Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne stosunki międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N1-1-WSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta - 100 godzin, w tym:

- 20 godzin - wykład problemowy

- 80 godzin - praca własna studenta na podstawie zalecanej literatury przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma podstawową wiedzę o sytuacji międzynarodowej na świecie w okresie od lat 70. XX wieku, miejscu tej problematyki w dziejach współczesnych, zwłaszcza w relacjach między blokiem wschodnim i zachodnim- K_W01

W2: student ma podstawową wiedzę o międzynarodowych stosunkach politycznych w okresie od lat 70. XX wieku - K_W02

W:3 student ma podstawową wiedzę o relacjach między państwami oraz o roli i znaczeniu organizacji międzynarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych - K_W03

W4: student ma wiedzę o normach i regułach organizujących współpracę międzynarodową w okresie zimnej wojny - K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do współpracy międzynarodowej między państwami i organizacjami w okresie zimnej wojny - K_U01

U2: student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę o sytuacji międzynarodowej na świecie w okresie od lat 70. XX wieku do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania pozycji, zadań i kompetencji organizacji międzynarodowych oraz pozycji i roli mocarstw - K_U02

U3: student prawidłowo posługuje się wiedzą o sytuacji międzynarodowej na świecie w okresie od lat 70. XX wieku w celu rozwiązania konkretnego zadania polegającego na interpretacji aktualnej sytuacji międzynarodowej i problemów politycznych - K_U05

U4: student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień odnoszących się do współpracy międzynarodowej między państwami i organizacjami w okresie zimnej wojny - K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadania dotyczącego problematyki współpracy międzynarodowej między państwami i organizacjami w okresie zimnej wojny - K_K02

K2: student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie spraw indywidualnych regulowanych, na które wpływa sytuacja międzynarodowa w okresie od lat 70. XX wieku - K_K03

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Rozumienie istoty politycznego charakteru stosunków międzynarodowych; opis politycznych form realizacji stosunków międzynarodowych oraz politycznego myślenia i działania.

Pełny opis:

Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych w okresie od lat 70. XX wieku – podstawowe kategorie i pojęcia. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne. Państwo jako zasadniczy podmiot stosunków międzynarodowych. Układ międzynarodowych stosunków politycznych. Geneza i ewolucja układu bipolarnego (dwubiegunowego) – od konfrontacji do negocjacji. Zasadnicze konflikty międzynarodowe w okresie bipolaryzmu – konflikt na Bliskim Wschodzie. Główne układy i traktaty międzynarodowe w erze negocjacji – układ moskiewski, SALT I (Strategic Arms Limitation Talks I), SALT II (Strategic Arms Limitation Talks II), KBWE/OBWE (Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2002

- Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006

- E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa – Kraków 2005

- Najnowsza historia polityczna świata XX wieku (1945 – 2000), pod red. M. Bankowicza, Kraków 2004

- W. Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

- T. Łoś – Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006

- P. Calvacoressi, Polityka międzynarodowa 1945 – 2000, Warszawa 2003

- W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2006

- Stosunki międzynarodowe, pod red. W. Malendowicza i Cz. Mojsiewicza, Warszawa 2000

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2001

- A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003

- A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939 – 1997. Podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych, Poznań 1997

- P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

a) W01, W02, W03, W07, U01, U03, U08

b) forma - test otwarty, 4 bloki tematyczne, po 2-10 pytań:

- 100%-75% - bdb

- 74%-60% - db

- 59-45% - dst

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus
Prowadzący grup: Zbigniew Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Rozumienie istoty politycznego charakteru stosunków międzynarodowych; opis politycznych form realizacji stosunków międzynarodowych oraz politycznego myślenia i działania.

Pełny opis:

Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych w okresie od lat 70. XX wieku – podstawowe kategorie i pojęcia. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne. Państwo jako zasadniczy podmiot stosunków międzynarodowych. Układ międzynarodowych stosunków politycznych. Geneza i ewolucja układu bipolarnego (dwubiegunowego) – od konfrontacji do negocjacji. Zasadnicze konflikty międzynarodowe w okresie bipolaryzmu – konflikt na Bliskim Wschodzie. Główne układy i traktaty międzynarodowe w erze negocjacji – układ moskiewski, SALT I (Strategic Arms Limitation Talks I), SALT II (Strategic Arms Limitation Talks II), KBWE/OBWE (Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2002

- Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006

- E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa – Kraków 2005

- Najnowsza historia polityczna świata XX wieku (1945 – 2000), pod red. M. Bankowicza, Kraków 2004

- W. Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

- T. Łoś – Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006

- P. Calvacoressi, Polityka międzynarodowa 1945 – 2000, Warszawa 2003

- W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2006

- Stosunki międzynarodowe, pod red. W. Malendowicza i Cz. Mojsiewicza, Warszawa 2000

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2001

- A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003

- A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939 – 1997. Podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych, Poznań 1997

- P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2008.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Rozumienie istoty politycznego charakteru stosunków międzynarodowych; opis politycznych form realizacji stosunków międzynarodowych oraz politycznego myślenia i działania.

Pełny opis:

Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych w okresie od lat 70. XX wieku – podstawowe kategorie i pojęcia. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne. Państwo jako zasadniczy podmiot stosunków międzynarodowych. Układ międzynarodowych stosunków politycznych. Geneza i ewolucja układu bipolarnego (dwubiegunowego) – od konfrontacji do negocjacji. Zasadnicze konflikty międzynarodowe w okresie bipolaryzmu – konflikt na Bliskim Wschodzie. Główne układy i traktaty międzynarodowe w erze negocjacji – układ moskiewski, SALT I (Strategic Arms Limitation Talks I), SALT II (Strategic Arms Limitation Talks II), KBWE/OBWE (Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2002

- Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006

- E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa – Kraków 2005

- Najnowsza historia polityczna świata XX wieku (1945 – 2000), pod red. M. Bankowicza, Kraków 2004

- W. Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

- T. Łoś – Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006

- P. Calvacoressi, Polityka międzynarodowa 1945 – 2000, Warszawa 2003

- W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2006

- Stosunki międzynarodowe, pod red. W. Malendowicza i Cz. Mojsiewicza, Warszawa 2000

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2001

- A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003

- A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939 – 1997. Podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych, Poznań 1997

- P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2008.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.