Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Architektura krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AK-GP-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura krajobrazu
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu struktury krajobrazu

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 15

Ćwiczenia 15

Praca własna studenta 10

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze,

ekologiczne, fizyczno-geograficzne kształtujące przestrzeń (w tym walory przyrodnicze i antropogeniczne) K_W02,

- potrafi pozyskiwać i przetwarzać dane przestrzenne K_W05

- posiada podstawową wiedzę na temat historii, kultury, architektury,

sztuki, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajoznawstwa oraz ich znaczenia K_W01, K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

- umie ocenić zmiany w środowisku przyrodniczym zachodzące pod wpływem działalności człowieka oraz przydatność środowiska przyrodniczego dla różnych potrzeb K_U02, K_U04, K_U06

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu architektury krajobrazu w języku polskim, oraz ich prezentacji w formie multimedialnej podczas wystąpień publicznych K_U11

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia K_K01

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, wykazuje przy tym krytycyzm i empatię K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Pojęcie krajobrazu w architekturze krajobrazu.

Pełny opis:

Pojęcie i zadania architektury krajobrazu. Jednostki architektoniczno-krajobrazowe i ich rozpoznanie i zasady wydzielania.

Literatura:

Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z., 1981, Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa-Kraków.

Bogdanowski J., 1999, Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK) w studiach i projektowaniu (podstawowe wiadomości). Politechnika Krakowska, Kraków.

Chmielewski T. J., 2012, Systemy krajobrazowe struktura-funkcjonowanie-planowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Richling A., Solon J., 2011, Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Podstawą zaliczenia jest poprawne wykonanie w terminie dwóch zadań (projektów).

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

0-50% ndst,

51-75% dst,

75,1-90% db,

90,1- 100% bdb.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Lewandowska-Czuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Lewandowska-Czuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Lewandowska-Czuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)