Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-KONW2-G-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium II
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk o ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela:

Wykład: 15h

Konsultacje: 15h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć: 20h


Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- rozumie w zaawansowanym stopniu zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni geograficzne (K_W01);

- w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych bazuje na wiedzy empirycznej, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych (K_W01);

- ma wiedzę w zakresie znajomości pojęć i stosowania terminologii przyrodniczej (w tym przede wszystkim geograficznej) w stopniu zaawansowanym (K_W05);

- rozumie związki między osiągnięciami geografii a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej (K_W08);

- zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu geografii (K_W11);

Efekty uczenia się - umiejętności:

- stosuje w stopniu zaawansowanym techniki i narzędzia badawcze w zakresie geografii (K_U01);

- wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne (K_U03);

- przeprowadza obserwacje oraz wykonuje pomiary terenie lub laboratorium (K_U06);

- potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (z zakresu nauk przyrodniczych) (K_U9);

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- jest gotów do ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K01);

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02);

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny (K_K07);

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja seminaryjnaSkrócony opis:

Przedstawienie zagadnień z pracy magisterskiej, które zostały podjęte w kontekście problemów poruszanych w badaniach w naukach o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzenna.

Pełny opis:

Referowanie wybranych zagadnień z pracy magisterskiej: problem badawczy, hipotezy, harmonogram pracy, przedstawienie naukowych i aplikacyjnych efektów badania.

Literatura:

A. Richling red., 2006, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa

R. Domański, 2000 "Zasady geografii społeczno-ekonomicznej", PWN, Warszawa.

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa

J. Dębski, 2002, Gospodarka przestrzenna, jej geneza, stan i rozwój, t. 1 i 2, wyd. WSFiZ, Białystok

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach/aktywność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Piotr Hulisz, Michał Jankowski, Zenon Kozieł, Arkadiusz Krawiec, Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Mieczysław Kunz, Rajmund Przybylak, Roman Rudnicki, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rogatka
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Marek Kejna, Marta Koperska-Kośmicka, Arkadiusz Krawiec, Mieczysław Kunz, Włodzimierz Marszelewski, Paweł Molewski, Radosław Muszkieta, Krzysztof Rogatka, Daniela Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim sposób prowadzenia zajęć (kontaktowy/zdalny) zostanie określony odrębnym zarządzeniem Rektora przed rozpoczęciem semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.