Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Orientacja w terenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OWTTIR-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Orientacja w terenie
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe pojęcia zakresu kartografii i topografii praz orientacji w terenie

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15

- udział w konsultacjach - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 15

- praca własna nad opracowaniem projektu, pracy zaliczeniowej, sprawozdania, referatu lub prezentacji - 10

- przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecność na zaliczeniu - 15


Łącznie: 80 godz =2 ETCS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych oraz terminologii z zakresu kartografii i topografii - K_W01

W2: Zna metody narzędzia i techniki przetwarzania danych topograficznych w turystyce oraz rekreacji – K_W01, K_W04, K_W11

W3: Zna metody oraz ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć związanych z orientacją w terenie – K_W01, K_W02

W4: Rozumie i potrafi wykorzystać satelitarny system pozycyjny GPS - K_W01,

W5: Posiada specjalistyczną wiedzę na temat systemów satelitarnych oraz ich wykorzystania w turystyce i rekreacji - K_W01, K_W07,

W6: Wykazuje znajomość podstawowych technik wykonywania pomiarów z użyciem map oraz odbiorników GPS - K_W02, K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Umie ocenić przydatność topografii, a zwłaszcza map dla potrzeb turystyki i rekreacji – K_U02, K_U06

U2: Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z podstawowych źródeł z zakresu topografii i kartografii,- K_U02, K_U06, K_U07, K_U15

U3: Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne zakresu kartografii, topografii i technik GPS (atlasy, mapy, współrzędne geograficzne, literatura przedmiotu). - K_U05, K_U06

U4: Przeprowadza pomiary oraz potrafi orientować się w terenie z użyciem map (umiejętność czytania map) oraz z zastosowaniem odbiorników GPS.- K_U04, K_U05, K_U06, K_U11

U5: Nabycie umiejętności opracowywania danych GPS za pomocą oprogramowania komputerowego. - K_U05, K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, poszerzania wiedzy z zakresu topografii, kartografii i znajomości współczesnych metod nawigacji i orientacji w terenie - K_K01, K_K02, K_K03

K2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, - K_K04

K3: Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i aparaturę naukową - K_K04, K_K07, K_K08, K_K09

K4: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych podczas pracy w terenie - K_K08, K_K09


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacjami multimedialnymi.


Ćwiczenia terenowe - pomiary i obserwacje w terenie z wykorzystaniem map oraz urządzeń nawigacyjnych (GPS, dalmierz, kompas)


Skrócony opis:

Poznanie podstawowych informacji z zakresy topografii oraz orientacji w terenie. Poznanie współczesnych metod nawigacyjnych, ze szczególnym wykorzystaniem Globalnego Systemu Pozycyjnego GPS. Zastosowanie technik GPS w turystyce i rekreacji. Praktyczna nauka czytania map oraz map odbiorników GPS.

Pełny opis:

Przedmiot, historia i rozwój topografii. Metody i sposoby orientacji w terenie. Rodzaje orientacji w terenie. Szczegółowa analiza map i sposobów określania współrzędnych geograficznych. Rodzaje map. Czytanie i posługiwanie się mapą. Nauka posługiwania się kompasem. Historia i rozwój satelitarnych systemów nawigacyjnych. Zasady działania systemu GPS. Posługiwanie się kompasem oraz odbiornikiem GPS w terenie. Obserwacje GPS. Współrzędne stosowane w odbiornikach GPS. Wykorzystanie odbiornika GPS z mapą. Wyznaczanie tras i punktów lokalizacji na podstawie materiałów kartograficznych - terenowa weryfikacja danych. Określanie współrzędnych geograficznych w oparciu o pomiary w terenie. Kartowanie terenowe za pomocą map i technik GPS. Wykreślanie kształtu i obliczanie powierzchni wybranych obszarów morfologicznych, jezior, mokradeł i innych obiektów turystycznych na podstawie map oraz w oparciu o pomiary GPS. Specjalistyczne programy komputerowe współpracujące z urządzeniami typu GPS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały kartograficzne i mapy oraz odbiorniki GPS, kompasy, dalmierz, literatura do wybranych programów i aplikacji komputerowych.

Cliff J. 2007. Mapa, kompas, GPS. Wydawnictwo Eremis.

Graszka W., Lipiński E.J., 2001, AB lokalizacji satelitarnej GPS, Wojskowe Stowarzyszenie Sport-Turystyka-Obronność

Hoh R., 2005, Kompas i GPS dla początkujących, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków.

Narkiewicz J., 2003, GPS Globalny System Pozycyjny, WkiŁ.

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo: GPSWorld.

Wells D., 1987, Guide to GPS positioning: Canadian GPS Association.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin - - K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W11, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U11, K_U15 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09.

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu

ndst – 0-5 pkt (50%)

dst- 6 (51-60%)

dst plus- 7 pkt (61-70%)

db- 8 pkt (71-80%)

db plus- 9 pkt (81-90%)

bdb- 10 pkt (91-100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Radosław Golba, Tomasz Grajewski, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Radosław Golba, Adam Piasecki, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Radosław Golba, Adam Piasecki, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Radosław Golba, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Radosław Golba, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)