Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pilotaż i przewodnictwo wycieczek-ćwiczenia terenowe do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PWCTERTIR-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pilotaż i przewodnictwo wycieczek-ćwiczenia terenowe do wyboru
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości dotyczące turystyki, geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, ukończone zajęcia z Pilotażu i przewodnictwa wycieczek (wykłady i ćwiczenia).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny ćwiczeniowe - 48 godzin

praca indywidualna - 12 godzin

przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania - 15 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę w zakresie kategorii pojęciowych oraz terminologii turystyki i sportu, interdyscyplinarnego charakteru zjawiska turystyki, miejsca i znaczenia turystyki i sportu w systemie nauk i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi: geografią społecznoekonomiczną i gospodarką przestrzenną, naukami o Ziemi i środowisku oraz naukami o kulturze fizycznej - K_W01

W2: w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze, ekologiczne, fizyczno-geograficzne i społeczno-ekonomiczne, kształtujące i organizujące przestrzeń turystyczną (w tym walory przyrodnicze i antropogeniczne) - K_W05

W3: posiada wiedzę z zakresu ochrony przyrody i zasady zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności - K_W06

W4: posiada wiedzę na temat historii, kultury, architektury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajoznawstwa oraz ich znaczenia dla turystyki i aktywnego wypoczynku - K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystywać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i sportowo_rekreacyjnej, w tym literaturę przedmiotu - K_U01

U2: umie ocenić przydatność środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz zmiany zachodzące w nim pod wpływem działalności człowieka - K_U06

U3: potrafi projektować i realizować działania oraz rozwiązywać problemy z zakresu turystyki, sportu i rekreacji - K_U09

U4: doskonali umiejętności zawodowe w sposób ukierunkowany, m.in. w zakresie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, obsługi ruchu turystycznego i organizacji przestrzeni turystycznej, zarządzania obiektami i przedsiębiorstwami turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi, animacji czasu wolnego - K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawodowe, współdziałając i pracując w grupie, pełniąc w niej różne funkcje (np. przewodnika, pilota, organizatora turystycznego, hotelarza, animatora czasu wolnego i sportu) - K_K02

K2: potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K05

K3: stosuje zasady bezpieczeństwa w pracy własnej i innych wykazując odpowiedzialność zwłaszcza w stanach zagrożenia - K_K08

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- referatu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na wykorzystaniu w praktyce umiejętności niezbędnych w pracy pilota i przewodnika wycieczek. Zadaniem studentów jest przygotowanie i realizacja wyjazdu w wybrane rejony Polski z wykorzystaniem środków komunikacji zbiorowej lub transportu autokarowego zorganizowanego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na zaplanowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki w wybrany rejon Polski.

Do szczegółowych zadań Studentów należy m.in.:

- zaplanowanie trasy przejazdu wraz z postojami autokaru;

- zaplanowanie programu każdego dnia wycieczki;

- zabezpieczenie noclegów;

- animacja czasu wolnego;

- oprowadzanie po wybranych atrakcjach turystycznych;

- rezerwacja wejść do muzeów/parków narodowych/innych atrakcji;

- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i trudnych.

Każdy dzień wyjazdu powinien skupiać się na innych atrakcjach lub formach turystyki, np:

- atrakcje przyrodnicze (parki krajobrazowe, rezerwaty);

- atrakcje historyczne (pałace, zamki, obiekty sakralne);

- turystyka aktywna (szlaki piesze, kajakowe);

- zwiedzanie ośrodków miejskich;

- wycieczka tematyczna (np. szlak zamków krzyżackich, dziedzictwo filmowe obszaru);

- atrakcje kulturowe (np. festiwale).

Podczas ćwiczeń studenci powinny wykazać się sumiennością i starannością podczas planowania wyjazdu oraz komunikatywnością, umiejętnością integrowania grupy oraz panowania nad grupą, dbaniem o dobrostan wszystkich uczestników wyjazdu a także odpowiednim reagowaniem w przypadku zaistnienia sytuacji trudnych i konfliktowych.

Szczegóły programu zostaną omówione na spotkaniu organizacyjnym w marcu.

Literatura:

Szafranowicz-Małozięć R. 2015: Podręcznik pilota wycieczek, warsztat praktyczny;

Przewodniki po wybranych regionach, miastach Polski

mapy

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sykuła
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Marcin Nowak, Marcin Sykuła, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sykuła
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Marcin Nowak, Marcin Sykuła, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)