Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Eksploracja obszarów polarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-EOP-TIR-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Eksploracja obszarów polarnych
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – 17 godz.

- Wykład - 15 godzin.

- Konsultacje – 2 godz.

Praca własna studenta – 8 godz.

- Studiowanie literatury i przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 8 godzin.

Razem: 25 godzin = 1 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Student zna historię eksploracji Arktyki i Antarktyki (K_W04).

W02: Student zna uwarunkowania przyrodnicze, prawne i logistyczne oraz zagrożenia dla turystyki w Arktyce i Antarktyce - K_W03, K_W11, K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student umie pozyskać dane i dokonać ich krytycznej analizy dla potrzeb zorganizowania wyjazdu turystycznego w regiony polarne – K_U04

U2: Potrafi zaplanować wyjazd w regiony polarne uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, zagrożenia dla zdrowia i życia - K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy z zakresu turystyki polarnej – K_K01

K2: Ma świadomość zagrożeń dla życia w warunkach polarnych – K_K08

K3: Promuje zdrowie i aktywność fizyczną podejmując wyzwania w trudnych warnunkach polarnych – K_K07


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjno-problemowy.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę turystyki w regionach polarnych. Jej uwarunkowania środowiskowe oraz społeczne. Zapozna się z zagrożeniami oraz sposobami właściwego przygotowania się do eksploracji terenów polarnych.

Pełny opis:

1. Środowisko przyrodnicze (położenie, klimat, wody, lodowce, flora i fauna) Arktyki i Antarktyki

2. Historia eksploracji Arktyki i Antarktyki.

3. Ruch turystyczny w Arktyce i Antarktyce (oferty i możliwości)

4. Uwarunkowania administracyjne, klimatyczne i logistyczne eksploracji obszarów polarnych.

5. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka w regionach polarnych.

6. Kolokwium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wiśniewski E., 1989, Antarktyda – lodowa pustynia, Warszawa: 1-128.

Wiśniewski E., 1995, Antarktyda, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata, t. 1, Australia, Oceania, Antarktyda, Kraków: 202-242.

Cameron I., Antarctica. The last continent, Cassell&Company Ltd., London, ss. 356.,

Jahn, Lód i zlodowacenia, Warszawa 1971;

Kosiba, Śniegi, lodowce – lądolody, Wydawnictwo SiP, Warszawa 1978;

King J.C., Turner J., 1997, Antarctic meteorology and climatology, Cambridge University Press: ss. 409.

Gurgul H. 1993 Białe pustynie: Antarktyka, Arktyka. Wydawnictwo Kupisz.

Sobota I. (eds.) 2015. Dom daleko od domu: Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń. 546 pp.

Literatura uzupełniająca:

Kejna M., 2008, Rozkład przestrzenny i zmiany temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ss. 287.

Orvig S., (red.) 1970, Climates of the polar regions, World Survey of Climatology, 14, Elsevier Pub. Company, Amsterdam-London-New York: ss. 355.

Sobota I. 2013. Współczesne zmiany kriosfery północno-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie regionu Kaffiøyry. Wydawnictwo Naukowe UMK. 449 pp.

Ponadto źródła internetowe.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (W03, W04, W011, W014, U04, U05)

Kryteria: dst: 51-60% punktów, dst plus: 61-70%, db: 71-80%, db plus: 81-90%, bdb: 91-100%

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Marek Kejna, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Marek Kejna, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna, Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Marek Kejna, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)