Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - regiony turystyczne Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-CTRTE-TIR-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - regiony turystyczne Europy
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach terenowych - 45


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń terenowych - 10

- czytanie literatury - 20

- przygotowanie projektu - 20


Łącznie: 85 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. ma wiedzę w zakresie złożoności i specyfiki turystyki kulturowej i geoturystyki i potrzeb turystycznych społeczeństwa; (K_W03;W05);

W2. rozumie wpływ czynników społecznych, historycznych, etnograficznych na powstanie atrakcyjności kulturowo-turystycznej danego obszaru, z uwzględnieniem specyfiki północnej Portugalii (m.in. Porto, Braga, Aveiro) jako miejsca spotkań różnych kultur (K_W03);

W3. zna źródła literaturowe i internetowe niezbędne do tworzenia ofert turystyki kulturowej i eventowej na terenie Porto i Bragi (K_W07;W09)

W4. Rozumie specyfikę rasową, etniczną, polityczną, gospodarczą i kulturową wybranych obszarów (K_W07;W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą, historii, etnografii, turystyki w tworzeniu produktów, które umożliwiają zdobycie doświadczenia i planowanie pracy zawodowej – K_U05, K_U10

U2: Analizuje cechy specyficzne wybranego regionu kulturowego i wskazuje zachodzące w nich przemiany kulturowe – K_U05, K_U07, K_U10

U3: rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego w celu zachowania kulturowej bazy turystyki w kontekście ekonomicznego rozwoju regionu;

U4: - wykorzystuje dostępne źródła informacji w języku angielskim, w tym źródła elektroniczne w celu stworzenia produktu turystycznego – kulturowej trasy turystycznej;

U5 pogłębia wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w źródłach literaturowych i internetowych – K_U05.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Ma świadomość różnic rasowych, etnicznych, kulturowych, religijnych i społecznych – K_K03, K_K10 (efekt kierunkowy)

K2: Postrzega Europę jako wspólne dobro w kontekście dziedzictwa kulturowego;

K3 kształtuje w sobie postawy tolerancji wobec odmiennych kultur, religii i postaw życiowych – K_K03, K_K10;

K4: Jest świadomy złożoności świata społecznego i wrażliwy na zróżnicowanie kulturowe - K_K06

K5: aktywnie i efektywnie współpracuje w zespole.


Metody dydaktyczne:

j.n.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć terenowych jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kulturoznawstwa oraz turystyki wybranego obszaru europejskiego (północna Portugalia).

Pełny opis:

Celem zajęć terenowych jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kulturoznawstwa oraz turystyki wybranego obszaru (północna Portugalia). Studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic w różnych aspektach życia i gospodarowania, a także z problematyką przemian zachodzących dawniej i obecnie na skutek procesów kolonializmu, globalizacji (przeobrażenia społeczne, kulturowe, ekonomiczne oraz ich znaczenie dla kontekstów lokalnych).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lopes A.P. & Soares F., 2017, Tourism planning and development: The case of Portugal’s Norte region; Tourism & Management Studies, 13(4): 20-29

Charzyński P., Łyszkiewicz A, Musiał M., 2017, Portugal as a culinary and wine tourism destination, “Geography and Tourism” nr 5(1), s. 85-100.

Zralek P. 2017, Atlas turystyczny Portugalii; SBM.

Literatura uzupełniająca:

Cachinho H. 2015. Problem Based Learning and European Heritage [w:] S. Sahin & P. Charzyński (Red.) THE CULTURAL HERİTAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE. Pegem Akademi, Ankara, s. 107-120.

Oliveira E., 2014, The tourism potential of Northern Portugal and its relevance for a regional branding strategy. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) Vol. 2 (2): 54-78.

Remoaldo P.C., Ribeiro J.C., Vareiro L., Santos J.F., 2014, Tourists’ perceptions of world heritage destinations: The case of Guimara˜es, (Portugal), Tourism and Hospitality Research, Vol. 14(4) 206–218

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie projektu - K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_U05, K_U07 K_U10

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę 3.0 – 51-60%; 3.5 – 61-70%; 4.0 – 71-80%; 4.5 – 81-90%; 5.0 – 91-100%

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

Identyczne jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

Identyczne jak w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Ćwiczenia terenowe realizowane w Portugalii w okresie maj/czerwiec 2020. Koszt przelotu ok. 700 PLN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński, Edyta Kalińska-Nartiša
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Edyta Kalińska-Nartiša
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.