Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etykieta w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-EWBTIR-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Etykieta w biznesie
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii oraz norm współżycia społecznego. Bieżąca znajomość wydarzeń ze świata biznesu (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 4 pkt. ECTS (2 pkt - wykład + 2 pkt ćwiczenia).

4 x min. 25 h = min. 100 h

Aby Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu, niezbędne jest:

- uczestnictwo w zajęciach (wykład - 15h, ćwiczenia 15h);

- praca indywidualna (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału - 40h);

- przygotowanie do zaliczenia (30h);

- aktywny udział w praktycznych prezentacjach i dyskusjach;

- zaliczenie tzw. "wejściówek";

- udział w konsultacjach.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych oraz terminologii turystyki i sportu, interdyscyplinarnego charakteru zjawiska turystyki, miejsca i znaczenia turystyki i sportu w systemie nauk i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk społecznych (K_W01)

W2: Student zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne, kształtujące i organizujące przestrzeń turystyczną (K_W05)

W3: Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wykorzystywać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, w tym literaturę przedmiotu (K_U01)

U2: Student posiada umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych w ramach turystyki, rekreacji i sportu (K_U07)

U3: Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz strategiami działań praktycznych w odniesieniu do klienta oraz grupy społecznej (K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę

ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu turystyki, rekreacji i sportu (K_K01)

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja.

3. Analiza materiałów źródłowych.

4. Interpretowanie zdjęć / krótkich filmów.

5. Praca w grupach / analiza przypadku.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (zajęcia na platformie Zoom - link wysyłany przed każdymi zajęciami).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami etykiety, dobrymi manierami oraz podstawami savoir-vivre’u. Znajomość powyższych zagadnień pozwala na lepsze funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu.

Ćwiczenia mają na celu w praktyczny sposób przybliżyć tematykę omawianą na wykładzie.

Zajęcia w szczególny sposób uwzględniają specyfikę branży hotelowej, restauracyjnej i turystycznej.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami etykiety, savoir-vivre’u oraz dobrymi manierami, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki branży (turystycznej, hotelarskiej, restauracyjnej). Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, zachowania i odpowiedniego ubioru podczas spotkań biznesowych zarówno o charakterze oficjalnym, jak też nieoficjalnym. Cele te powinny być osiągnięte poprzez udział w dyskusji, komentowanie zaprezentowanych zdjęć oraz krótkich filmów i analizowanie konkretnych przypadków.

Tematyka wykładów:

1. Podstawowe pojęcia oraz dyskusja nt. potrzeby stosowania reguł etykiety we współczesnym świecie.

2. Podstawowe reguły w kontaktach biznesowych.

- rodzaje spotkań towarzyskich i biznesowych

- rodzaje wizyt zagranicznych

- praktyczne aspekty wizyty biznesowej

- precedencja w kontaktach oficjalnych

3. Profesjonalna obsługa klienta biznesowego.

- podstawowe zasady pracy profesjonalisty

- czego profesjonalista nie robi

- etapy obsługi klienta

- typologia klientów

- asertywność

- rozmowa telefoniczna

4. Zasady ubioru i stroje w świecie biznesu.

- podstawowe zasady

- biznesowy dress code

- najczęściej popełniane błędy

5. Korespondencja tradycyjna i elektroniczna.

- netykieta

- podstawowe elementy pisma oficjalnego

- reguła alternatu

6. Różnice międzykulturowe - wybrane kraje.

7. Egzamin końcowy.

Tematyka ćwiczeń:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Dobre maniery każdego dnia

- pierwsze wrażenie (komponenty, znaczenie)

- powitanie / pożegnanie, całowanie w rękę

- wymiana wizytówek

- przechodzenie na "ty"

- precedencja towarzyska i biznesowa

3. Organizacja spotkania biznesowego

- gość w biurze

- negocjacje i podpisywanie umów

- aranżacja stołu - rozmieszczenie osób

- precedencja w samochodzie

- protokół flagowy

4./5./6. Organizacja przyjęcia biznesowego (na zajęcia proszę przynieść serwetkę kwadratową - papierową lub materiałową)

- aranżacja stołów (oświetlenie, obrusy, kwiaty, zastawa, sztućce, szkło)

- nakrycia

- zaproszenia na spotkanie

- kartoniki z nazwiskami, karty menu, jak przygotować menu

- różnice międzykulturowe (ograniczenia dietetyczne)

- aperitif

- rodzaje serwisu

- style zachowania przy stole, mowa sztućców

- toast

7. Podstawowe zasady dotyczące ubioru i stroje oficjalne (na zajęcia proszę przynieść krawat).

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2014

2. Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998

Literatura dodatkowa:

1. Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

2. Bortnowski A.W., Protokół dyplomatyczny i savoir vivre dla każdego, Ciechanów 2003

3. Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, wyd. V, Warszawa 2004

4. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta – Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna 1 nieobecność bez konieczności dokumentowania zwolnieniem lekarskim czy inną formą usprawiedliwienia).

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe, plusy za aktywność na zajęciach).

3. Zaliczenie tzw. "wejściówek / małych sprawdzianów” (krótkie pytania sprawdzające poziom przygotowania do bieżących zajęć, binarny system oceniania - zaliczone lub niezaliczone)

4. Zaliczenie pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

5. Zaliczenie pisemnego egzaminu (po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń).

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (zajęcia na platformie Zoom - link wysyłany przed każdymi zajęciami).

Wymagany próg (kolokwium i egzamin) - na ocenę dostateczną 51-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Nadprogramowe nieobecności powinny być zaliczane na bieżąco na dyżurze.

Pytania dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisania oceny) należy zgłaszać najpóźniej w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.