Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lód w przyrodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-LWP-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lód w przyrodzie
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu nauk o Ziemi

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (15 godz.):

- udział w wykładach - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godz.):

- przygotowanie do kolokwiów - 25
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące w kriosferze. Posiada wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną do ich objaśniania. K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W04, KW_07, K_W09

W2: Rozumie rolę procesów kształtujących rzeźbę Ziemi związanych z występowaniem zjawisk lodowych w przyrodzie. K_W01, K_W02, K_W03

W3: Rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu nauk o śniegu i lodowcach, lodu morskiego oraz wieloletniej zmarzliny. K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08

W5: Zna współcześnie zlodowacone obszary Ziemi i ich problemy. K_W01, K_W02, K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wskazać i opisać poszczególne komponenty kriosfery i określić zachodzące miedzy nimi relacje. - K_U01, K_U02

U2: Potrafi interpretować w sposób kompleksowy zjawiska i procesy związane ze zjawiskami lodowo-śnieżnymi zachodzące na obszarach współcześnie zlodowaconych. - K_U01, K_U02, K_U06, K_U07,

U3: Potrafi wskazać praktyczne zastosowania dla wyników badań zjawisk lodowych prowadzonych w różnych regionach świata.- K_U01, K_U02, K_U06, K_U07,

U4: Potrafi wskazać regiony kuli ziemskiej, gdzie występują zjawiska lodowe i formy współczesnego zlodowacenia. - K_U01, K_U02, K_U06, K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Docenia wartość krajobrazu oraz rolę zjawisk lodowych we współczesnym świecie. K_K01

K2: Rozumie problemy związane ze współczesnymi przemianami zachodzącymi w kriosferze. K_K01, K_K02

K3: Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02, K_K05, K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacjami multimedialnymi.

Skrócony opis:

Współczesne zmiany kriosfery. Formy lodu występujące współcześnie na Ziemi. Poznanie procesów kształtujących rzeźbę Ziemi związanych z występowaniem zjawisk lodowych w przyrodzie. Formy i współczesne zlodowacenie Ziemi.

Pełny opis:

- Obieg wody w przyrodzie. Udział lodu w zasobach wodnych Ziemi. Lód na Ziemi.

- Wybrane cechy fizyczne lodu. Wieloletnia zmarzlina - procesy, formy, występowanie.

- Opady śniegu i jego rodzaje. Wybrane cechy fizyczno-chemiczne śniegu. Kształtowanie się pokrywy śnieżnej na Ziemi. Formy powierzchniowe pokrywy śnieżnej.

- Lawiny - występowanie, rodzaje i metody zapobiegania.

- Charakterystyka zjawisk lodowych i pokrywy lodowej na oceanach i morzach. Wybrane problemy tworzenia się zjawisk lodowych i pokrywy lodowej na rzekach i jeziorach. Zjawiska lodowe na rzekach Polski.

- Powstawanie lodowców. Współczesne zlodowacenie Ziemi. Typy i klasyfikacja lodowców. Zmiana bilansu masy lodowców świata. Zmiany powierzchni i objętości lodowców w świetle współczesnych zmian klimatu. Charakterystyka wybranych regionów zlodowaconych świata.

- Współczesne zmiany lodowców.

- Formy powstałe w wyniku działalności lodowców.

- Charakterystyka porównawcza form kriokrasowych na lodowcach i form krasowych.

- Lodowce - fakty, rekordy, fenomen.

- Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie - historia, badania, stan obecny i perspektywy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Jania, Glacjologia, PWN, Warszawa 1993;

2. Jahn, Lód i zlodowacenia, Warszawa 1971;

3. Kosiba, Śniegi, lodowce – lądolody, Wydawnictwo SiP, Warszawa 1978;

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bennett, N. Glasser, Glacial Geology, Ice sheet and Landfroms, Willey-Blackwell, 2009;

2. D.I. Benn, D.J.A. Evans, Glaciers & Glaciation, Oxford University, 2010;

3. M. Hambrey, J. Alean, Glaciers, Cambridge, 2007;

4. Sobota I., Współczesne zmiany kriosfery północno-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie regionu Kaffioyry. Wydawnictwo Naukowe UMK. 450 pp.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06.

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium

ndst – 0-5 pkt (50%)

dst- 6 (51-60%)

dst plus- 7 pkt (61-70%)

db- 8 pkt (71-80%)

db plus- 9 pkt (81-90%)

bdb- 10 pkt (91-100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)