawa 1976.

Sitek W. Paradoksy socjologicznych prognoz, Wrocław, 2004;

Zeliaś A., Teoria prognozy, Warszawa, 1997.

Sułek M., „Prognozowanie i symulacje międzynarodowe”, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Carlstrom G., How long will Israel survive? : the threat from within, London : Hurst & Company, 2017.

Ceron A., Curini L., Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media, Routledge 2017.

Coker C., Future war, Polity Press, 2015.

Haukkala H., Popescu N., Russian futures: Horizon 2025, Paris : EU Institute for Security Studies, 2016.

Hill Ch., The future of British foreign policy : security and diplomacy in a world after Brexit, Polity, 2019.

Kahneman D. , Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa, 2012.

Missaoui R., Abdessalem T. (eds.), Trends in Social Network. Analysis Information Propagation, User Behavior Modeling, Forecasting, and Vulnerability Assessment, Springer 2017.

Rojas I., Pomares H., (eds.), Time Series Analysis and Forecasting, Springer 2018.

Zielonka J., Counter-revolution: liberal Europe in retreat, Oxford : Oxford University Press, 2018.

Raporty z serii Global Forecast (CSIS); COUNTRYWATCH REVIEW,

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)