Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe-badania społeczno-ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-CTBSE-GP-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe-badania społeczno-ekonomiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (55 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 48

- udział w konsultacjach -7


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 20

- praca własna nad opracowaniem pracy zaliczeniowej - 25

W sumie 100 godz. = 4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: student ma wiedzę w zakresie społeczno-kulturowo-ekonomicznych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i lokalnego na danym obszarze - K_W01,

W02: posiada wiedzę podstawową w zakresie przestrzennych wymiarów zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych występujących na danym obszarze - K_W03;

W03: zna metody analizy zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących na danym obszarze - K_W06;

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: student pozyskuje wiedzę i informacje z dostępnych opracowań i baz danych - K_U01;

U02: student analizuje i interpretuje zachodzące w przestrzeni zjawiska społeczno-gospodarcze - K_U04,

U03: student przygotowuje i prezentuje analizy społeczno-gospodarcze danego obszaru wykorzystując język naukowy- K_U03, K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: student potrafi współdziałać i pracować w grupie - K_K02,

K02: student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania posiadanej wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej - K_K01,

K03: student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie racjonalnie postępować i zachować się w terenie - K_K03


Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przeprowadzenie badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w oparciu o kwerendę terenową.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest wykonanie badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w oparciu o kwerendę terenową; zapoznanie z przestrzennymi wymiarami zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych zachodzących na danym obszarze. Kompleksowe ujęcie problematyki - trójstopniowy podział badań: analiza materiałów zastanych, kwerenda terenowa (badania ilościowe i jakościowe, dokumentacja fotograficzna, obserwacja w terenie), analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów i danych, a następnie prezentacja rezultatów badań.

Literatura:

Zalecane lektury i materiały pomocnicze: Materiały dotyczące obszaru: opracowania książkowe i czasopisma, materiały niepublikowane (np. maszynopisy, analizy, ekspertyzy itp.), dane statystyczno-kartograficzne, dane zebrane z lokalnych instytucji publicznych.

Literatura jest ściśle skorelowana z aktualnym tematem zajęć terenowych. Miejsca realizacji zajęć terenowych są dobierane indywidualnie w zależności od aktualnych trendów i problemów przestrzenno-społeczno-ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie:

- opracowania merytorycznego analizy społeczno-gospodarczej danego obszaru (gromadzenie materiałów, analiza i przetwarzania oraz prezentacja wyników przeprowadzonych badań)

- aktywności (merytorycznej) na zajęciach

opracowanie merytoryczne analizy społeczno-gospodarczej danego obszaru (gromadzenie materiałów, analiza i przetwarzania oraz prezentacja wyników przeprowadzonych badań): W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03, U04, K01, K02, K03

aktywność: W02, W03, U03, K01, K02, K03

Ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Chodkowska-Miszczuk
Prowadzący grup: Justyna Chodkowska-Miszczuk, Roman Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Chodkowska-Miszczuk
Prowadzący grup: Justyna Chodkowska-Miszczuk, Roman Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Chodkowska-Miszczuk
Prowadzący grup: Justyna Chodkowska-Miszczuk, Paweł Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)