Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etykieta i dobre maniery w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-WOU-EDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Etykieta i dobre maniery w biznesie
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie dla BW - niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawowe zasady współżycia społecznego oparte na dobrych manierach.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 2 pkt. ECTS.

2 x min. 30 h = min. 60 h

Aby Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu, niezbędne jest:

- aktywne uczestnictwo w wykładzie;

- praca indywidualna (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału);

- aktywny udział w praktycznych prezentacjach i dyskusjach.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe reguły etykiety i savoir-vivre'u stosowane w relacjach biznesowych

W2: Student wie jak wykorzystywać poznane zasady w codziennych sytuacjach biznesowych oraz jak je wykorzystywać w realizacji różnych form przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi stosować w praktyce reguły savoir-vivre’u oraz odpowiednie metody i techniki w rozwiązywaniu problemów komunikowania instytucji biznesowych

U2: Student potrafi posługiwać się wybranymi normami i regułami savoir-vivre’u (w wymiarze społecznym i organizacyjnym) w szczególności w zakresie komunikowania instytucji biznesowych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student dąży do rozwoju: ma świadomość samorozwoju opartego na ciągłym pogłębianiu wiedzy i twórczą refleksję w odniesieniu do własnych doświadczeń

K2: Student potrafi stosować zasady etykiety i savoir-vivre'u podczas pracy w grupie.

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja.

3. Analiza materiałów źródłowych.

4. Interpretowanie zdjęć / krótkich filmów.

5. Praca w grupach / analiza przypadku.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami etykiety, dobrymi manierami oraz podstawami savoir-vivre’u. Ich znajomość pozwala na lepsze funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami etykiety, savoir-vivre’u oraz dobrymi manierami, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, odpowiedniego ubioru oraz zachowania podczas spotkań biznesowych zarówno o charakterze oficjalnym jak też nieoficjalnym. Cele te powinny być osiągnięte poprzez udział w dyskusji, komentowanie zaprezentowanych zdjęć oraz krótkich filmów i analizowanie konkretnych przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016

2. Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998

Literatura dodatkowa:

1. Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

2. Bortnowski A.W., Protokół dyplomatyczny i savoir vivre dla każdego, Ciechanów 2003

3. Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, wyd. V, Warszawa 2004

4. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta – Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. Obecność na wykładzie.

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe, plusy za aktywność na zajęciach).

Pytania dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisania oceny) należy zgłaszać najpóźniej w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład monograficzny - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.