Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy gospodarki surowcami mineralnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PGSM-GPX-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki surowcami mineralnymi
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach - 22

- udział w warsztatach terenowych - 8

- udział w konsultacjach - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 20


W sumie 60 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

- zna znaczenie surowców mineralnych dla gospodarki i człowieka

- wymienia i opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane wydobyciem surowców kopalnych;

- umie ocenić korzyści i zagrożenia związane z eksploatacji surowców naturalnych


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi określić wartość surowców mineralnych i możliwości ich zagospodarowania

- dostrzega zagrożenia zdrowotne i środowiskowe wynikające z wydobycia surowców kopalnych;

- ocenia zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z ochroną środowiska;

- jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę edukacji ekologicznej

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi oraz ich zastosowaniem i zrównoważonym wykorzystaniem. Omówione zostaną zagadnienia związane z występowaniem różnych grup surowców mineralnych oraz metodami ich eksploatacji. Studenci zapoznają się z dostępnymi w Polsce surowcami. Omówione zostaną także przyrodnicze skutki degradacji środowiska powstałe w skutek eksploatacji surowców.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z odnawialnymi i nieodnawialnymi surowcami mineralnymi występującymi na Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, oraz metodami ich wydobycia i zastosowaniem. Omówione zostaną korzyści, a także zagrożenia związane z eksploatacją surowców naturalnych. Przedstawione będą przyrodnicze skutki degradacji środowiska powstałe w skutek eksploatacji surowców oraz metody zagospodarowania obszarów pokopalnianych.

Treści przedmiotu:

1. Podział i klasyfikacje zasobów naturalnych.

2. Występowanie najważniejszych grup surowców (tj. surowców skalnych i kruszyw naturalnych, surowców energetycznych, surowców chemicznych, surowców metalicznych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, wód mineralnych, termalnych i leczniczych) w Polsce i na świecie.

3. Podstawowe metody poszukiwania złóż surowców mineralnych.

4. Metody wydobycia surowców mineralnych (podziemne, odkrywkowe, otworowe).

5. Zastosowanie i wykorzystanie zasobów naturalnych Ziemi. Przetwórstwo surowców mineralnych.

6. Zasoby surowców mineralnych na Ziemi. Zrównoważone zagospodarowanie złóż kopalin.

7. Przyrodnicze skutki eksploatacji kopalin.

W ramach warsztatów terenowych planowany jest całodniowy wyjazd do kopalni soli kamiennej w Kłodawie oraz w rejon odkrywkowej kopalni węgla brunatnego "Tomisławce". Poruszone zostaną następujące zagadnienia: złoża kopalin chemicznych i energetycznych stałych, podziemna i odkrywkowa metoda wydobycia kopalin, rola i zadania geologa w kopalni, przetwórstwo kopalin i ich zastosowanie, problemy środowiskowe związane z wydobyciem surowców mineralnych, rekultywacja obszarów pokopalnianych.

Koszt wyjazdu to około 120 zł. Wyjazd jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników kursu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2021 r., Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, dostępny online: https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/bilans-zasobow-kopalin.html

- Bolewski A., Gruszczyk H., Gruszczyk E., 1989. Zarys gospodarki surowcami mineralnymi.

- Gruszczyk H., 1984. Nauka o złożach, Wyd. Geologiczne, Warszawa

- Szamałek K., 2007. Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępna online przez IBUK Libra)

- witryna internetowa "Surowce mineralne Polski", Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce

Literatura uzupełniająca:

- Krawiec A., Ciężkowski W., 2017. Geologia i górnictwo wód leczniczych i peloidów w Polsce, s. 103-130. W: Ponikowska I., Kochański J.W. (red.) Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. Tom I. Wyd. Aluna.

- Mizerski W., 2018 (lub starsze). Geologia dynamiczna. PWN. Warszawa.

- Mizerski, W., Szamałek, K., 2009. Geologia i surowce mineralne oceanów. Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępna online przez IBUK Libra)

- Park G., 2015. Introducing Natural Resources. Dunedin Academic Press.

- Pohl W. L., 2005. Economic geology, principles and practice. Wiley-Blackwell

- Smirnow W.I., 1986. Geologia złóż kopalin użytecznych, Wyd. Geologiczne, Warszawa

- Sokołowski J., 1990. Geologia regionalna i złożowa polski. Wyd. Geol. Warszawa

Literatura uzupełniająca dotycząca warsztatów terenowych:

- Poborska-Młynarska, K., 2018. Dzieje odkrycia, rozpoznania geologicznego i eksploatacji złoża soli kamiennej w Kłodawie. Przegląd Solny 14: 5–14 (dostępny online: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-Poborska.pdf)

- Widera M., 2021. "6.4.6 Tomisławice". [W]: Geologia polskich złóż węgla brunatnego, s. 91-95, (dostępny online: https://depar.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/widera-Geologia-polskich-zloz..._2021.pdf)

- Widera M., 2022. "2.3.3. Stanowisko Tomisławice". [W:] Zarys geologii okolic Poznania, Turku i Konina, s. 70-75 (dostępny online: https://depar.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/widera_skrypt_2022.pdf

- strona internetowa kopalni w Kłodawie: https://sol-klodawa.com.pl/kopalnia-dzisiaj/

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładów: test pisemny do uzupełnienia; progi oceniania: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

w ramach testu znajdą się także zagadnienia związane z warsztatami terenowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Belzyt
Prowadzący grup: Szymon Belzyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Warsztaty terenowe w kopalni soli kamiennej w Kłodawie i kopalni węgla brunatnego Tomisławice odbędą się 28 czerwca 2023 r.

Pierwszy wykład odbędzie się 14.03.2023 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Górska
Prowadzący grup: Martyna Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)