Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i prewencja kryminalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N2-2-PPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i prewencja kryminalna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk społecznych przewidziana w programie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wysłuchanie wykładów - 20 godz. i przygotowanie się do egzaminu - 40 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju koncepcji programów ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współcześnie. Ma pogłębioną wiedzę o wybranych koncepcjach przyczyn przestępczości i jej przeciwdziałania. - S2A_W08, S2A_W_09

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 - Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz formułować własne opinie na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. - S2A_U03

K_U08 - Posiada umiejętność analizy konkretnego stanu faktycznego i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia przy pomocy instrumentów prawnych, politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. - S2A_U07

K_U11 - Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, właściwym dla nauk o bezpieczeństwie. - S2A_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 - Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety. - S2A_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Stan badań. Rozwój prewencji i profilaktyki w Polsce. Podstawowe pojęcia. Prewencji i profilaktyka w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.

Pełny opis:

Stan badań nad prewencją i profilaktyką. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Prewencji profilaktyka w wybranych krajach świata. Rozwój prewencji w Polsce. Rola władzy ustawodawczej. Działania prewencyjne władzy wykonawczej. Naczelne organy władzy. Policja. Inne służby państwowe. Działalność samorządu terytorialnego. Władza sądownicza. Podmioty niepubliczne i aktywność społeczna. Działalność gospodarcza. Władza sądownicza.

Literatura:

Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości, Warszawa 1998.

Buczkowski K., Czarnecka-Dzaluk, Klau W., Kossowska A., Rzeplińska I., Wiktorowska P., Woźniakowska-Fajst D., Wójcik D., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.

Czapska J., Zapobieganie wiktymizacji ludzi starszych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1999, zeszyt 1.

Czarnecki B., Przestrzenne aspekty przestępczości. Metody identyfikacji zagrożeń w przestrzeni miejskiej, Białystok 2011.

Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, red. M. Marcinkowski, M. Żuber, Leszno 2013.

Florek-Klęsk D., Wypadki drogowe - zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Rzeszów 2012.

Gaberle Andrzej, Nierozłączna triada: przestępczość - przestępca, społeczeństwo, Gdańsk 2003.

Głowacki R., Monitorowanie przedsięwzięć profilaktycznych. Raport z badań, Szczytno 2012.

Hołyst Brunon, Socjologia kryminalistyczna, t. 2, Warszawa 2007.

Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, red. J. Czapska, Kraków 2014.

Prewencja Policji. Perspektywy i wyzwania, Warszawa 2015.

Przemoc w rodzinie i w szkole, red. V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 2001.

Spalek Basia, Terror Crime Prevention with Communities, BloomsburyAcademic, London-New Delhi-New York-Sydney 2013. Sprengel Bolesław, Policja Państwowa a prewencja kryminalna, [w:] Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, red. Adrian Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Struniawski J., Analiza ryzyka w procesie dowodzenia operacjami policyjnymi, "Przegląd Policyjny", 2015, nr 1.

Szymański Andrzej, Policja w systemie profilaktyki i resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, Warszawa 2013.

Waszkiewicz Paweł, Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Warszawa-Newark 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z zakresu przewidzianego w programie.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.