Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-CTSP-G-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe specjalistyczne
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, w tym podstaw geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, hydrologii oraz klimatologii i meteorologii, geografii społeczno-ekonomicznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 34 h


2. Praca własna studenta 20 h


- przygotowanie do zajęć 5 h


- czytanie literatury 5 h


- opracowanie projektów 10 h


Suma godzin: 60 h

W roku akademickim 2020/21 w semestrze letnim sposób prowadzenia zajęć (kontaktowy/zdalny) zostanie określony odrębnym

Zarządzeniem Rektora przed rozpoczęciem semestru


Efekty uczenia się - wiedza:

- rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące w przestrzeni geograficznej, student ma wiedzę z zakresu dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce i w szczególności w województwie kujawsko-pomorskim – K_W01, K_W04,


- ma wiedzę z zakresu geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, hydrologii oraz klimatologii i meteorologii, zna ich miejsce w systemie nauk i relację do innych dyscyplin naukowych, wymienia i rozróżnia czynniki wpływające na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – K_W03, K_W04, K_W07,K_W08, K_W11,


- zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami służącymi do prowadzenia pomiarów i obserwacji terenowych – K_W20

Efekty uczenia się - umiejętności:

- studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej z zakresu geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, hydrologii oraz klimatologii i meteorologii, geografii społeczno-ekonomicznej – K_U02,


- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać procesy zachodzące w przestrzeni geograficznje oraz analizować ich przyczyny i przebieg – K_U06,


- potrafi przeprowadzać obserwacje i pomiary terenowe przy użyciu różnorodnych technik i urządzeń – K_U07,


- potrafi samodzielnie formułować wnioski o środowisku geograficznym na podstawie pomiarów i obserwacji terenowych – K_U08,


- posługuje się mapami w pracach terenowych – K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę stałej aktualizacji wiedzy geologicznej, geomorfologicznej, gleboznawczej, hydrologicznej, klimatologicznej i meteorologicznej oraz zna ich praktyczne zastosowanie oraz rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy z zakresu współpracy samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami - K_K01, K_K02, K_K03, K_K04,


- rozumie potrzebę systematycznego studiowania literatury fachowej w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu geografii fizycznej – K_K05,


- potrafi współdziałać i pracować w zespole – K_K07,


- potrafi postępować zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania pomiarów i obserwacji terenowych – K_K10

Metody dydaktyczne:

- pokaz


- ćwiczenie


- instruktaż

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami badań terenowych stosowanych w geologii, geomorfologii, gleboznawstwie, hydrologii oraz klimatologii i meteorologii. Ponadto studenci zaznajamiają się z problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas wyjazdu terenowego studenci oceniają współczesny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru wytypowanego do badania w kontekście kształtowania polityki lokalnej/regionalnej przez samorządy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami badań terenowych stosowanych w geologii, geomorfologii, gleboznawstwie, hydrologii oraz klimatologii i meteorologii.

Zakres treści:

1. Analiza sukcesji osadów czwartorzędowych w odsłonięciu geologicznym.

2. Kartowanie geologiczne obszaru młodoglacjalnego.

3. Kartowanie geomorfologiczne obszaru młodoglacjalnego.

4. Analiza profilu glebowego.

5. Analiza pomiarów i obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych.

6. Określą poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru wytypowanego do badania

7. Przeprowadzają badania własne (ankiety, wywiady)

8. Dokonają podsumowania badań uwzględniając wskazane studium przypadku

Literatura:

Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski,. GUGiK, Warszawa, 2014.

Evans D.J.A., Benn D.I., 2004. A practical guide to the study of glacial sediments. Arnold.

Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H., 1996. Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. PWN, Warszawa.

Instrukcja do Szczegółowej map geomorfologicznej polskiego niżu. PAN, Instytut Geografii, Toruń, 1962.

Instrukcja opracowania i wydania Szczegółowej map geologicznej Polski w skali 1: 50 000, wyd. II, PIG, Warszawa, 1962.

Kłysik K., Kożuchowski K., Tarajkowska M., 1990. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii. Wyd. UŁ.

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000. Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. PWN, Warszawa.

Marks L., Ber. A., 1999. Metodyka opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, PIG, Warszawa.

Stow D.A.V., 2005. Sedimentary Rocks in the Field. A color guide. Academic Press.

Woś A., 2000. Meteorologia dla geografów. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt- raport (na podstawie kwerendy terenowej):

51-60 % dostateczny,

61-70 % dostateczny plus,

71-80 % dobry,

81-90 % dobry plus,

91-100 % bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pius
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Radosław Golba, Michał Jankowski, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Michał Kwiatkowski, Bożena Pius, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Golba
Prowadzący grup: Andrzej Dubiniewicz, Radosław Golba, Michał Jankowski, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Michał Kwiatkowski, Ireneusz Sobota, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Golba
Prowadzący grup: Andrzej Dubiniewicz, Radosław Golba, Michał Jankowski, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Michał Kwiatkowski, Ireneusz Sobota, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)