Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-SEM-4-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność przygotowania referatu prezentującego wyniki badań naukowych z zastosowaniem środków multimedialnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 60.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 180.


Razem 240 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wykazuje znajomość bieżących problemów nauk przyrodniczych.

W2: Wykazuje znajomość ważnych problemów geografii, jako dyscypliny naukowej oraz uprawianej subdyscypliny naukowej.

W3: Wykazuje zaawansowaną znajomość profesjonalnego słownictwa i terminologii w uprawianej specjalizacji naukowej.

W4: Ma zaawansowaną wiedzę na temat sposobów realizacji badań naukowych, ich prezentacji, upowszechniania i wdrażania.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykazuje umiejętność posługiwania się językiem ojczystym w stopniu umożliwiającym komunikację i wygłaszanie referatów.

U2: Wykazuje umiejętność przekazywania wiedzy naukowej na poziomie akademickim.

U3: Potrafi stosować nowoczesne metody i techniki prezentacji badań naukowych.

U4: Wykazuje umiejętność krytycznej oceny prezentowanych badań naukowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Holistycznie rozumie zjawiska zachodzące w przyrodzie.

K2: Wykazuje świadomość ważnych problemów cywilizacyjnych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych na podstawie krytycznej analizy danych naukowych.

K3: Zna i stosuje zasady etyczne pracy naukowej oraz dobrych obyczajów w nauce.

Metody dydaktyczne:

Seminarium doktoranckie oparte o referaty prezentujące wyniki badań studentów z zastosowaniem środków multimedialnych oraz krytyczną dyskusję.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium przygotowujące studentów do pisania prac doktorskich.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu zaprezentowanie realizowanej przez doktorantów problematyki badawczej, bieżącego stanu i zaawansowanie prowadzonych badań, ich planowanych, kolejnych etapów, krytyczną analizę ich celów, hipotez badawczych, metod badawczych, wyników i wniosków oraz przygotowanie do napisania pracy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Elementy oceny:

- ocena przygotowania referatu (treść, forma przekazu, forma prezentacji),

- ocena stanu i zaawansowania prowadzonych badań,

- udział w dyskusji,

- pisemne streszczenie (do jednej strony tekstu) referatu,

- obecność na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Molewski
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Paweł Molewski, Ireneusz Sobota, Marcin Świtoniak, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)