Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konwersatorium I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-KONW1-TIR-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium I
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk o ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela:

Wykład: 15h

Praca własna studenta: 10h

przygotowanie do zajęć: 5h

Łącznie: 30 godzin = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

- zna i rozumie złożone zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni geograficznej (K_W01);

- ma pogłębioną wiedzę o zasobach przyrody, zjawiskach i procesach zachodzących w przestrzeni społecznej; identyfikuje bariery w relacji człowiek – środowisko; stosuje zasadę opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów geograficznych, społecznych i gospodarczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych (K_W02);

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i pokrewnych geografii oraz głównych nurtów filozoficznych lub socjologii (K_W11);

- rozumie podstawowe pojęcia i normy ochrony własności intelektualnej (K_W14);


Efekty uczenia się - umiejętności:

- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie geografii (K_U01);

- korzysta z danych analogowych i zasobów elektronicznych, w tym internetowych, potrafi dokonać ich krytycznej analizy i selekcji (K_U03);

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym, w społeczeństwie i przestrzeni oraz formułuje na ich podstawie uzasadnione wnioski (K_U06);

- potrafi wykonać podstawowe laboratoryjne i terenowe analizy badań środowiska oraz potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (K_U12);


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę stałej aktualizacji wiedzy geograficznej i zna jej praktyczne zastosowania (K_K01);

- współdziała i pracuje w grupie badawczej przyjmując w niej różne role (K_K02);

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K05);


Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna; referat; dyskusja.

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci biorą udział w wykładach dotyczących szeroko rozumianej geografii. Na zajęciach prezentowane są wybrane problemy badawcze, dotychczasowe wyniki badań oraz postępy w realizacji prac dyplomowych. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do aktywnego udziału: jako prelegenci lub dyskutanci.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Dotyczą bowiem zagadnień z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (oraz pokrewnych).

W ramach poszczególnych zajęć prezentowane są referaty dyplomantów oraz referaty pracowników z grupy badawczo-dydaktycznych, zatrudnionego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Studenci zapoznają się z innymi perspektywami badawczymi, również wykraczającymi poza główny nurt realizowanych studiów i pracy dyplomowej. Po wygłoszeniu referatu prowadzona jest dyskusja nad wynikami prac badawczych oraz krytyczna ocena literatury naukowej.

Literatura:

1. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

2. Domański, 2000, Zasady geografii społeczno- ekonomicznej, Wyd. Nauk. PWN

3. Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

4. Kuciński K., 2015, Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer

5. Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M., 2021, Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

6. Rogacki, H., 2007, Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; głos w dyskusji; prezentacja własnych wyników prac badawczych oraz postępów w realizacji pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rogatka
Prowadzący grup: Andrzej Araźny, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Magdalena Hagner-Derengowska, Michał Jankowski, Mieczysław Kunz, Marcin Nowak, Krzysztof Rogatka, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rogatka
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Izabela Jamorska, Michał Jankowski, Arkadiusz Krawiec, Michał Kwiatkowski, Aleksandra Loba, Krzysztof Rogatka, Olga Smoleńska, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rogatka
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Maciej Markiewicz, Radosław Muszkieta, Adam Piasecki, Agnieszka Pilarska, Bożena Pius, Aleksandra Pospieszyńska, Krzysztof Rogatka, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rogatka
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Maciej Markiewicz, Radosław Muszkieta, Adam Piasecki, Agnieszka Pilarska, Bożena Pius, Aleksandra Pospieszyńska, Krzysztof Rogatka, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)