Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Botanika i fitosocjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-BFIT-GPG-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Botanika i fitosocjologia
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w wykładach – 10h

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 20h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30godz.):

- czytanie literatury – 10h

- przygotowanie do zaliczenia – 20h

Łącznie: 60 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę w zakresie budowy organizmów roślinnych, ich systematyki, różnorodności oraz występujących w Polsce zbiorowisk roślinnych – K_W02, K_W12

W2: Zna metody służące opisaniu i klasyfikowaniu roślinności – K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać wiedzę i dane z literatury na temat budowy morfologicznej roślin, systematyki roślin oraz syntaksonomii zbiorowisk roślinnych – K_U01

U2: Analizuje i interpretuje skład płatów roślinnych, potrafi przypisać je do określonej jednostki syntaksonomicznej – K_U04, K_U13

U3: Rozumie potrzebę stałego uaktualniania i pogłębiania wiedzy z zakresu botaniki i fitosocjologii - K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi krytycznie ocenić stan posiadanej wiedzy - K_K05,

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz; Metody dydaktyczne podające: opis, wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną zaprezentowane dyscypliny: botanika, systematyka (taksonomia) i syntaksonomia zbiorowisk roślinnych, ich powiązania z innymi dziedzinami wiedzy, historia i współczesny stan badań. Zostanie omówiona morfologia roślin, historia powstania i rozwoju roślin telomowych (mszaki, paprotniki, nago- i okrytozalążkowe), charakterystyka poszczególnych grup. Oprócz tego zostaną zaprezentowane podstawowe założenia syntaksonomii zbiorowisk roślinnych i omówione jednostki fitosocjologiczne występujące w Polsce.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną zaprezentowane dyscypliny: botanika, systematyka (taksonomia) i syntaksonomia zbiorowisk roślinnych, ich powiązania z innymi dziedzinami wiedzy, historia i współczesny stan badań. Zostanie omówiona morfologiczna budowa roślin naczyniowych. Kolejnym zagadnieniem będzie historia powstania i rozwoju roślin telomowych - klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych grup: mszaki i paprotniki, rośliny nagozalążkowe, główne grupy roślin okrytozalążkowych. Oprócz tego zostaną zaprezentowane podstawowe założenia syntaksonomii zbiorowisk roślinnych wg. szkoły środkowoeuropejskiej Brauna-Blanqueta, podstawy klasyfikacji zbiorowisk roślinnych oraz omówione jednostki fitosocjologiczne występujące w Polsce. Tematem grupującym powyższe zagadnienia będzie geograficzne rozmieszczenie roślin na Ziemi i indykacyjna rola roślin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szweykowscy A. J. 2008. Botanika. T. 1 Morfologia., PWN, Warszawa.

2. Szweykowscy A. J. 2008. Botanika. T. 2 Systematyka., PWN, Warszawa.

3. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin., PWN, Warszawa

4. Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski.

5. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań

Literatura uzupełniająca:

1. Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. WSiP

2. Jasnowska J. i in. 2008. Botanika. Brasika, Szczecin.

3. Szafer W. Szata roślinna Polski. 1959. T. 1 i 2. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Test pisemny - W02, W012, U01, U04, U13, U14, K05

Kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie na ocenę - K_W02, K_W12, K_U01, K_U04, K_U13, K_U14, U_K05.

Zaliczenie wykładów: ocena na podstawie testu do uzupełnienia i testu wyboru zamkniętego, wymagany próg na ocenę

dostateczną – 55-60%, na dostateczny plus – 61-70%, dobry 71-80%, dobry plus – 81-90%, na bardzo dobry – 91-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 obyły się w formie zdalnej zgodnie z rozporządzeniem Rektora

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)