Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Innowacje i markowe produkty turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-IMPT-TIR-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innowacje i markowe produkty turystyczne
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu turystyki, marketingu i ekonomii. Znajomość podstawowej problematyki dotyczącej produktu turystycznego i walorów turystycznych Polski.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy z udziałem nauczyciela 45 godz.:

Ćwiczenia – 15 godz.

(Wykłady - 30 godz.)

Konsultacja – 10 godz. (5godz.)

Praca własna studenta – 15 godz. (5godz.)

Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.

Opracowanie ćwiczeń, referatów, projektów – 5 godz.

Przygotowanie do kolokwiów – 5 godz.

W sumie (95 godz.): 40 godz. bez wykładów

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe pojęcia marketingowe i ekonomiczne występujące w turystyce i rozumie funkcjonowanie mechanizmów gospodarczych – K_W01, K_W09


W2: zna terminologię z zakresu produktu, innowacji i marki w turystyce i potrafi je odnieść do innych dyscyplin naukowych – K_W01, K_W02, KW_09


W3: charakteryzuje różne formy budowania marki turystycznej jako metody budowania przewagi konkurencyjnej oraz wymienia i charakteryzuje stosowane w nich metody i narzędzia z uwzględnieniem zróżnicowanych form turystyki - K_W02, K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w sektorze turystyki i umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu innowacji w praktyce –K_U01, K_U02, K_U03, K_U04


U2: umie analizować uwarunkowania i możliwości zastosowania innowacji w turystyce i potrafi modyfikować i proponować innowacyjne produkty turystyczne – K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07


U3: opracowuje i prezentuje innowacyjny produkt turystyczny w oparciu o nabytą wiedzę i literaturę oraz dostępne dane – K_U01, K_U07, K_U11

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, posiada umiejętność uczestniczenia w tworzeniu innowacyjnych projektów, zdolność do aktywnej i kreatywnej postawy –K_K05


K2: wskazuje na korzyści wynikające z dostrzeżenia własnych luk kompetencyjnych oraz jednoczesnej potrzeby dalszego kształcenia i uzupełniania wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania produktami turystycznymi – K_K01, K_K03


K3: wskazuje pozytywne aspekty pracy zespołowej i współpracy w budowie innowacyjnego produktu markowego – K_K02



Metody dydaktyczne:

- konwersatorium,

- dyskusja problemowa,

- ćwiczenia praktyczne;

- wykład z prezentacją;

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy treści z zakresu marketingu i zarządzania w turystyce. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką produktu, innowacji i marki w turystyce. Studenci maja możliwość zapoznania się z treściami teoretycznymi, ale i praktycznymi dotyczącymi kreowania i zarządzania produktami markowymi w różnych sektorach i na różnych szczeblach zarządzania w Polsce oraz przygotowują projekt innowacyjnego produktu turystycznego.

Pełny opis:

Treści programowe, ćwiczenia:

1. Produkt turystyczny

2. Produkt typu obszar

3. Strategie marketingowe

4. Wybór strategii

5. Segmentacja rynku

Treści programowe, wykłady:

1. Produkt turystyczny – zagadnienia teoretyczne;

2. Innowacyjność w turystyce – zagadnienia teoretyczne i praktyczne;

3. Marka turystyczna – zagadnienia teoretyczne i prawne;

4. Oznakowanie i certyfikacja produktów markowych;

5. Strategia rozwoju turystyki w Polsce – produkty markowe i produkty POT w turystyce krajowej;

6. Marketing terytorialny i produkty markowe w turystyce regionalnej;

7. Branding i marka luksusowa w hotelarstwie i gastronomii;

8. Marka i klasteryzacja w pozostałych formach turystyki, w tym turystyce wiejskiej i agroturystyce;

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Panasiuk A., Markowe produkty turystyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

Rapacz A. red., Gospodarka turystyczna w regionie, Jaremen Press, Jelenia Góra 2007.

Szymanska E., Innowacyjnosc przedsiebiorstw turystycznych w Polsce,Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej,Białystok 2009.

Jalinik M. red., Innowacje w rozwoju turystyki, Politechnika Białostocka, Białystok 2008.

Innovation and Growth in Tourism, OECD, Paris 2006.

Szczepanowski A.E., Markowe produkty turystyczne, PWE, Warszawa 2012.

Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, UJ, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

Staszewska J., Klaster perspektywa dla przedsiebiorców na polskim rynku turystycznym, DIFIN, Warszawa 2009.

Anholt S., Hildreth J., Brand America. Tajemnica megamarki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005.

Anholt S., Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Instytut Marki Polskiej,Warszawa 2006.

Szromnik A., Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.

Pogorzelski J., Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2012.

Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.

strony internetowe krajowych i regionalnych organizacji turystycznych i instytucji związanych z zarządzaniem marką i produktami turystycznymi

czasopisma branżowe

Metody i kryteria oceniania:

- kolokwium (egzamin) lub zadania z problematyki produktu turystycznego (forma zdalna), innowacji i marki turystycznej W1, W2, W3

- przygotowanie innowacyjnego produktu turystycznego U3, U4

- ocena z prezentacji produktu/innowacji U1

- obecność/aktywność na zajęciach zdalnych/uczestnictwo w dyskusjach/realizacja zadań K1

Zaliczenia/egzamin i prace odbywają się w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od rozporządzeń wewnątrzuczelnianych i możliwości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Smoleńska
Prowadzący grup: Olga Smoleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Smoleńska
Prowadzący grup: Olga Smoleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Smoleńska
Prowadzący grup: Olga Smoleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Smoleńska
Prowadzący grup: Olga Smoleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)