Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleby antropogeniczne i technogeniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GAIT-GPX-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gleby antropogeniczne i technogeniczne
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu gleboznawstwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach - 30 h

- udział w konsultacjach - 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do testu końcowego - 30 h


W sumie 65 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna pojęcia i terminy służące do opisywania gleb antropogenicznych i technogenicznych (K_W02);

W2: Wie, jaki jest wpływ pokrywy glebowej obszarów zurbanizowanych na życie i funkcjonowanie człowieka (K_W02);

W3: Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w glebach antropogenicznych i technogenicznych, posiada wiedzę z zakresu gleboznawstwa niezbędną do ich objaśniania (K_W03, K_W06);

W4: ma wiedzę dotyczącą metod stosowanych w badaniach gleb terenów przekształconych przez człowieka (K_W06);


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zdiagnozować przekształcenia gleb związane z funkcjonowaniem ekosystemów sztucznych i półnaturalnych (K_U01, K_U02);

U2: Potrafi wskazać i opisać różne typy gleb występujących w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gleb terenów zurbanizowanych (K_U02);

U3: Potrafi interpretować w sposób kompleksowy zjawiska i procesy zachodzące w glebach ekosystemów sztucznych i półnaturalnych (K_U04);

U4: Potrafi wskazać praktyczne zastosowania dla wyników badań gleb terenów przekształconych przez człowieka (K_U08);


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Docenia wartość zasobów glebowych w użytkowaniu obszarów przekształconych przez człowieka (K_K03, K_K04, K_K05);

K2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K04, K_K06).


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacjami multimedialnymi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia związane z genezą, występowaniem, właściwościami oraz klasyfikacją gleb przekształconych przez człowieka w wyniku działalności rolniczej (antropogenicznych) i pozarolniczej (technogenicznych). Ponadto studenci zostaną zaznajomieni z problematyką dotyczącą funkcjonowania tych gleb w krajobrazie i ich wpływu na zdrowie człowieka, a także z wybranymi aspektami prawnymi.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia. Funkcje i świadczenia ekosystemowe gleb w środowisku naturalnym i przekształconym przez człowieka – 2h

2. Człowiek jako czynnik glebotwórczy. Rodzaje, przyczyny i skutki przekształceń środowiska glebowego. Degradacja gleb – 4 h

3. Gleby antropogeniczne i technogeniczne w regionalnych i międzynarodowych klasyfikacjach gleb. Historia badań. SUITMA – 2h

4. Przekształcenia krajobrazu na obszarach rolniczych, industrialnych i miejskich. Gleby antropogeniczne i technogeniczne jako archiwa krajobrazu – 2h

5. Wpływ antropogenicznych i technogenicznych przekształceń gleb na zdrowie człowieka – 2h

6. Wybrane aspekty prawne dotyczące gleby antropogenicznych i technogenicznych – 2h

7. Charakterystyka gleb antropogenicznych i technogenicznych w ujęciu WRB – 10 h

8. Przykłady antropogenicznych i technogenicznych przekształceń gleb w regionie kujawsko-pomorskim – 6 h

Literatura:

R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz, Badania ekologiczno-gleboznawcze, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, 2005,2011;

P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek (Red.) Technogenic soils of Poland, Polish Society of Soil Science, Toruń, 2003;

P. Charzyński, M. Markiewicz, M. Świtoniak (Red.) Technogenic soils Atlas, Polish Society of Soil Science, Toruń, 2003;

A. Greinert, Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 2000;

A. Greinert, Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2003;

M. Stroganova, A. Myagkova, T. Prokofieva, I Skvortsova, Soils of Moscow and Urban Environment, Moskwa, 1998;

C. Gardi (Red.), 2017. Urban Expansion, Land Cover - Soil Ecosystem Services, Routledge, Oxon and New York

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: Test obejmujący treści przekazywane na wykładach- K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U08.

Wymagany próg na ocenę dost. - 51-60%, dost.+ - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry+ - 81-90%, bdb - 91-100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Hulisz
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.