Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geozagrożenia w planowaniu przestrzennym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GPP-GP-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geozagrożenia w planowaniu przestrzennym
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu nauk o środowisku z zakresu badań atmosfery, hydrosfery, kriosfery, litosfery, pedosfery. biosfery i działalności człowieka.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela – 32 godz.

- wykład – 30 godz.

- konsultacje – 2 godz.

Na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny czas na przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, wynosi 20 godz.

W sumie 52 godz. = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna procesy fizyczno-geograficzne prowadzące do powstania groźnych zjawisk przyrodniczych powodujących zagrożenie dla życia i działalności człowieka, a zawłaszcza w gospodarce przestrzennej – K_W02

W2 – Zna obszary występowania różnych zjawisk przyrodniczych stanowiących zagrożenie dla gospodarki przestrzennej – K_W02, K_W09

W3 – Wykorzystuje wiedzę o różnych zagrożeniach atmosferycznych, hydrologicznych i geomorfologicznych w planowaniu przestrzennym – K_W09, K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować występowanie i intensywność zjawisk przyrodniczych oraz ocenić stopień zagrożenia dla gospodarki – K_U02, K_U04

U2: Potrafi wykorzystać różne źródła informacji i wykorzystać je w planowaniu przestrzennym, wykazując umiejętność rozpoznawania zagrożeń oraz ich prognozowania – K_U01, K_U04

U3: Posiada umiejętności planowania przestrzeni minimalizujących skutki wystąpienia geozagrożeń – K_U06, K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wiarygodności informacji na temat geozagrożeń, wyjaśnia ich przyczyny oraz potrafi ocenić ich skalę – K_K01

K2: Rozwiązuje problemy związane z wystąpieniem geozagrożeń – K_K05


Metody dydaktyczne:

Prezentacja wiedzy na wykładzie informacyjnym i problemowym

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Na wykładzie zostaną omówione geozagrożenia wywoływane przez naturalnie oraz antropogeniczne zjawiska występujące na kuli ziemskiej, a zwłaszcza w Polsce. Omówiony zostanie system monitorowania tych zjawisk oraz sposoby ograniczania ich skutków w gospodarczej działalności człowieka, m.in. poprzez właściwe planowanie przestrzenne.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione geozagrożenia wywoływane przez naturalnie zjawiska przyrodnicze występujące w atmosferze, hydrosferze, pedosferze i litosferze powstające pod wpływem czynników egzogenicznych, jak i endogenicznych oraz działalności człowieka. Podana zostanie geneza tych zjawisk, ich przebieg oraz zagrożenia jakie powodują dla gospodarki człowieka. Omówiony zostanie system monitorowania tych zjawisk oraz sposoby minimalizowania ich skutków. Omówiona zostanie skala geozagrożeń występujących w różnych regionach Polski i świata. Podane zostaną przykłady geozagrożeń dla gospodarczej działalności człowieka: dla przemysłu, budownictwa, rolnictwa, transportu i komunikacji, turystyki i rekreacji i innych. Podane zasady i dobre praktyki w planowaniu przestrzennym ograniczające negatywne skutki tych zjawisk.

Zakres tematów:

- zjawiska atmosferyczne: fale upałów, fale mrozów, burze, trąby powietrzne, gradobicia, gwałtowne opady atmosferyczne, susze, cyklony tropikalne, orkany, szkwały, silne wiatry lokalne (feny, bora), mgła, gołoledź, zamieć śnieżna, burze pyłowe oraz zanieczyszczenie powietrza (smog), efekt cieplarniany.

- zjawiska hydrologiczne: powodzie (opadowe, roztopowe, zatorowe, sztormowe), susze hydrologiczne, lawiny błotne, lawiny oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

- trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów (oraz inne zjawiska

wulkaniczne) w Polsce i na świecie. Systemy monitoringu o ostrzegania.

Antropogeniczne trzęsienia ziemi – przykłady z Polski.

- tuchy masowe – obrywy, osuwiska, spływy. Sposoby monitoringu i

zapobiegania – SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej). Ruchy masowe

na niżu Polskim.

- geozagrożenia w strefie przybrzeżnej (fale tsunami, osiadanie

wybrzeży, niszcząca działalność fal). Geozagrożenia spowodowane

wzrostem globalnego poziomu morza. Powodzie oraz zanieczyszczenie wód

powierzchniowych i podziemnych.

- zjawiska krasowe, zapadliska (przykład – kopalnia w Wapnie).

Geozagrożenia w krajobrazie górskim i lodowcowym – lawiny, cielenie

się lodowców, góry lodowe. Pozostałe geozagrożenia: impakty

meteorytów, zmiana biegunów magnetycznych Ziemi.

- ocena możliwości wystąpienia oraz propozycja zapobiegania skutkom

różnych rodzajów geozagrożeń dla wybranych obszarów w Polsce i na

świecie. Metody uwzględniania skutków zagrożeń środowiskowych w

planowaniu przestrzennym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Allen P, A., 2000, Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Andel van T.H., 1991, Historia Ziemi. Wyd. PWN. Warszawa

Andel van T.H., 1997, Nowe spojrzenie na starą planetę. Wyd. PWN. Warszawa

Cerveny R., 2008, Wielkie katastrofy i anomalie klimatyczne w dziejach, Bellona, Warszawa

Chanen C.R., Morrisom D., 1999, Kataklizmy w historii wszechświata. Wyd. Amber. Warszawa

Graniczny M., Mizerski W., 2007, Katastrofy przyrodnicze. PWN. Warszawa

Graniczny M., Mizerski W., 2017, Geozagrożenia. PWN. Warszawa

Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa.

Migoń P., 2006, Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Mizerski W., Orłowski R., 2017, Geozagrożenia, PWN, Warszawa

Pawłowska K., Słysz K., 2002, Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym, Poradnik metodyczny, Instytut. Gosp. Przestrzennej i Komunalnej.

Literatura uzupełniającą:

Ahrens C.D., Samson P., 2011, Extreme weather & climate, Brookc/Cole Cengage Learning, USA, ss. 508.

Galon R., 1979, Formy powierzchni Ziemi, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, WSiP, Warszawa;

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa,

Książkiewicz M., 1979, Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa

Kumar B.R., 2014, Disaster Education and Management. Springer Verlag. Berlin

Tamulewicz J., 1997, Pogoda i klimat Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 5, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów kształcenia - test pisemny w celu wystawienia oceny.

Kolokwium – W01-2, U01,K01. Kryteria: 51-60% – dostateczny, 61-70% – dostateczny plus, 71-80% – dobry, 81-90% – dobry plus, powyżej 90% – bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna, Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Marek Kejna, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna
Prowadzący grup: Marek Kejna, Włodzimierz Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Marek Kejna, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Marek Kejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Marek Kejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)