Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Procesy kształtujące krajobrazy Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PKKZTIR-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Procesy kształtujące krajobrazy Ziemi
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (65 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

- przygotowanie do wykładu (studiowanie literatury) – 5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń (m.in.: studiowanie literatury, przygotowanie do zajęć) – 5 godz.

- przygotowanie do kolokwiów – 50 godz.


Łącznie: 125 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy geologiczne i geomorfologiczne kształtujące powierzchnię Ziemi – K_W05


W2: Posiada podstawową wiedzę na temat różnorodności form krajobrazu Ziemi oraz jest świadomy potrzeby ochrony i zachowania ich unikalnych walorów przyrodniczych dla turystyki i rekreacji w kontekście stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w zachowaniu bioróżnorodności – K_W06, K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Umie rozpoznać podstawowe rodzaje skał i formy rzeźby terenu oraz ich związek ze zróżnicowaniem krajobrazowym Ziemi – K_U06


U2: Potrafi interpretować i posługiwać się mapami i przekrojami oraz innymi źródłami informacji z zakresu geologii i geomorfologii – K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy z zakresu geologii i geomorfologii – K_K01


K2: Ma świadomość znaczenia wpływu turystyki, sportu i rekreacji na przekształcenia krajobrazu Ziemi – K_K03


Metody dydaktyczne:

Prezentacja, opis, dyskusja, laboratorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i procesami formowania krajobrazów na przykładach wybranych obszarów Ziemi.

Pełny opis:

Problematyka kursu dotyczy zagadnień procesów geologicznych i geomorfologicznych mających wpływ na kształtowanie powierzchni Ziemi wyrażonej specyficznymi formami krajobrazu. Omówione zostaną wybrane obszary Ziemi pod względem zróżnicowania krajobrazu oraz wpływu i natężenia czynników endogenicznych i egzogenicznych na rozwój rzeźby tych obszarów oraz ich atrakcyjność turystyczną.

Wykłady:

- Wprowadzenie do geologii i geomorfologii

- Budowa Ziemi

- Obieg materii w skorupie ziemskiej i płaszczu

- Rodzaje minerałów i skał

- Klasyfikacja i geneza skał skorupy ziemskiej

- Procesy endogeniczne

- Procesy egzogeniczne

- Rzeźba powierzchni skorupy ziemskiej

- Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu Ziemi

- Charakterystyka krajobrazu wybranych obszarów Ziemi oraz ich atrakcyjność

turystyczna

Ćwiczenia/Laboratorium:

- Cechy minerałów. Rozpoznawanie podstawowych minerałów.

- Skały magmowe - cechy, główni przedstawiciele, opis i rozpoznawanie.

- Skały osadowe - cechy, główni przedstawiciele, opis i rozpoznawanie.

- Skały metamorficzne - cechy, główni przedstawiciele, opis i rozpoznawanie.

- Mapy geologiczno-turystyczne

- Występowanie skał i minerałów w Polsce. Geostanowiska.

- Formy rzeźby terenu

- Mapy geomorfologiczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Allen P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN, Warszawa.

Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz, E., 2018 (lub starsze) - Przewodnik do ćwiczeń z geologii, PWN

Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia. PWN, Warszawa.

Kłysz P., Skoczylas J., 2003. Oblicze naszej planety – geologia i geomorfologia w zarysie. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Makowski J., 2008. Geografia fizyczna świata. PWN, Warszawa.

Migoń P., 2006. Geomorfologia. PWN, Warszawa.

Mizerski W., Skrzypczak H., 2002. Słownik geologiczny. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Migoń P. (ed.), 2010. Geomorphological Landscapes of the World. Springer, Dordrecht.

Mizerski W., 2018 (lub starsze). Geologia dynamiczna. PWN. Warszawa.

Ollier C., 1987. Tektonika a formy krajobrazu. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

Piaścik H., 2009. Podstawy geologii i geomorfologii. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Kolokwium w formie testu – K_W05, K_W06, K_W07, K_U06, K_U12, K_K01, K_K03

Kryteria oceny testu (wymagane progi na ocenę):

50-60% (10-12 pkt.) - dostateczny,

61-70% (13-14 pkt.) - dostateczny plus,

71-80% (15-16 pkt.) - dobry,

81-90% (17-18 pkt.) - dobry plus,

91-100% (19-20 pkt.) - bardzo dobry.

Ćwiczenia:

Kolokwia – K_W05, K_W06, K_W07, K_U06, K_U12, K_K01, K_K03

Kryteria oceny kolokwium (wymagane progi na ocenę):

50-60% (2,50-3,00 pkt.) - dostateczny,

61-70% (3,25-3,75 pkt.) - dostateczny plus,

71-80% (4,00-4,25 pkt.) - dobry,

81-90% (4,50-4,75 pkt.) - dobry plus,

91-100% (5,00 pkt.) - bardzo dobry.

Projekty – K_W05, K_W06, K_U06, K_U12, K_K01, K_K03

Aktywność – K_K01, K_K03

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Belzyt
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Aleksandra Loba, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wysota
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Aleksandra Loba, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wysota
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Andrzej Dubiniewicz, Aleksandra Loba, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wysota
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Andrzej Dubiniewicz, Aleksandra Loba, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)