Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy gospodarki surowcami mineralnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PGSM-GPX-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki surowcami mineralnymi
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach - 22

- udział w warsztatach terenowych - 8

- udział w konsultacjach - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 20


W sumie 60 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

- zna znaczenie surowców mineralnych dla gospodarki i człowieka

- wymienia i opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane wydobyciem surowców kopalnych;

- umie ocenić korzyści i zagrożenia związane z eksploatacji surowców naturalnych


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi określić wartość surowców mineralnych i możliwości ich zagospodarowania

- dostrzega zagrożenia zdrowotne i środowiskowe wynikające z wydobycia surowców kopalnych;

- ocenia zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z ochroną środowiska;

- jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę edukacji ekologicznej

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi i ich zastosowaniem. Omówione zostaną zagadnienia związane z występowaniem i eksploatacją surowców mineralnych. Studenci zapoznają się z dostępnymi w Polsce surowcami. Omówione zostaną także przyrodnicze skutki degradacji środowiska powstałe w skutek eksploatacji surowców.

Pełny opis:

Cele nauczania:

Zapoznanie studentów z zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi, ich wydobyciem i zastosowaniem. Omówione zostaną korzyści, a także zagrożenia związane z eksploatacją surowców naturalnych. Przedstawione będą przyrodnicze skutki degradacji środowiska powstałe w skutek eksploatacji surowców.

Treści przedmiotu:

Podział, klasyfikacje zasobów naturalnych. Występowanie najważniejszych surowców (tj. surowców skalnych – kopalin użytecznych, energetycznych, chemicznych, metalicznych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych) w Polsce i na świecie. Zastosowanie i wykorzystanie zasobów naturalnych Ziemi. Podczas warsztatów terenowych planuje się wyjazd do kopalni soli w Kłodawie oraz w rejon odkrywkowej kopalni węgla brunatnego "Tomisławce".

Koszt wyjazdu to około 80 zł. Wyjazd jest obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bolewski A., Gruszczyk H., Gruszczyk E., 1989. Zarys gospodarki surowcami mineralnymi.

Gruszczyk H., 1984. Nauka o złożach, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Harris J.M, Roach BB., 2017. Environmental and Natural Resource Economics. A Contemporary Approach. Routledge 666pp.

Konstantynowicz E., 1994. Geologia złóż kopalin. Kopaliny energetyczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Krawiec A., Ciężkowski W., 2017. Geologia i górnictwo wód leczniczych i peloidów w Polsce. s. 103-130. W: Ponikowska I., Kochański J.W. (red.) Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. Tom I: 1-836. Wyd. Aluna.

Park G., 2015. Introducing Natural Resources. Dunedin Academic Press Ltd, 2015

Perman R., Ma Y., Common M., Maddison D., Mcgilvray J. 2005. Natural Resource and Environmental Economics. Addison Wesley Longman.

Pohl W. L., 2005. Economic geology, principles and practice. Wiley-Blackwell

Literatura uzupełniająca:

Bauer J., 1997: Przewodnik: Skały i minerały. Multico, Warszawa, s. 219.

Gabzdyl W., 1999. Geologia złóż, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Guilbert M.J., Park Ch.F., 1986. The geology of ore deposits. Waveland Press

Janeczek J., K. Kozłowski, J. Żaba, 1991: Zbieramy minerały i skały. Wyd. Geol. Warszawa,

Laznicka P. , 2010. Giant Metallic Deposits. Future Sources of Industrial Metals, Springer

Perman R., 2011 Natural Resource and Environmental Economics. Addison Wesley

Pirajno F., 2000. Ore Deposits and mantle plumes. Springer

Pirajno F., 2009. Hydrothermal processes and mineral systems. Springer

Robb L., 2011. Introduction to ore-forming processes, Blackwell Publ.

Smirnow W.I., 1986. Geologia złóż kopalin użytecznych, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Sokołowski J., 1990. Geologia regionalna i złożowa polski. Wyd. Geol. Warszawa

Stupnicka E., 1998, Geologia regionalna Polski. Wyd. UW, Warszawa

Żaba J., 2006. Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów. Wyd. VIDEOGRAF II

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładów: test pisemny do uzupełnienia; progi oceniania: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

w ramach testu znajdą się także zagadnienia związane z warsztatami terenowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec, Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie poprzez platformę TEAMS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zaliczenie wykładów: test pisemny do uzupełnienia; progi oceniania: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

w ramach testu znajdą się także zagadnienia związane z warsztatami terenowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Belzyt
Prowadzący grup: Szymon Belzyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)