Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Raporty i oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ROOS-GP-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Raporty i oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności korzystania z przeglądarek internetowych i programów pakietu Office/Open Office

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- obecność na wykładzie - 15

- udział w zajęciach laboratoryjnych - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 10

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 20

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 30


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat procesów i struktur przyrodniczych, ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji; zna organizację i funkcjonowanie systemów ekologicznych; rozumie zmiany i zagrożenia środowiska powodowane działalnością człowieka; tłumaczy uwarunkowania geograficzne działalności człowieka w przestrzeni; identyfikuje bariery w relacji człowiek –środowisko przyrodnicze, posiada wiedzę na temat przemian i ochrony krajobrazu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz geo- i bioróżnorodności - K_W02: P1A_W01; P1A_W02; P1A_W03; P1A_W05; T1A_W08


W2: Dysponuje wiedzą na temat sposobów pozyskiwania i wizualizacji danych, metod analizy struktur i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i społeczno-gospodarczym - K_W05: P1A_W06; P1A_W07; T1A_W04; InzA_W02; InzA_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Pozyskuje wiedzę i dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł. K_U01: P1A_U02; P1A_U03


U2: Dostrzega oraz interpretuje zachodzące w przestrzeni zjawiska i procesy przyrodnicze w kontekście gospodarki przestrzennej, wyjaśnia ich przyczyny i konsekwencje; dostrzega aspekty geograficzne, systemowe i pozatechniczne zadań planistycznych; przygotowuje dokumenty na temat oddziaływania inwestycji na środowisko; jest przygotowany do realizacji audytu krajobrazowego. K_U02: P1A_U06, P1A_U08, P1A_U11, T1A_U08, T1A_U10, InzA_U01, InzA_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Postępuje etycznie, odpowiedzialnie i racjonalnie, mając świadomość skutków swojej działalności dla środowiska i społeczeństwa. K_K03: P1A_K06; T1A_K02; InzA_K01

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny); wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa; metoda projektu


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi i zagadnieniami praktycznymi dotyczącymi wykonywania raportów i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Studenci poznają: zapisy Ustaw oraz wynikających z nich Rozporządzeń warunkujące konieczność oraz sposób wykonywania raportów i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko; schematy wykonania ocen i raportów; zagadnienia inwentaryzacji i waloryzacji zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby OOŚ, przykłady dobrych praktyk, przykłady działań kompensujących i korygujących.

Pełny opis:

Wykład: Celem wykładu jest przedstawienie krajowych i międzynarodowych podstaw prawnych ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), omówienie schematów wykonywania OOŚ w przypadku różnych typów inwestycji, zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami wykonywania OOŚ, kompetencjami organów administracyjnych, procedurą udziału społeczeństwa w OOŚ. Ponadto rozpatrywana jest ocena habitatowa, która odnosi się do obszarów Natura 2000.

Laboratorium: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami wykonywania OOŚ oraz sporządzą przykładowy raport OOŚ. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pracowni w zakresie niezbędnym do samodzielnego zebrania danych środowiskowych potrzebnych do wykonania OOŚ.

Literatura:

Rakoczy B. (red.) 2017. Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce. Warszawa : Wolters Kluwer Polska

DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

DYREKTYWA 2003/35/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

DYREKTYWA RADY z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016 r. poz. 71

Analiza wybranych raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2012. Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ciechelska A. 2009. Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko

Dutkowiak I. 2017. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wrocław : Presscom

Jendrośka J. 1997. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) : fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem społeczństwa : sytucja w Polsce na tle tendencji światowych; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. Wrocław : BDE

Kowalczyk R., Szulczewska B. 2002. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego. Gdańsk : Eko-Konsult

Krystek J. 2021. Ocena oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka. Wyd. PWN Warszawa.

Lenart W. 2002. Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko. Gdańsk : Eko-Konsult Gdańsk

Lenart W., Tyszecki A. 1998. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Wydawnictwo Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT, Gdańsk

Poprawa standardów w procedurach ocen oddziaływania na środowisko: kompendium dla jednostek samorządu terytorialnego. 2012. Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

Tvevad A., Farr J.A., Jendrośka J., Szwed D. 2002. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Zieńko J. 1994. Problemy lokalizowania inwestycji : metody ocen oddziaływania na środowisko. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politech. Szczecińskiej

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład – zaliczenie pisemne (test i krótkie pytania otwarte) obejmujący zagadnienia prezentowane na wykładzie - K_W02, K_K05

2. Zajęcia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych samodzielnie zadań cząstkowych oraz projektu realizowanego w zespołach kilkuosobowych. Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych przez studentów za zrealizowane zadania i projekt. K_U01, K_U02

Ocena zrealizowanych zadań: ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; 3,0-3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry

Do otrzymania zaliczenia ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich raportów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kubiak-Wójcicka
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Katarzyna Kubiak-Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kubiak-Wójcicka
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Katarzyna Kubiak-Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kubiak-Wójcicka
Prowadzący grup: Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Aleksandra Loba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)