Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geologia a formy krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GFK-G-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geologia a formy krajobrazu
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie geologii dynamicznej i geomorfologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin w ramach zajęć

45 godzin pracy własnej (przygotowanie do zajęć, czytanie literatury, sporządzenie raportów z zajęć, wykonanie ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium)

6 godzin konsultacji

Efekty uczenia się - wiedza:

- rozumie złożone zjawiska i procesy geologiczne i geomorfolologiczne zachodzące w przestrzeni geograficznej - K_W01

- interpretuje zjawiska i procesy geologiczne i geomorfologiczne w pracy badawczej i działaniach praktycznych w oparciu o dane empiryczne – K_W02

- zna podstawowe cechy strukturalne i teksturalne skał magmowych, osadowych i metamorficznych – K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

- umiejętnie korzysta z istniejących geologicznych i geomorfologicznych danych analogowych i cyfrowych, potrafi je wyszukać oraz dokonać ich krytycznej oceny, analizy i selekcji – K_U03

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśnić zależności zachodzące pomiędzy budową geologiczną a rzeźbą terenu oraz formułuje na ich podstawie uzasadnione wnioski – K_U06

- potrafi samodzielnie formułować racjonalne wnioski na podstawie wiedzy teoretycznej i danych przestrzennych pochodzących z wielu źródeł do opisu i analizy procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę systematycznego studiowania literatury fachowej w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu geologii i geomorfologii – K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie multimedialnej, bogato ilustrowany rysunkami, schematami i modelami z literatury oraz oryginalnymi materiałami zebranymi podczas własnych badań i konferencji naukowych.


Ćwiczenia obejmują pracę z okazami (skały, skamieniałości), mapami i przekrojami geologicznymi , wykonywaną indywidualnie i w zespołach (rozwiązywanie zadań problemowych, dyskusja)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi formowania przewodnich form krajobrazu na Ziemi.

Pełny opis:

Wykład:

1. Procesy geologiczno-geomorfologiczne prowadzące do powstania przewodnich form krajobrazu na Ziemi uwarunkowanych tektoniką i budową geologiczną: Wprowadzenie do geologii krajobrazu

2. Krajobraz a czas geologiczny

3. Tektonika płyt a megaformy krajobrazu;

4. Trzęsienia ziemi i ich wpływ na krajobraz;

5. Wulkany i systemy wulkaniczne;

6. Deformacje skał i struktury tektoniczne;

7. Tektonika a formy krajobrazu;

8. Formy rzeźby denudacyjnej uwarunkowane geologią;

9. Wybitne formy krajobrazu o różnej genezie.

Ćwiczenia:

Interpretacja form krajobrazu na wybranych obszarach (o rzeźbie krasowej, wulkanicznej, polodowcowej, krawędziowej, osuwiskowej oraz o budowie fałdowej i płytowej) na podstawie analizy map, szkiców i modeli topograficznych, geomorfologicznych oraz geologicznych.

Intepretacja procesów geologiczno-geomorfologicznych na podstawie zapisu w wybranych skałach krystalicznych i osadowych.

Sporządzenie szkicu geomorfologicznego dla wybranego obszaru.

Literatura:

Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E., 2018 (lub starsze), Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Wyd. PWN. Warszawa.

Dadlez R., Jaroszewski W., 1994, Tektonika. Wyd. PWN. Warszawa.

Galon R., 1979, Formy powierzchni ziemi, PWSiP;

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN;

Ollier C., 1986, Tektonika a formy krajobrazu, PWN;

Mizerski W., 2006, Geologia dynamiczna. Wyd. PWN. Warszawa.

Migoń P., 2006. Geomorfologia, PWN, Warszawa.

Migoń P. (red.), 2010, Geomorphological Landscapes of the World. Springer, s. 375.

Piaścik H., 2009, Podstawy geologii i geomorfologii. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne - esej.

Ćwiczenia:

Kolokwium – K_W01

Projekty – K_W02, K_U03, K_U06, K_U08

Aktywność – K_K05

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wysota
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wysota
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)