Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partnerzy strategiczni III RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-2-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Partnerzy strategiczni III RP
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/view.php?id=341
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci powinni mieć opanowanie treści przedmiotu „Polityka zagraniczna Polski” (w programie studiów licencjackich na WPISM UMK) tj.:

- znać najważniejsze okresy w polityce zagranicznej III RP;

- znać najważniejsze koncepcje sprawowania polityki zagranicznej Polski po 1989 roku;

- znać największe dokonania i porażki dyplomacji polskiej w latach 1989-2014;

- znać najważniejszych aktorów polskiej polityki zagranicznej w latach 1989-2014 (poszczególnych szefów dyplomacji oraz głowy państwa);

- znać dzieje integracji Polski z najważniejszymi strukturami euroatlantyckimi oraz organizacjami regionalnymi.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30h zajęć dydaktycznych + 16h dyżuru

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 45h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 9h

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: 0h.

Efekty uczenia się - wiedza:

- Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej stosunków międzynarodowych oraz ich interdyscyplinarnym charakterze

odnoszącym się do nauk:o polityce, prawnych, ekonomicznych i historii (K_W01)

- Ma pogłębioną wiedzę o kierunkach i stanowiskach teorii stosunków międzynarodowych oraz współczesnych szkołach badawczych w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi (K_W02)

- Rozpoznaje kluczowych partnerów Polski na arenie międzynarodowej i zna kierunki polityki zagranicznej RP (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia problemów stosunków międzynarodowych (K_U01)

- Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin, w ramach których prowadzone są badania nad stosunkami międzynarodowymi, dla opisu i analizy problemów międzynarodowych (K_U04)

- Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie i na piśmie, w tym w języku obcym na poziomie B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, o zagadnieniach stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych, wykorzystując dorobek różnych dyscyplin naukowych oraz uzasadniając swoje twierdzenia (K_U05)

- Potrafi planować i kierować pracą zespołu (K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny treści dotyczących relacji międzynarodowych (K_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- studium przypadku
- WebQuest

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są partnerstwa strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2015.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są partnerstwa strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2015.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kategorią teoretyczną partnerstwa strategicznego pomiędzy państwami oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności zbierania i generowania danych w oparciu o określoną metodę, technikę i narzędzia badawcze. W toku zajęć studenci poznają teoretyczną podbudowę pojęcia partnerstwa strategicznego. Następnie zaś w 3 osobowych zespołach samodzielnie (korzystając z metodologii stworzonej na podstawie pracy doktorskiej prowadzącej) przebadają współczesne relacje bilateralne Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowane studia przypadku pod koniec semestru powinny pozwolić odpowiedzieć na pytanie, które stosunki dwustronne zadeklarowane przez Polskę jako wyjątkowe spełniają kryteria materialnego partnerstwa strategicznego.

Literatura:

- L. Czechowska, The concept of strategic partnership as an input in the modern alliance theory, [w:] “The Copernicus Journal of Political Science”, nr 2 (4)2013, s. 36-51 (ISSN 2299-4335).

- L. Czechowska, Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej, MADO, Toruń 2013, ss. 295 (ISBN 978-83-62942-18-3).

- L. Czechowska, The Foundations of the Polish-Romanian Strategic Partnership, [w:] “Central Europe on the Threshold of the 21st Century. Selected Political and Social Issues”, L. Czechowska, K. Olszewski (red.), Cambridge Scholars Publishing 2012, s. 195-212 (Isbn: 1-4438-4254-0).

- L. Czechowska, Partnerzy strategiczni III RP, [w:] „Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie tom II: Stosunki polityczne i gospodarcze”, L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 21-44 (ISBN 978-83-231-2621-8).

- L. Osińska, Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego pomiędzy Warszawą a Kijowem, [w:] „Dialogi Polityczne”, Nr 8, Toruń 2007, s. 25-43 (ISSN 1730-8003).

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny końcowej:

- punkty za zadania wykonywane indywidualnie (1 zadanie obligatoryjne od 0 do 3 punktów, 1 fakultatywne od 0 do 5 punktów);

- punkty za zadania wykonywane w zespołach (9 zadań od 0 do 3 punktów)

- punkty uzyskane w quizach cząstkowych (2 quizy od 0 do 5 punktów)

- punkty uzyskane w quizie kończącym zajęcia (1 quiz od 0 do 5 punktów)

- punkty za aktywność i obecność podczas zajęć (2 zajęcia od 1 do 3 punktów)

Dodatkowe punkty za dobrowolny udział w projekcie naukowym „Model idealny Partnerstwa Strategicznego Pomiędzy Państwem a Organizacją Międzynarodową” w charakterze wykonawcy technicznego. Za wykonywanie zadań w języku angielskim można uzyskać od 0 do 6 punktów. Podjęcie współpracy z zespołem naukowym w sposób stały - minimum 1 semestr - poza dodatkowymi punktami skutkuje zwolnieniem z quizu kończącego kurs.

Maksymalna liczba punktów (50 punktów) do zdobycia w poszczególnych kategoriach:

- zadanie indywidualne - 1 x 3 = 3

- zadania zespołowe - 9 x 3 = 21

- quizy cząstkowe - 2 x 5 = 10

- quiz kończący - 1 x 10 = 10

- aktywność i obecność - 2 x 3 = 6

Oceny:

- bardzo dobra (5.0) 45-50 punktów

- dobra+ (4.5) 40-44

- dobra (4.0) 35-39

- dostateczna+ (3.5) 30-34

- dostateczna (3.0) 25-29

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.