Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyki (1 tydzień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PRAK-G-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki (1 tydzień)
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Strona przedmiotu: https://www.geo.umk.pl/student/praktyki-zawodowe/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

40 godzin - praktyki w wybranej firmie/instytucji

4 godziny - zebranie organizacyjne oraz konsultacje i rozmowa podsumowująca z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej ds. praktyk zawodowych studentów

6 godzin - kontakt z firmą/instytucją oraz przygotowanie organizacyjne i merytoryczne go praktyk.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 rozumie złożone zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni geograficznej, które stanowią podstawę badań i analiz przestrzennych.

K_W02 stosuje zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów geograficznych.

K_W08 zna zasady bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy, obowiązujące w miejscu realizacji praktyk.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 planuje i wykonuje analizy, raporty lub ekspertyzy w zakresie specjalności geograficznej, pod kierunkiem opiekuna praktyk.

K_U06 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej oraz analizować ich przyczyny i przebieg, w skali regionalnej i lokalnej.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 współdziała i pracuje w grupie badawczej przyjmując w niej różne role

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K_K06 jest świadomy zagrożeń i wykazuje odpowiedzialność za ich ocenę oraz za tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

Skrócony opis:

Obowiązkowe praktyki zawodowe stanowią nieodzowny element programu studiów na kierunku geografia, zaś ich podstawowym celem jest kształtowanie kompetencji studenta poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką.

Pełny opis:

Głównym założeniem obowiązkowych praktyk zawodowych jest poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach, a nade wszystko rozwijanie umiejętności jej wykorzystania poprzez:

− zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,

− kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych,

− poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i kontroli.

Niezwykle ważną jest ponadto praca nad rozwojem kompetencji społecznych – budowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Studenci mają możliwość odbycia praktyk od momentu rozpoczęcia studiów do końca semestru wskazanego w programie studiów.

Zwykle praktyki zawodowe są realizowane w czasie wolnym od zajęć, tj. w wakacje, rzadziej w przerwie międzysemestralnej lub w trakcie roku akademickiego (o ile pozwala na to ilość zajęć dydaktycznych i ich organizacja).

Literatura:

Regulamin praktyk zawodowych objętych programem kształcenia na wszystkich kierunkach realizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności weryfikowane są na podstawie rozmowy kontrolnej, po odbyciu praktyk, opartej o treści zawarte w dzienniku praktyk. Z kolei efekty dotyczące kompetencji społecznych ocenia się na podstawie przeglądu opinii zawartej w "Formularzu oceny praktykanta". Weryfikacji efektów kształcenia zdobytych w trakcie praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej ds. praktyk zawodowych studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sykuła
Prowadzący grup: Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marcin Sykuła
Prowadzący grup: Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)