Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konwersatorium I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-KONW1-G-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium I
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk o ziemi i środowisko oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela:

Wykład: 15h

Konsultacje: 15h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć: 20h


Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS
Efekty uczenia się - wiedza:

- rozumie w zaawansowanym stopniu zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni geograficzne (K_W01);

- w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych bazuje na wiedzy empirycznej, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych (K_W01);

- ma wiedzę w zakresie znajomości pojęć i stosowania terminologii przyrodniczej (w tym przede wszystkim geograficznej) w stopniu zaawansowanym (K_W05);

- rozumie związki między osiągnięciami geografii a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej (K_W08);

- zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu geografii (K_W11);

Efekty uczenia się - umiejętności:

- stosuje w stopniu zaawansowanym techniki i narzędzia badawcze w zakresie geografii (K_U01);

- wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne (K_U03);

- przeprowadza obserwacje oraz wykonuje pomiary terenie lub laboratorium (K_U06);

- potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (z zakresu nauk przyrodniczych) (K_U9);

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- jest gotów do ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K01);

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02);

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny (K_K07);

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja seminaryjnaSkrócony opis:

Wybrane problemy poruszane w badaniach w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Pełny opis:

Prezentacja zagadnień związanych z wybranymi problemami badawczymi poruszanymi w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Dyskusja nad wynikami prac badawczych oraz krytyczna ocena literatury naukowej.

Literatura:

A. Richling red., 2006, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa

R. Domański, 2000 "Zasady geografii społeczno-ekonomicznej", PWN, Warszawa.

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa

J. Dębski, 2002, Gospodarka przestrzenna, jej geneza, stan i rozwój, t. 1 i 2, wyd. WSFiZ, Białystok

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach/aktywność

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rogatka
Prowadzący grup: Andrzej Araźny, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Magdalena Hagner-Derengowska, Michał Jankowski, Mieczysław Kunz, Marcin Nowak, Krzysztof Rogatka, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rogatka
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Izabela Jamorska, Michał Jankowski, Arkadiusz Krawiec, Michał Kwiatkowski, Aleksandra Loba, Krzysztof Rogatka, Olga Smoleńska, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rogatka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)