Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PRAK-GPG-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.geo.umk.pl/student/praktyki-zawodowe/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

80 godzin - praktyki w wybranej firmie/instytucji

5 godzin - zebranie organizacyjne oraz konsultacje i rozmowa podsumowująca z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej ds. praktyk zawodowych studentów

6 godzin - kontakt z firmą/instytucją oraz przygotowanie organizacyjne i merytoryczne go praktyk.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W11 - Rozumie związki między teoretycznymi aspektami gospodarki przestrzennej a możliwością ich praktycznego wykorzystania i wykorzystuje je w pracy zawodowej

K_W14 - Rozumie podstawowe pojęcia i normy ochrony własności intelektualnej i ich zastosowanie w praktyce

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - Sprawnie pozyskuje wiedzę z literatury oraz z praktyki, opracowań specjalistycznych, baz danych oraz innych źródeł zawierających informacje o procesach zachodzących w przestrzeni

K_U14 - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych w tym także praktycznych

K_U15 - Potrafi pracować w zespole, współpracując ze specjalistami z różnych dziedzin oraz z praktykami

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - Postępuje etycznie, odpowiedzialnie i racjonalnie, mając świadomość skutków swojej działalności praktycznej dla społeczeństwa i środowiska

K_K02 - Potrafi określić priorytety i hierarchię celów, służące realizacji dobra wspólnego wykonując zadanie praktyczne

K_K04 - Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy; rozwija dorobek zawodowy i dba o etos zawodu

Skrócony opis:

Obowiązkowe praktyki zawodowe stanowią nieodzowny element programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja, zaś ich podstawowym celem jest kształtowanie kompetencji studenta poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką.

Obowiązkowe praktyki zawodowe studentów, jako forma doskonalenia zawodowego, powinny być realizowane w instytucjach, których profil działalności jest w co najmniej znaczącym stopniu związany z kierunkiem studiów praktykanta. Wybór studentów jest każdorazowo weryfikowany i akceptowany przez osobę Pełnomocnika Dziekana WNoZiGP ds. Praktyk Zawodowych Studentów, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.

Pełny opis:

Głównym założeniem obowiązkowych praktyk zawodowych jest poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach, a nade wszystko rozwijanie umiejętności jej wykorzystania poprzez:

− zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,

− kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych,

− poznanie zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i kontroli.

Niezwykle ważną jest ponadto praca nad rozwojem kompetencji społecznych – budowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Studenci mają możliwość odbycia praktyk od momentu rozpoczęcia studiów do końca semestru wskazanego w programie studiów.

Zwykle praktyki zawodowe są realizowane w czasie wolnym od zajęć, tj. w wakacje, rzadziej w przerwie międzysemestralnej lub w trakcie roku akademickiego (o ile pozwala na to ilość zajęć dydaktycznych i ich organizacja).

Literatura:

Regulamin praktyk zawodowych objętych programem kształcenia na wszystkich kierunkach realizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności weryfikowane są na podstawie rozmowy kontrolnej, po odbyciu praktyk, opartej o treści zawarte w dzienniku praktyk (W_11; W_14; U_01; U_14; U_15). Z kolei efekty dotyczące kompetencji społecznych ocenia się na podstawie przeglądu opinii zawartej w "Formularzu oceny praktykanta" (K_01; K_02; K_04). Weryfikacji efektów kształcenia zdobytych w trakcie praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej ds. praktyk zawodowych studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sykuła
Prowadzący grup: Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sykuła
Prowadzący grup: Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)