Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Region turystyczny Polski (Wyspa Wolin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-RTP-WW-TIR-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Region turystyczny Polski (Wyspa Wolin)
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu geografii i turystyki Polski

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (10 godz.):

- udział w wykładach - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- czytanie literatury- 5

- przygotowanie pracy zaliczeniowej- 15


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Charakteryzuje środowisko przyrodnicze Wyspy Wolin oraz regionalne problemy ochrony przyrody i zagadnienia prowadzenia działalności turystyczno-rekreacyjnej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i zachowaniem geo- i bioróżnorodności (K_W03).

W2: Ma wiedzę o historii, kulturze, architekturze, sztukce i dziedzictwie kulturowym Wyspy Wolin oraz o ich znaczeniu dla turystyki i aktywnego wypoczynku (K_W05).

W3: Opisuje przykłady produktów turystycznych opartych na potencjale przyrodniczym i walorach kulturowych Wyspy Wolin (K_W08).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje i poddaje krytycznej ocenie różne źródła informacji dotyczące atrakcji turystycznych i gospodarki turystycznej Wyspy Wolin (K_U02, K_U04).

U2: Ocenia przydatność środowiska przyrodniczego oraz jego zasobów społeczno-kulturowych regionu dla potrzeb turystyki i rekreacji (K_U06).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy o zasobach i gospodarce turystycznej regionu (K_K01).

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- zajęcia praktyczno-poznawcze,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studenta z walorami, rozwojem i organizacją turystyki na Wyspie Wolin. Kolejne tematy omawiają walory przyrodnicze i kulturowe regionu oraz znaczenie turystyki nadmorskiej. Ponadto daje możliwość poznania obiektów turystycznych wyspy Wolin, oceny atrakcyjności turystycznej, a także nabycia umiejętności oceny walorów turystycznych wyspy.

Pełny opis:

1. Charakterystyka przyrodniczo-turystyczna wyspy Wolin.

2. Charakterystyka przyrodniczo-turystyczna Wolińskiego Parku Narodowego.

3. Walory przyrodniczo-turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego.

4. Historia rozwoju turystyki na wyspie Wolin.

5. Atrakcje turystyczne miejscowości wyspy Wolin.

6. Atrakcyjność turystyczna Wolińskiego Parku Narodowego.

7. Stan obecny i rozwój funkcji turystycznej na wyspie Wolin.

8. Rola nadmorskich miejscowości wyspy Wolin w polskiej turystyce nadmorskiej.

9. Świnoujście – największe miasto na wyspach.

10. Historyczne miasto Wolin.

11. Życie codzienne mieszkańców wyspy Wolin.

Literatura:

1. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, 2015, Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa.

2. M. Zamorski, 2015. Wyspa Wolin i okolice. Wydawnictwo Rajd.

3.

4. J. Kondracki, 2014. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

5. J. Czerwiński, 2015. Podstawy Turystyki. CEDEWU.PL.

6. A. Stasiak (red.), 2016. Geografia turystyki Polski. Wydawnictwo PWE, Warszawa.

7. Przewodniki turystyczne i źródła internetowe.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium (pytania zamknięte) –W1, W2.

Praca pisemna: prezentacja ocena walorów turystycznych Wyspy Wolin – W3, U1, U2.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – K1.

Kryteria oceniania:

Kolokwium: 3.0 – 50%; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90% pkt.

Praca pisemna: 3.0 – 50%; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90% pkt.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)