Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Forests of Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-FPOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Forests of Poland
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Basic knowledge in field of botany and zoology.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with a teacher - 32 hrs:


- participation in lectures - 20 hrs

- participation in field classes - 10 hrs

- consultations - 2 hrs


Self-study hours - 68 hrs:

- preparation for classes - 15 hr

- reading literature - 18 hrs

- preparation for a test - 35 hrs


In total: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

LECTURES

Student:

W1: has detailed knowledge of main statistics on Polish forests (species composition, age structure, ownership structure etc.), knows trends of the statistics and causes which have conditioned the trends

W2: is familiar with main species of plants and animals occurring in Polish forests and knows their basic ecological requirements

W3: has basic knowledge in filed of functioning of semi-natural and managed forest ecosystems

W4: has in-depth knowledge in field of main disciplines of forestry (silviculture; forest management; forest protection; forest utilization),

W5: knows main current dilemmas, problems and trends in modern forestry


FIELD TUTORIALS

Student

W6: is familiar with main species of plants occurring in Polish forests and knows their basic ecological requirements

W7: knows basic relations between main forest plant species and characteristics of a forest site

W8: knows specific techniques/methods used in silviculture and forest managements which are used in Polish forestry

Efekty uczenia się - umiejętności:

Lectures:

Student

U1: is able to link one another particular elements of forest ecosystem with regard to ecological forest functioning and to forest management,

U2: has the ability to recognize main species of plants and animals which occur in

Polish forests,

U3: can discuss and interpret the rationality of forest management treatments executed in particular parts/sections of a forest


Field tutorials:

Student

U4: is able to recognize main species of plants which occur in Polish forests,

U5: has basic skills in scientific field methods used in Polish forestry (e.g.

measurement of tree height and diameter, determining tree age using cores extracted with an increment borer)

U6: can explain main relations between biotic and abiotic components of forest

ecosystems

U7: can analyse silvicultural and forest management techniques used in a tree stand

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Lectures:

Student

K1: understands the importance to deepen her/his knowledge in field of forestry and life sciences

K2: is well prepared for a critical evaluation of methods/techniques used in Polish

forestry

K3: is open to initiate actions for the public interests in field of forestry and nature

protection

K4: can cooperate, communicate and work with practical foresters who work in Polish

forests

Field tutorials:

K5: understands the importance to deepen her/his knowledge in field of forestry and life sciences

K6: is well prepared for a critical evaluation of methods/techniques used in Polish

forestry

Metody dydaktyczne:

Lectures:

Expository teaching methods:

- informative lecture

- discussion


Field tutorials:

Demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- description

- discussion

Exploratory teaching methods:

- practical

- observation

- field measurement

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

The course aims at presenting main issues related to Polish forests.

Pełny opis:

Lectures:

Basic statistical data on Polish forests (species composition, age structure, ownership structure etc.); main species of plants and animals which occur in Polish forests, ecological requirements and behavior of some main species; functioning of semi-natural and managed forest ecosystems with regard to links between biotic and abiotic their elements; basic knowledge in field of main disciplines of forestry (silviculture; forest management; forest protection; forest utilization) and of game management; main current dilemmas, problems and trends in modern forestry.

Field tutorials:

Recognizing of main plant species occurring in Polish forests (trees, shrubs, forest floor vegetation); ecological requirements of some main species; functioning of semi-natural and managed forest ecosystems with regard to links between biotic and abiotic their components; main field measurements used in Polish forestry (height and diameter of a tree; determining tree age using cores extracted with an increment borer).

Literatura:

- Forests in Poland 2020. The State Forests Information Centre, Warsaw 2021 (freely available in internet).

- State of Europe’s Forests. Food and Agriculture Organization of the United

Nations, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Madrid

2015 (freely available in internet).

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written test - W1-8, U1-7,

- activity.

Assessment criteria:

Evaluation based on gained points by a student on the written test:

fail- <8 pts (50%)

satisfactory- 8-9,5 pts (50-60%)

satisfactory plus- 10-11 pts (61-70%)

good – 11,5-12,5 pts (71-80%)

good plus- 13-14 pts (81-90%)

very good- 14,5-16 pts (91-100%)

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sewerniak
Prowadzący grup: Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sewerniak
Prowadzący grup: Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sewerniak
Prowadzący grup: Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course aims at presenting main issues related to Polish forests.

Pełny opis:

Lectures:

Basic statistical data on Polish forests (species composition, age structure, ownership structure etc.); main species of plants and animals which occur in Polish forests, ecological requirements and behavior of some main species; functioning of semi-natural and managed forest ecosystems with regard to links between biotic and abiotic their elements; basic knowledge in field of main disciplines of forestry (silviculture; forest management; forest protection; forest utilization) and of game management; main current dilemmas, problems and trends in modern forestry.

Field tutorials:

Recognizing of main plant species occurring in Polish forests (trees, shrubs, forest floor vegetation); ecological requirements of some main species; functioning of semi-natural and managed forest ecosystems with regard to links between biotic and abiotic their components; main field measurements used in Polish forestry (height and diameter of a tree; determining tree age using cores extracted with an increment borer).

Literatura:

- Forests in Poland 2020. The State Forests Information Centre, Warsaw 2021 (freely available in internet).

- State of Europe’s Forests. Food and Agriculture Organization of the United

Nations, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Madrid

2015 (freely available in internet).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)