Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie korupcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N2-2-ZK-ZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie korupcji
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 2 rok - PRZEDMIOTY MODUŁOWE -niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 10 godz., zebranie literatury przedmiotu, zapoznanie się z nią w celu przygotowania prezentacji - 20 godz., przygotowanie się do dyskusji - 20 godz. Sumaryczne obciążenie pracą studenta = 50 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki zwalczania korupcji, w tym dotyczącej znajomości podstawowych pojęć, obowiązujących rozwiązań prawnych w ujęciu komparatystycznym, czy też praktyki działań i zachowań w tym obszarze.

Student potrafi wyjaśnić istotę omówionych na konwersatoriach zagadnień oraz podejmować dyskusję w przedmiocie wybranych problemów. Jest zdolny do formułowania wypowiedzi i wniosków na temat problemów związanych z walką z korupcją. Student identyfikuje okoliczności sprzyjające powstawaniu korupcji oraz formułuje propozycje skutecznych działań służących zapobieganiu powstawania tego zjawiska.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student jest zdolny do samodzielnego uzupełniania wiedzy w przedmiocie zajęć. Student uzyskuje umiejętności w zakresie analizy oraz oceny obowiązujących regulacji prawnych z zakresu zwalczania korupcji na terenie Polski oraz w innych państwach. Potrafi dokonać ich krytycznej oceny.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne: Potrafi wykorzystać wiedzę do skutecznego przekonania innych o zasadności formułowanych przez siebie ocen.

Metody dydaktyczne:

Metoda problemowa – burza mózgów, dyskusje panelowe, prezentacje multimedialne, wypowiedzi ustne, studium przypadku, praca z tekstem, analiza materiałów prasowych i danych statystycznych

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- oxfordzka
- panelowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć konwersatoryjnych jest problematyka zwalczania korupcji, w tym zagadnienia dotyczące pojęć, obowiązujących rozwiązań prawnych (prezentowanych także w ujęciu komparatystycznym) oraz praktyki działań i zachowań w tym obszarze.

Pełny opis:

1. Pojęcie korupcji, łapówkarstwa, nepotyzmu

2. Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją

3. Uchwała 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r.,

w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

4. Strategie Antykorupcyjne na Świecie

5. Służby powołane do walki z korupcją w Polsce – działalność CBA

6. Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie

7. Raporty z działalności CBA

8. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania korupcji

9. Konwencja 563 Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. oraz Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r., (Dz. U. z dnia 26 marca 2001 r.)

10. Przepisy Rady Europy w sprawie walki z korupcją

11. Przepisy antykorupcyjne w prawie bankowym

12. Ustawa o zamówieniach publicznych – przetargi

13. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce. Sfery narażone na działalność korupcyjną:

– służba zdrowia,

– informatyzacja,

– przetargi wojskowe,

– budowa autostrad,

– sport,

– Euro 2012,

– działalność urzędów,

– finansowanie partii politycznych,

– sądy i policja, itd.

14. Kodeksy etyczne

15. Rola mediów – IV władza

16. Mechanizmy zapobiegania korupcji w procesie tworzenia prawa

17. Lobbing a korupcja, ekonomiczny, polityczny i kulturowy wymiar korupcji, Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

18. Komisje śledcze

19. Rankingi korupcji

20. Indeksy Percepcji Korupcji Transparency International

21. Badania opinii publicznej o sposobie rozumienia pojęcia korupcji – Czy

w Polsce jest przyzwolenie społeczne na tego rodzaju zachowania?

22. Indeks Percepcji Korupcji 2013

23. Głośne afery korupcyjne, np. Włochy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Niemcy, Francja, instytucje Unii Europejskiej

24. Atlas korupcji

Literatura:

A. Kobylińska, G. Markowski, M. Solon-Lipiński, Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. , o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

www.antykorupcja.gov.pl/ak/prawo/polskie-przepisy/1625,Polskie-przepisy-prawa.html

– tu wszystkie przepisy

Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2014.

Europa bez korupcji, III Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2013.

Anticipates Corruption Threats In Poland, Warszawa 2013.

Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie, Warszawa 2011.

Jerzego Kosińskiego, Krzysztofa Kraka, Anny Koman (red.), Korupcja i Antykorupcja, Wybrane zagadnienia. Część I– III, Warszawa 2012. Strona | 3

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, Warszawa 2012.

Korupcja na przestrzeni wieków, Warszawa 2012

Mapa korupcji, 2010, 2011, 2012, 2013

„Przegląd Antykorupcyjny”, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba

www.antykorupcja.gov.pl

www.cba.gov.pl

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, przyswojenie wiedzy z omawianego zakresu, aktywność w trakcie dyskusji oraz przedstawienie 20 minutowego wystąpienia na jeden z wybranych tematów z wykorzystaniem liczącej co najmniej 10 pozycji literatury przedmiotu.

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie zaliczenia prezentacji, stopnia aktywności i frekwencji oraz wyników testu pisemnego.

Prowadzący dopuszcza tzw. wejściówki, sprawdzające stan przygotowania do zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marszałek-Kawa
Prowadzący grup: Joanna Marszałek-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest szczegółowa analiza problematyki związanej ze zwalczaniem zjawiska korupcji. W trakcie zajęć przekazywana jest wiedza na temat źródeł i form korupcji oraz najbardziej skutecznych metod jej zwalczania.

Pełny opis:

1. . Pojęcie korupcji, łapówkarstwa, nepotyzmu

2. Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją

3. Uchwała 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r.,

w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

4. Strategie Antykorupcyjne na Świecie

5. Służby powołane do walki z korupcją w Polsce – działalność CBA

6. Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie

7. Raporty z działalności CBA

8. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania korupcji

9. Konwencja 563 Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. oraz Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r., (Dz. U. z dnia 26 marca 2001 r.)

10. Przepisy Rady Europy w sprawie walki z korupcją

11. Przepisy antykorupcyjne w prawie bankowym

12. Ustawa o zamówieniach publicznych – przetargi

13. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce. Sfery narażone na działalność korupcyjną:

– służba zdrowia,

– informatyzacja,

– przetargi wojskowe,

– budowa autostrad,

– sport,

– Euro 2012,

– działalność urzędów,

– finansowanie partii politycznych,

– sądy i policja, itd.

14. Kodeksy etyczne

15. Rola mediów – IV władza

16. Mechanizmy zapobiegania korupcji w procesie tworzenia prawa

17. Lobbing a korupcja, ekonomiczny, polityczny i kulturowy wymiar korupcji, Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

18. Komisje śledcze

19. Rankingi korupcji

20. Indeksy Percepcji Korupcji Transparency International

21. Badania opinii publicznej o sposobie rozumienia pojęcia korupcji – Czy

w Polsce jest przyzwolenie społeczne na tego rodzaju zachowania?

22. Indeks Percepcji Korupcji 2013

23. Głośne afery korupcyjne, np. Włochy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Niemcy, Francja, instytucje Unii Europejskiej

24. Atlas korupcji

Literatura:

A. Kobylińska, G. Markowski, M. Solon-Lipiński, Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. , o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

www.antykorupcja.gov.pl/ak/prawo/polskie-przepisy/1625,Polskie-przepisy-prawa.html

– tu wszystkie przepisy

Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2014.

Europa bez korupcji, III Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2013.

Anticipates Corruption Threats In Poland, Warszawa 2013.

Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie, Warszawa 2011.

Jerzego Kosińskiego, Krzysztofa Kraka, Anny Koman (red.), Korupcja i Antykorupcja, Wybrane zagadnienia. Część I– III, Warszawa 2012. Strona | 3

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, Warszawa 2012.

Korupcja na przestrzeni wieków, Warszawa 2012

Mapa korupcji, 2010, 2011, 2012, 2013

„Przegląd Antykorupcyjny”, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba

www.antykorupcja.gov.pl

www.cba.gov.pl

Uwagi:

Odbywające się dwa razy w tygodniu dyżury stanowią dodatkową możliwość osobistego kontaktu prowadzącego ze studentem, który może służyć prowadzeniu dalszej dyskusji na zainicjowane na wykładzie tematy, omówieniu zaleconej literatury oraz konsultowaniu przygotowywanych na zaliczenie esejów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marszałek-Kawa
Prowadzący grup: Joanna Marszałek-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest szczegółowa analiza problematyki związanej ze zwalczaniem zjawiska korupcji. W trakcie zajęć przekazywana jest wiedza na temat źródeł i form korupcji oraz najbardziej skutecznych metod jej zwalczania.

Pełny opis:

1. . Pojęcie korupcji, łapówkarstwa, nepotyzmu

2. Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją

3. Uchwała 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r.,

w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

4. Strategie Antykorupcyjne na Świecie

5. Służby powołane do walki z korupcją w Polsce – działalność CBA

6. Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie

7. Raporty z działalności CBA

8. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania korupcji

9. Konwencja 563 Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. oraz Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r., (Dz. U. z dnia 26 marca 2001 r.)

10. Przepisy Rady Europy w sprawie walki z korupcją

11. Przepisy antykorupcyjne w prawie bankowym

12. Ustawa o zamówieniach publicznych – przetargi

13. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce. Sfery narażone na działalność korupcyjną:

– służba zdrowia,

– informatyzacja,

– przetargi wojskowe,

– budowa autostrad,

– sport,

– Euro 2012,

– działalność urzędów,

– finansowanie partii politycznych,

– sądy i policja, itd.

14. Kodeksy etyczne

15. Rola mediów – IV władza

16. Mechanizmy zapobiegania korupcji w procesie tworzenia prawa

17. Lobbing a korupcja, ekonomiczny, polityczny i kulturowy wymiar korupcji, Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

18. Komisje śledcze

19. Rankingi korupcji

20. Indeksy Percepcji Korupcji Transparency International

21. Badania opinii publicznej o sposobie rozumienia pojęcia korupcji – Czy

w Polsce jest przyzwolenie społeczne na tego rodzaju zachowania?

22. Indeks Percepcji Korupcji 2013

23. Głośne afery korupcyjne, np. Włochy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Niemcy, Francja, instytucje Unii Europejskiej

24. Atlas korupcji

Literatura:

A. Kobylińska, G. Markowski, M. Solon-Lipiński, Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. , o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

www.antykorupcja.gov.pl/ak/prawo/polskie-przepisy/1625,Polskie-przepisy-prawa.html

– tu wszystkie przepisy

Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2014.

Europa bez korupcji, III Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2013.

Anticipates Corruption Threats In Poland, Warszawa 2013.

Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie, Warszawa 2011.

Jerzego Kosińskiego, Krzysztofa Kraka, Anny Koman (red.), Korupcja i Antykorupcja, Wybrane zagadnienia. Część I– III, Warszawa 2012. Strona | 3

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, Warszawa 2012.

Korupcja na przestrzeni wieków, Warszawa 2012

Mapa korupcji, 2010, 2011, 2012, 2013

„Przegląd Antykorupcyjny”, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba

www.antykorupcja.gov.pl

www.cba.gov.pl

Uwagi:

Odbywające się dwa razy w tygodniu dyżury stanowią dodatkową możliwość osobistego kontaktu prowadzącego ze studentem, który może służyć prowadzeniu dalszej dyskusji na zainicjowane na wykładzie tematy, omówieniu zaleconej literatury oraz konsultowaniu przygotowywanych na zaliczenie esejów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marszałek-Kawa
Prowadzący grup: Joanna Marszałek-Kawa, Kamila Rezmer-Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest szczegółowa analiza problematyki związanej ze zwalczaniem zjawiska korupcji. W trakcie zajęć przekazywana jest wiedza na temat źródeł i form korupcji oraz najbardziej skutecznych metod jej zwalczania.

Pełny opis:

1. . Pojęcie korupcji, łapówkarstwa, nepotyzmu

2. Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją

3. Uchwała 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r.,

w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

4. Strategie Antykorupcyjne na Świecie

5. Służby powołane do walki z korupcją w Polsce – działalność CBA

6. Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie

7. Raporty z działalności CBA

8. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania korupcji

9. Konwencja 563 Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. oraz Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r., (Dz. U. z dnia 26 marca 2001 r.)

10. Przepisy Rady Europy w sprawie walki z korupcją

11. Przepisy antykorupcyjne w prawie bankowym

12. Ustawa o zamówieniach publicznych – przetargi

13. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce. Sfery narażone na działalność korupcyjną:

– służba zdrowia,

– informatyzacja,

– przetargi wojskowe,

– budowa autostrad,

– sport,

– Euro 2012,

– działalność urzędów,

– finansowanie partii politycznych,

– sądy i policja, itd.

14. Kodeksy etyczne

15. Rola mediów – IV władza

16. Mechanizmy zapobiegania korupcji w procesie tworzenia prawa

17. Lobbing a korupcja, ekonomiczny, polityczny i kulturowy wymiar korupcji, Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

18. Komisje śledcze

19. Rankingi korupcji

20. Indeksy Percepcji Korupcji Transparency International

21. Badania opinii publicznej o sposobie rozumienia pojęcia korupcji – Czy

w Polsce jest przyzwolenie społeczne na tego rodzaju zachowania?

22. Indeks Percepcji Korupcji 2013

23. Głośne afery korupcyjne, np. Włochy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Niemcy, Francja, instytucje Unii Europejskiej

24. Atlas korupcji

Literatura:

A. Kobylińska, G. Markowski, M. Solon-Lipiński, Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. , o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

www.antykorupcja.gov.pl/ak/prawo/polskie-przepisy/1625,Polskie-przepisy-prawa.html

– tu wszystkie przepisy

Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2014.

Europa bez korupcji, III Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2013.

Anticipates Corruption Threats In Poland, Warszawa 2013.

Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie, Warszawa 2011.

Jerzego Kosińskiego, Krzysztofa Kraka, Anny Koman (red.), Korupcja i Antykorupcja, Wybrane zagadnienia. Część I– III, Warszawa 2012. Strona | 3

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, Warszawa 2012.

Korupcja na przestrzeni wieków, Warszawa 2012

Mapa korupcji, 2010, 2011, 2012, 2013

„Przegląd Antykorupcyjny”, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba

www.antykorupcja.gov.pl

www.cba.gov.pl

Uwagi:

Odbywające się dwa razy w tygodniu dyżury stanowią dodatkową możliwość osobistego kontaktu prowadzącego ze studentem, który może służyć prowadzeniu dalszej dyskusji na zainicjowane na wykładzie tematy, omówieniu zaleconej literatury oraz konsultowaniu przygotowywanych na zaliczenie esejów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marszałek-Kawa
Prowadzący grup: Joanna Marszałek-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest szczegółowa analiza problematyki związanej ze zwalczaniem zjawiska korupcji. W trakcie zajęć przekazywana jest wiedza na temat źródeł i form korupcji oraz najbardziej skutecznych metod jej zwalczania.

Pełny opis:

1. . Pojęcie korupcji, łapówkarstwa, nepotyzmu

2. Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją

3. Uchwała 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r.,

w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

4. Strategie Antykorupcyjne na Świecie

5. Służby powołane do walki z korupcją w Polsce – działalność CBA

6. Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie

7. Raporty z działalności CBA

8. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania korupcji

9. Konwencja 563 Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. oraz Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r., (Dz. U. z dnia 26 marca 2001 r.)

10. Przepisy Rady Europy w sprawie walki z korupcją

11. Przepisy antykorupcyjne w prawie bankowym

12. Ustawa o zamówieniach publicznych – przetargi

13. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce. Sfery narażone na działalność korupcyjną:

– służba zdrowia,

– informatyzacja,

– przetargi wojskowe,

– budowa autostrad,

– sport,

– Euro 2012,

– działalność urzędów,

– finansowanie partii politycznych,

– sądy i policja, itd.

14. Kodeksy etyczne

15. Rola mediów – IV władza

16. Mechanizmy zapobiegania korupcji w procesie tworzenia prawa

17. Lobbing a korupcja, ekonomiczny, polityczny i kulturowy wymiar korupcji, Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

18. Komisje śledcze

19. Rankingi korupcji

20. Indeksy Percepcji Korupcji Transparency International

21. Badania opinii publicznej o sposobie rozumienia pojęcia korupcji – Czy

w Polsce jest przyzwolenie społeczne na tego rodzaju zachowania?

22. Indeks Percepcji Korupcji 2013

23. Głośne afery korupcyjne, np. Włochy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Niemcy, Francja, instytucje Unii Europejskiej

24. Atlas korupcji

Literatura:

A. Kobylińska, G. Markowski, M. Solon-Lipiński, Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. , o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

www.antykorupcja.gov.pl/ak/prawo/polskie-przepisy/1625,Polskie-przepisy-prawa.html

– tu wszystkie przepisy

Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2014.

Europa bez korupcji, III Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, Warszawa 2013.

Anticipates Corruption Threats In Poland, Warszawa 2013.

Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie, Warszawa 2011.

Jerzego Kosińskiego, Krzysztofa Kraka, Anny Koman (red.), Korupcja i Antykorupcja, Wybrane zagadnienia. Część I– III, Warszawa 2012. Strona | 3

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, Warszawa 2012.

Korupcja na przestrzeni wieków, Warszawa 2012

Mapa korupcji, 2010, 2011, 2012, 2013

„Przegląd Antykorupcyjny”, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba

www.antykorupcja.gov.pl

www.cba.gov.pl

Uwagi:

Odbywające się dwa razy w tygodniu dyżury stanowią dodatkową możliwość osobistego kontaktu prowadzącego ze studentem, który może służyć prowadzeniu dalszej dyskusji na zainicjowane na wykładzie tematy, omówieniu zaleconej literatury oraz konsultowaniu przygotowywanych na zaliczenie esejów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.