Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Regiony turystyczne Polski Północnej lub Południowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-RTPTIR-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regiony turystyczne Polski Północnej lub Południowej
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawy z zakresu turystyki, geografii fizycznej i geologii, ochrony przyrody, krajoznawstwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny ćwiczeniowe – kontaktowe 48

Czas pracy indywidualnej – 15

Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 15

75 godzin/3ECTS = 25h/1ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma wiedzę w zakresie kategorii pojęciowych oraz terminologii turystyki i sportu, interdyscyplinarnego charakteru zjawiska turystyki, miejsca i znaczenia turystyki i sportu w systemie nauk i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi: geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, naukami o Ziemi i środowisku oraz naukami o kulturze fizycznej


K_W03 ma podstawowa wiedzę z zakresu geografii fizycznej oraz regionów fizyczno-geograficznych i turystycznych Polski - K_W03

K_W05 w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze, ekologiczne, fizyczno-geograficzne i społeczno-ekonomiczne, kształtujące i organizujące przestrzeń turystyczną (w tym walory przyrodnicze i antropogeniczne)


K_W07 posiada wiedzę na temat historii, kultury, architektury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajoznawstwa oraz ich znaczenia dla turystyki i aktywnego wypoczynku


K_W08 w zaawansowanym stopniu wie jak wykorzystywać potencjał, walory przyrodnicze i antropogeniczne na potrzeby tworzenia przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym przestrzeni geograficznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

- -

K_U01 potrafi wykorzystywać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, w tym literaturę przedmiotu


K_U06 umie ocenić przydatność środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz zmiany zachodzące w nim pod wpływem działalności człowieka

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu turystyki, rekreacji i sportu


K_K03 ma świadomość znaczenia wpływu turystyki, sportu i rekreacji na środowisko przyrodnicze, na rozwój jednostki oraz grup społecznych rozumiejąc rolę wypoczynku i odnowy biologicznej, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki w profilaktyce zdrowotnejMetody dydaktyczne:

dyskusja w terenie, metoda problemowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z walorami przyrodniczymi i kulturowymi regionów turystycznych Polski północnej, analiza uwarunkowań i konsekwencji rozwoju turystyki, nabycie umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk związanych z rozwojem turystyki .

Pełny opis:

Regiony turystyczne Polski Południowej - Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka, Karkonosze, Góry Izerskie - grupy 1, 2, 3

Termin wyjazdu w 2022 roku to 29.05- 3.06

Prowadzący grup: dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK; dr Barbara Szyda; dr Izabela Jamorska

Poniżej program przykładowy, który może być modyfikowany w zależności od różnych ograniczeń zewnętrznych

Dzień 1

Wyjzd z Torunia o godz. 7.00

Trasa: Toruń –Poznań – Wrocław – Kłodzko

Wyjazd z Torunia godzina 7.00

Trasa: 360 km

Problematyka:

Potencjał turystyczny Dolnego Śląska. Wrocław – miasto na Odrze. Atuty turystyczne Wrocławia i okolic. Wrocław jako miasto nauki, przemysłu, sportu.

Dzień 2

Trasa: Kłodzko - Złoty Stok – Lądek Zdrój – Stronie Śląskie – Bystrzyca Kłodzka- Zieleniec – Duszniki Zdrój – Polanica Zdrój – Kłodzko (135 km)

Zwiedzanie jaskini Niedźwiedziej

Zwiedzanie Kłodzka: Miasto i Twierdza

Problematyka: Uzdrowisko Lądek Zdrój, Masyw Śnieżnika, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, atrakcje geologiczne Kotliny Kłodzkiej. Turystyka kwalifikowana : Narciarstwo, baza i infrastruktura. Możliwości uprawiania narciarstwa w Kotlinie Kłodzkiej . Turystyka i potencjał uzdrowiskowy Kotliny (np. Polanica Zdrój), Zabytki obronne w Kłodzku i okolicach.

Dzień 3

Trasa: Kłodzko– (albo: Kudowa Zdrój – Karłów, albo od razu Karłów) - Radków- Nowa Ruda – Jedlina Zdrój – Wałbrzych – Kowary

Problematyka: Zespół uzdrowisk Kłodzkich, Góry Stołowe i Szczeliniec Wielki. Narciarstwo biegowe, trekking, wspinaczka. Radków - rekreacja wodna; Góry Sowie, sztolnie Walim, Zamek Grodno (do omówienie: Jedlina Zdrój i Szczawno Zdrój, Kowary małe miasto wielkich możliwości.

Dzień 4

Trasa: Kowary Karpacz -Świątynia Wang- Schronisko Samotnia - Równia pod Śnieżką, Śnieżka - Karpacz - Kowary– Przejście piesze ok. 6 h.

Tematyka: Karkonosze. KPN. Transgraniczny Rezerwat Biosfery. Geopark. Turystyka w Karkonoszach. Przyroda Karkonoszy. Wodospad Szklarki. Ochrona przyrody w Karkonoszach. Skały i minerały w Karkonoszach. Możliwości uprawiania sportów i rekreacji letnich oraz zimowych w Karkonoszach.

Dzień 5

Trasa; Kowary- Szklarska Poręba- Wodospad Kamieńczyk- Polana Jakuszycka - Góry Izerskie - Świeradów Zdrój - Kowary. Część drogi do przejścia pieszo, około 5 h.

Problematyka: Wodospad Szklarki. Miasto i kurort Szklarska Poręba. Potencjał turystyczny Szklarskiej Poręby i Zachodniej części Karkonoszy, Potencjał turystyczny i sportowy Polany Jakuszyckiej i Gór Izerskich, środowisko przyrodnicze i historia osadnictwa w Górach Izerskich, Uzdrowisko Świeradów Zdrój.

Dzień 6.

Trasa: Kowary - Wałbrzych - Świdnica - Toruń

Problematyka; Historia, osobliwości i potencjał turystyczny Zamku Książ i miasta Wałbrzych, Obiekt na liście UNESCO- Kościół Pokoju w Świdnicy.

Powrót do Torunia około 18-19. W drodze powrotnej zaliczenie ćwiczeń - kolokwium.

Studenci ponoszą koszty noclegów, wyżywienia i wejścia do zwiedzanych obiektów, które będą podane na spotkaniach z prowadzącymi.

Regiony turystyczne Polski Północnej – Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe, Kaszuby (grupy 4 i 5)

Prowadzący: dr hab. Piotr Hulisz, dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

Dzień 2-06-2020

Wyjazd z Torunia o godz. 8.00

Trasa: Toruń – Borne Sulinowo – Dziwnów

Problematyka i najważniejsze punkty:

Walory turystyczne i rekreacyjne Pojezierza Drawskiego. Pomorze Zachodnie jako przykład Ziem Odzyskanych.

Dojazd do Dziwnowa ok. godz. 20.00.

Nocleg w Dziwnowie.

Dzień 3-06-2020

Trasa: Dziwnów – Świnoujście – Dziwnów

Problematyka: Uwarunkowania rozwoju turystyki nad Zalewem Szczecińskim. Zagospodarowanie turystyczne miejscowości nadmorskich na przykładzie Świnoujścia. Potencjał uzdrowiskowy Wyspy Uznam. Latarnie morskie jako produkt turystyczny. Najważniejsze punkty: Stawa Młyny (plaża), park uzdrowiskowy, Fort Gerharda, latarnia morska.

Nocleg w Dziwnowie.

Dzień 4-06-2020

Trasa: Dziwnów – Wolin – Wapnica – Międzyzdroje – Dziwnów

Problematyka:

Problemy ochrony i udostępniania walorów przyrodniczych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie turystyczne Wyspy Wolin.

Najważniejsze punkty:

- Woliński Park Narodowy: punkt widokowy Góra Zielonka koło Lubina (wsteczna delta Świny), Jezioro Turkusowe).

- Wolin – legendarna stolica Wikingów, skansen Wioska Wikingów.

- Międzyzdroje – Promenada.

Nocleg w Dziwnowie.

Dzień 5-06-2020

Trasa: Dziwnów – Kamień Pomorski – Trzęsacz – Kołobrzeg – Łeba

Problematyka: Historia i kultura Pomorza Zachodniego. Kamień Pomorski i Łeba jako ośrodki turystyczno-rekreacyjne. Zagospodarowanie turystyczne ruin kościoła w Trzęsaczu.

Kołobrzeg jako uzdrowisko.

Najważniejsze punkty:

- Kamień Pomorski: średniowieczne fortyfikacje obronne, katedra, marina.

- Trzęsacz

- Kołobrzeg: latarnia morska, molo.

Nocleg w Łebie.

Dzień 6-06-2020

Trasa: Łeba – Czymanowo – Rąbka – Łeba

Problematyka: Elektrownie wodne jako obiekty turystyczne. Atrakcje turystyczne Słowińskiego Parku Narodowego.

Najważniejsze punkty:

- Czymanowo (elektrownia Żarnowiec),

- Rąbka – ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym.

Nocleg w Łebie.

Dzień 7-06-2020

Trasa: Łeba – Szymbark -Toruń

Problematyka: Historia i kultura Kaszub. Społeczno-gospodarcze konsekwencje rozwoju turystyki w regionie Kaszub.

Najważniejsze punkty:

- Wieżyca – najwyższe wzniesienie Niżu Polskiego,

- Szymbark – Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

Powrót do Torunia ok. 20.00.

Łączna długość trasy: ok. 1500 km.

Szacowane koszty wyjazdu (transport, noclegi, bilety wstępu): około 500 zł za osobę. Dokładne koszty zostaną podane w terminie późniejszym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura:

Literatura i materiały:

Szczegółowy program ćwiczeń terenowych z projektowanymi punktami terenowymi oraz problematyką dotyczącą poszczególnych stanowisk otrzymują studenci na 3 miesiące przed wyjazdem.

Przewodnik po Polsce,

J. Kondracki, Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN Warszawa, 1994;

A. Richling, K. Ostaszewska, Geografia fizyczna Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

KLIMASZEWSKI M. (red.), 1972: Geomorfologia Polski, PWN, Warszawa

SŁOMKA T., KICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., DOKTOR M., JONIEC A. (red.), 2006: Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

STARKEL L., 1999: Geografia Polski-środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN

STUPNICKA E., 1999: Geologia regionalna Polski, Wyd. UW, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium z zakresu ćwiczeń terenowych oraz po sprawdzeniu notatek terenowych. Obecność na wszystkich punktach jest obowiązkowa. Efekty W01, W03, W05

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie …

ndst - 50% lub mniej

dst- 51-60%

dst plus- 61-65 %

db- 66-75%

db plus- 76-80%

bdb- 80% i więcej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski, Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Michał Jankowski, Tomasz Karasiewicz, Maciej Markiewicz, Ireneusz Sobota, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz, Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Ireneusz Sobota, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz, Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Ireneusz Sobota, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)