Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geografia turystyczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GTPTIR-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna Polski
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie turystyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (64 godz.):

- udział w wykładach - 30

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 30

- udział w konsultacjach - 4


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (31 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 6

- praca własna nad pracami zaliczeniowymi - 10

- przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecność na zaliczeniu - 15

W sumie 95 godz. = 6 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe pojęcia, zakres tematyczny i metody badawcze geografii turystyki, miejsce i znaczenia geografii turystyki w systemie nauk i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk przyrodniczych i społecznych - K_W01

W2: zna i rozumie przyrodnicze, ekologiczne, fizyczno-geograficzne, historyczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtujące i organizujące przestrzeń turystyczną w Polsce - K_W05, K_W07

W3: zna podstawowe cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski oraz regiony fizycznogeograficzne i historyczne - K_W07

W4: zna walory turystyczne przyrodnicze i kulturowe Polski (wypoczynkowe, krajoznawcze, specjalistyczne) oraz regiony turystyczne w Polsce - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystywać różne źródła informacji turystycznej o Polsce (literatura, mapy, internet) - K_U01

U2: potrafi waloryzować cechy środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki w Polsce i oceniać zmiany zachodzące w nim pod wpływem działalności człowieka - K_U06

U3: posiada umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych w ramach turystyki zachodzących w Polsce - K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu geografii turystyki - K_K01

K2: ma świadomość znaczenia wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze, na rozwój jednostki oraz grup społecznych w Polsce - K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia audytoryjne oparte o metodę projektu z wykorzystaniem analogowych i cyfrowych materiałów źródłowych.

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poznają: podstawowe pojęcia i zakres badawczy geografii turystyki; uwarunkowania oraz następstwa turystyki; przydatność przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego; podstawowe cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski; rys historyczny rozwoju turystyki w Polsce; ważniejsze regiony i walory turystyczne, ośrodki oraz obiekty turystyczne w Polsce; oddziaływanie turystyki na środowisko. Zapoznają się z metodami stosowanymi w geografii turystycznej, m.in. z metodami oceny atrakcyjności turystycznej oraz waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki na przykładach z Polski.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia, zakres tematyczny i metody badawcze geografii turystyki; geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych i jej związki z innymi obszarami wiedzy; rozwój turystyki w Polsce; turystyczne jednostki przestrzenne; metody oceny atrakcyjności środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki; przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne; podstawowe cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski; regiony fizycznogeograficzne i historyczne Polski; elementy i atrakcyjność środowiska geograficznego Polski; charakterystyka wybranych regionów turystycznych w Polsce; walory turystyczne przyrodnicze i kulturowe Polski (wypoczynkowe, krajoznawcze, specjalistyczne).

W ramach ćwiczeń realizowane będą następujące zagadnienia praktyczne: analogowe i cyfrowe źródła informacji turystycznej o Polsce; analogowe i cyfrowe mapy topograficzne, tematyczne, turystyczne, komunikacyjne i specjalistyczne jako źródło informacji geograficzno-turystycznej o obszarze Polski; analiza przestrzenna regionów turystycznych Polski na tle przyrodniczych i kulturowych cech środowiska geograficznego Polski; strefy funkcjonalno-przestrzenne obszarów wypoczynkowych; metody waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki; inwentaryzacja i waloryzacja atrakcji turystycznych wybranego obszaru Polski.

Literatura:

Kruczek Z., 2003, Polska - Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.

Kaprowski W., 2004, Geografia turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2003, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.

Mazur E., 2004, Geografia turystyczna, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Maciejowski W., Uliszak R., red., 2000, Atlas Polski. Encyklopedia Geograficzna Świata, Opres, Kraków.

Rychling A., Ostaszewska K., 2005, red., Geografia fizyczna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Starkel L., red., 1999, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny w formie 10 pytań, wymagany próg na ocenę dostateczną - 51-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Sprawdzane efekty kształcenia: K_W01, K_W05, K_W07, K_W08

Ćwiczenia:

oceny z ćwiczeń zaliczeniowych w postaci sprawozdań i opracowań, ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność); ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

Sprawdzane efekty kształcenia: K_W01, K_W06, K_W07

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Molewski
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz, Aleksandra Loba, Paweł Molewski, Dariusz Sokołowski, Lucyna Tobojko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Molewski, Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz, Aleksandra Loba, Paweł Molewski, Dariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Aleksandra Loba, Paweł Molewski, Dariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Aleksandra Loba, Paweł Molewski, Dariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)